Förordning (1984:184) om försöksverksamhet med handläggningen av mål om betalningsföreläggande

SFS nr
1984:184
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1984-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:955
Upphävd
1988-01-01

1 § Försöksverksamhet enligt denna förordning skall äga rum vid
Handens, Huddinge, Sollentuna, Stockholms, Södra Roslags, Uppsala,
Norrköpings, Kalmar, Helsingborgs, Malmö, Göteborgs, Karlstads,
Sundsvalls, Östersunds, Umeå och Luleå tingsrätter. Vid dessa
tingsrätter gäller denna förordning jämte förordningen (1979:572) med
tingsrättsinstruktion.

2 § Domstolsbiträden, som har vunnit tillräcklig kunskap och
erfarenhet och som har genomgått av domstolsverket föreskriven
utbildning, får med de undantag som framgår av andra stycket förordnas
att på eget ansvar handlägga mål om betalningsföreläggande.

Ett förordnande enligt första stycket omfattar inte

1. avvisningsbeslut,

2. beslut om att hänskjuta målet eller del av det till rättegång,

3. mål, vari ansökan har återkallats eller förfallit och gäldenären
har framställt kostnadsyrkande,

4. mål med utländsk juridisk person som part,

5. mål som i övrigt är av vidlyftig eller svår beskaffenhet eller
vars handläggning av annan orsak kräver särskild kunskap eller
erfarenhet.

3 § Förordnanden meddelas vid Stockholms, Göteborgs eller Malmö
tingsrätt av tingsrätten och annars av hovrätten.