Förordning (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

SFS nr
1984:222
Departement/myndighet
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1984-05-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:909
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:885

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller arbetstagare för vilken pensionsavgifter
skall betalas och som har anställning med pensionsrätt enligt

— pensionsplan för arbetstagare hos staten m. fl. (pensionsplanen)
eller

— förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med
icke-statlig anställning.

Bestämmelser om pensionsavgifter finns även i särskilda beslut av
regeringen.

Förteckning över huvudmän som skall betala fortlöpande pensionsavgifter
finns i bilaga till denna förordning.

Statens löne- och pensionsverk meddelar närmare föreskrifter om
tillämpningen av denna förordning. Förordning (1991:1428).

Fortlöpande avgift

2 § Om inte annat följer av andra eller tredje stycket skall huvudmannen
betala fortlöpande avgift för tid i anställning som avses i 1 § i den
omfattning den tillgodoräknas som pensionsgrundande tjänstetid.

Är arbetstagaren tjänstledig för att tjänstgöra i en annan anställning
betalas avgift bara om detta följer av de bestämmelser som gäller för
den sistnämnda anställningen.

Statens löne- och pensionsverk får medge befrielse från avgiftsbetalning
om det föreligger särskilda skäl, t. ex. vid långvarig ledighet för
offentligt uppdrag. Förordning (1991:1428).

3 § Om regeringen inte beslutar något annat, skall den fortlöpande
avgiften per år vara

— elva procent av den pensionsgrundande lönen för arbetstagare vid
teater- och musikinstitutioner utom för dem som avlönas från anslaget
Bidrag till regional musikverksamhet och

— åtta procent av den pensionsgrundande lönen för andra arbetstagare.
Förordning (1991:1428).

Anställningstid som får tillgodoräknas mot engångsavgift

4 § Om engångsavgift betalas får arbetstagaren som pensionsgrundande
tjänstetid tillgodoräkna sig

— tid för anställning som, enligt vad som gäller vid avgången, avses i
1 § men för vilken fortlöpande avgift inte har erlagts, och

— tid som inte har tillgodoräknats enligt äldre avgiftsbestämmelser på
grund av att pensionsunderlaget höjts.

Har en anställning förts över från avgiftsfri till avgiftsbelagd statlig
tjänstepensionering skall avgift dock inte betalas för den tid som
omfattas av den avgiftsfria pensioneringen. Förordning (1991:1428).

5 § Engångsavgift beräknas tidigast under tredje månaden före den, då
arbetstagarens anställning är avsedd att upphöra, och senast under
åttonde månaden efter den, då anställningen har upphört.

6 § Engångsavgift bestäms på grundval av egenpensionens månadsbelopp
från och med den månad, varunder den berättigade fyller 65 år
(A-belopp), och i förekommande fall dess månadsbelopp dessförinnan
(B-belopp). Härvid fastställs månadsbeloppen med hänsyn till det
basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller för
den månad, då engångsavgiften beräknas.

Månadsbeloppen bestäms efter samordning enligt bestämmelserna i
pensionsplanen med förmån som avses där. Beträffande folkpension som
ännu inte har börjat utgå bestäms A-beloppet med beaktande av den
folkpension i form av hel förtidspension som skulle ha utgått under
beräkningsmånaden, om förutsättningar då förelegat för sådan pension.
Beträffande tilläggspension som inte är slutligt fastställd skall vid
bestämmande av A-beloppet beaktas tilläggspension som svarar mot vad som
vid beräkningstidpunkten är känt i fråga om antalet år med pensionspoäng
och poängmedeltalet. Förordning (1991:1428).

7 § Engångsavgiften utgör summan av pensionens A-belopp, multiplicerat
med kapitaliseringsfaktorn, och dess B-belopp, multiplicerat med
kapitaliseringsfaktorn. Kapitaliseringsfaktorerna för olika
levnadsåldrar och belopp framgår av följande tabell. För överskjutande
del av år tillämpas lineär interpolation.

———————————————————————
Ålder, Kapitaliseringsfaktor för
år A-belopp B-belopp
———————————————————————
70 148
69 155
68 162
67 169
66 177
56 185
64 179 12
63 172 24
62 166 36
61 160 48
60 154 60
———————————————————————

Särskild engångsavgift

8 § Höjs egenpensionens belopp på grund av att pensionsunderlaget har
ändrats, beräknas en särskild engångsavgift.

Den särskilda engångsavgiften bestäms på grundval av den höjning av
pensionens A-belopp och B-belopp som svarar mot höjningen av
pensionsbeloppet. I övrigt beräknas den särskilda engångsavgiften enligt
6 och 7 §§.

Beslut om höjning av pensionsbeloppet får inte meddelas förrän
engångsavgift och särskild engångsavgift har erlagts. Förordning
(1991:1428).

Särskilda bestämmelser

9 § Engångsavgift och särskild engångsavgift erläggs senast under den
sjätte månaden efter den, då avgiften debiterats.

10 § För tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänstetid i annat fall än
som avses i 5–9 §§ eller för familjepension fastställer regeringen
engångsavgift och särskild engångsavgift. Förordning (1991:1428).

Övergångsbestämmelser

1984:222

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Beträffande fortlöpande
avgift tillämpas de nya bestämmelserna för tid från och med den 1
januari 1984. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1959:289) om
avgifter m. m. beträffande vissa i statens allmänna
tjänstepensionsreglemente avsedda anställningar och förordningen
(1980:664) om beräkning av engångsavgifter m. m. för pensionsändamål.

1990:1512

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991. Den tillämpas dock
för tid från och med den 1 oktober 1990.

1991:1428

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på
tid före ikraftträdandet.

Bilaga

Förteckning över huvudman som skall betala pensionsavgifter

Huvudmän Arbetstagare för vilka pensions-
avgifter skall betalas

Kungliga hovstaten arbetstagare som avlönas från
anslag under kungliga hovstaten
Sveriges civilförsvars- arbetstagare
förbund
Stiftelsen Gällöfsta kurs- arbetstagare
centrum
Handikappinstitutet arbetstagare
Riksförsäkringsverkets sjuk- arbetstagare
hus i Nynäshamn
Tranås kuranstalt arbetstagare
Statsunderstödda svenska rektor och annan lärare
utlandsskolor än timlärare
Grännaskolan, Sigtunaskolan rektor, studierektor och
Humanistiska Läroverket, annan lärare än timlärare
Franska skolan, Göteborgs
Högre Samskola, Lundsbergs
skola, Sigrid Rudebecks
Gymnasium, Apelrydsskolan,
Vackstanässkolan och Bergs-
skolan i Filipstad
Ericastiftelsen arbetstagare
Stockholms internationella arbetstagare som inte har
fredsforskningsinstitut pensionsrätt enligt pensions-
(SIPRI) planen och inte heller är
kontraktsanställda
Svenska språknämnden annan arbetstagare än före-
ståndare och forsknings-
assistent
Svenska jägareförbundet arbetstagare
Skogs- och lantbruks- arbetstagare som inte har
akademien pensionsrätt enligt pensions-
planen
Regional musikverksamhet arbetstagare vars lön
vid teater- och musik- finansieras från anslaget
institutioner Bidrag till regional musik-
verksamhet
Huvudmän som skall betala arbetstagare
pensionsavgifter enligt
särskilda beslut av
regeringen
Förordning (1994:885).