Förordning (1984:223) om regeringens arbetsgivarnyckel i pensionsfrågor

SFS nr
1984:223
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-05-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:239
Upphävd
1988-06-01

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om utövandet av
arbetsgivarens befogenheter vid tillämpningen av statligt
pensionsavtal i vissa fall enligt
— allmänt pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän
— allmänna pensionsavtalet (PA),
— statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287, SPR),
— kungörelsen (1959:419) med övergångsbestämmelser till
statens allmänna tjänstepensionsreglemente (ÖB SPR),
— förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens
allmänna tjänstepensionsreglemente (TB SPR),
— statens pensionslöneförordning (1959:286, SPLF),
— förordning (1975:1051) om beaktande av vissa
anställningstider vid tillämpning av statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287), m. m.

2 § Vid tillämpningen av följande bestämmelser utövas arbetsgivarens
befogenheter av statens tjänstepensionsnämnd.

——————————————————————–
Avtal, författning Bestämmelser
——————————————————————–
PA 3 a § 4 mom.
3 a § 5 mom. första stycket
SPR 3 § 3 mom. andra meningen
3 § 4 mom. andra stycket
7 § 1 mom. tredje stycket första meningen
7 § 2 mom
7 § 4 mom.
9 § 1 mom.
10 § 3 mom. första stycket a och sista stycket
10 § 6 mom., såvitt gäller tillgodoräkning av tid
för anställning inom område som omfattas av SPR
eller av statligt pensionsavtal
11 § 1 mom. andra stycket
11 § 3 mom. andra stycket
11 § 5 mom. första stycket
13 § 2 mom. första stycket
17 § punkt 7 a
ÖB SPR 4 § 2 mom. första stycket
TB SPR 4 § 3 a mom. andra stycket
4 § 5 a mom. andra stycket
4 § 6 mom. andra stycket
5 § 2 mom. andra och fjärde styckena
8 § 4 mom. tredje stycket a
8 § 5 mom. såvitt gäller tillgodoräkning av tid
för anställning inom område som omfattas av SPR
eller av statligt pensionsavtal
SPLF 2 § tredje stycket
3 § 2 mom. fjärde stycket
3 § 3 mom. tredje stycket
F 1975:1051 Ikraftträdandebestämmelserna andra meningen
——————————————————————–

Tjänstepensionsnämnden utövar arbetsgivarens befogenheter vid
tillämpning av 4 § 3 a mom. andra stycket, 5 a mom. andra stycket och 6
mom. andra stycket TB SPR även när anställningen upphört före den 10
december 1974. Förordning (1985:888).

3 § Vid tillämpningen av följande bestämmelser utövas arbetsgivarens
befogenheter eller utförs dennes åligganden av statens arbetsgivarverk
eller myndighet som arbetsgivarverket bestämmer.

——————————————————————–
Författning Bestämmelser
——————————————————————–
SPR 3 § 3 mom. första meningen
6 § andra stycket
7 § 5 mom.
SPLF 3 § 2 mom. första stycket
3 § 3 mom. första stycket
3 § 7 mom. andra stycket
——————————————————————–
Förordning (1985:888):

4 § Befogenheter eller uppgifter som enligt bestämmelser i SPR, eller i
föreskrifter meddelade i anslutning till SPR, utövas av eller ankommer
på pensionsmyndigheten skall utövas av eller ankomma på statens löne-
och pensionsverk.

5 § Uppgifter som enligt bestämmelser i SPR ankommer på socialstyrelsen
skall även vid tillämpning av det statliga pensionsavtalet i motsvarande
fall ankomma på styrelsen.