Förordning (1984:226) om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmåner förstatsanställda m.fl. som ingår i Stockholmskonferensens sekretariat

SFS nr
1984:226
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1984-05-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1430
Upphävd
1992-01-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller arbetstagare med pensionsrätt enligt allmänt
pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän eller statens
allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287).

Tillgodoräkning av tjänsteår

2 § Arbetstagaren får som tjänsteår för pension eller livränta
tillgodoräkna sig den tid, varunder han eller hon varit tjänstledig för
att ingå i sekretariatet vid konferensen om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa
(Stockholmskonferensen). Ledigheten skall hos statens löne- och
pensionsverk redovisas som ledighet för offentligt uppdrag.