Förordning (1984:287) om förslag på ledamöter i styrelserna för allmänna pensionsfonden, m.m.

SFS nr
1984:287
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1984-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:209
Upphävd
2000-05-01

1 § Förslag på ledamöter och suppleanter i allmänna pensionsfondens
styrelser lämnas av sammanslutningar enligt följande sammanställning.

——————————————————————–
Leda- Supple-
möter anter
——————————————————————–
Första fondstyrelsen

Svenska kommunförbundet 2 2
Landstingsförbundet 1 1
Landsorganisationen i Sverige 2 2
Tjänstemännens centralorganisation 1
Centralorganisationen SACO/SR 1

Andra fondstyrelsen

Svenska arbetsgivareföreningarnas
förtroenderåd 3 3
Kooperativa förbundet 1 1
Landsorganisationen i Sverige 3 3
Tjänstemännens centralorganisation 1 1

Tredje fondstyrelsen

Svenska arbetsgivareföreningarnas
förtroenderåd 1
Småföretagens Riksorganisation 1 1
Lantbrukarnas riksförbund 1 1
Sveriges köpmannaförbund 1 1
Landsorganisationen i Sverige 3 3
Tjänstemännens centralorganisation 1
Kooperativa förbundet 1
Centralorganisationen SACO/SR 1

Fjärde fondstyrelsen

Svenska kommunförbundet 2 2
Svenska arbetsgivareföreningen 1 1
Sveriges industriförbund 1 1
Småföretagens Riksorganisation 1 1
Kooperativa förbundet 1 1
Lantbrukarnas riksförbund 1 1
Landsorganisationen i Sverige 3 3
Tjänstemännens centralorganisation 2 1
Centralorganisationen SACO/SR 1

Femte fondstyrelsen

Svenska kommunförbundet 2 2
Svenska arbetsgivareföreningen 1 1
Sveriges industriförbund 1 1
Småföretagens Riksorganisation 1 1
Kooperativa förbundet 1 1
Lantbrukarnas riksförbund 1 1
Landsorganisationen i Sverige 3 3
Tjänstemännens centralorganisation 2 1
Centralorganisationen SACO/SR 1

Förordning (1988:746).

2 § Förslag enligt 1 § bör uppta minst det antal namn som anges där och
lämnas vart tredje år före januari månads utgång.

3 § har upphävts genom (1993:540).

4 § Avgår en ledamot eller suppleant som utsetts efter förslag enligt
1 § före utgången av den tid för vilken han utsetts, får berörda
sammanslutningar lämna nytt förslag. Förordning (1993:540).

5 § Förslag på ledamöter eller suppleanter får avse endast svenska
medborgare som är bosatta i Sverige och som inte är underåriga eller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Förslag skall vara skriftliga och ges in till finansdepartementet.
Förordning (1988:1360).

Övergångsbestämmelser

1988:746

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Förslag skall lämnas första gången såvitt avser ledamöter och
suppleanter i femte fondstyrelsen före utgången av år 1988.