Förordning (1984:337) om ändrade bestämmelser om statens skyldighet att betala ersättning till kommuner enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1962:537) m.m.

SFS nr
1984:337
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1984-05-24

Enligt 33 § tredje stycket bostadslånekungörelsen (1962:537) eller
motsvarande äldre bestämmelser är staten under vissa förutsättningar
skyldig att betala ersättning till kommunen för bland annat sådana
förluster vid förvaltning av flerbostadshus som beror på att
lägenheter i husen är outhyrda.

Regeringen kan bevilja stöd av statsmedel till åtgärder i
bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter. Beviljas sådant
stöd kan regeringen, om kommunen medger det, besluta att statens
ersättningsskyldighet enligt nämnda bestämmelser helt eller delvis
skall upphöra i kommunen.