Förordning (1984:338) om redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen

SFS nr
1984:338
Departement/myndighet
Finansdepartementet BO
Utfärdad
1984-05-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1077
Upphävd
1993-11-01

1 § I den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen enligt 3 § lagen
(1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.
m. bör ingå

1. att översiktligt bedöma behovet av åtgärder för att främja
bostadsförsörjningen i kommunen samt

2. att ange omfattningen och inriktningen av de åtgärder av betydelse
för bostadsförsörjningen som avses bli genomförda under de närmaste tre
åren.

De uppgifter som avses i första stycket 2 bör revideras varje år.

2 § Kommunen skall varje år informera länsstyrelsen och
länsbostadsnämnden om innehållet i kommunens
bostadsförsörjningsplanering genom att lämna över det program som avses
i 3 § andra stycket lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till
bostadsförsörjningens främjande m. m.

Kommunen skall därutöver lämna länsstyrelsen och länsbostadsnämnden
sådana uppgifter om bostadsförsörjningen i kommunen som behövs för
redovisningar som regeringen beslutar särskilt. Förordning (1991:73).

3 § Vid den tidpunkt som boverket bestämmer skall länsstyrelsen, efter
samråd med länsbostadsnämnden, med ledning av inkomna program ställa
samman uppgifter om kommunernas bostadsförsörjningsplanering och sedan
med eget yttrande angående bostadsförsörjningsläget i länet sända
sammanställningen till boverket.

Länsbostadsnämnden skall inom sitt verksamhetsområde svara för att
länsstyrelsen och boverket får de underlag och uppgifter som
länsstyrelsen respektive verket behöver för att behandla frågor om den
kommunala bostadsförsörjningen. Förordning (1991:73).