Lag (1984:351) om totalisatorskatt

SFS nr
1984:351
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1482
Upphävd
1992-01-01

1 § Skatt (totalisatorskatt) skall erläggas till staten enligt denna lag
för insatser i sådan totalisatorvadhållning vid hästtävling för vilken
tillstånd krävs enligt lotterilagen (1982:1011).

2 § Skattskyldig är den som anordnar sådan totalisatorvadhållning som
avses i 1 §.

3 § Skattskyldighet inträder när vinstuträkning sker.

4 § Totalisatorskatt tas ut med elva procent av de sammanlagda
insatserna upp till

2 600 miljoner kronor år 1984
2 600 miljoner kronor år 1985
2 750 miljoner kronor år 1986
3 050 miljoner kronor år 1987
3 150 miljoner kronor år 1988
3 150 miljoner kronor år 1989
3 500 miljoner kronor år 1990
3 700 miljoner kronor år 1991

och med åtta procent på överstigande insatser. Lag (1990:1088).

5 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter.

6 § Deklaration skall för varje redovisningsperiod ha kommit in till
beskattningsmyndigheten senast den tionde i månaden efter
redovisningsperioden.

Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos
beskattningsmyndigheten.

7 § Denna lag gäller för totalisatorvadhållning enligt 1 § som sker före
utgången av år 1991. Lag (1990:1088).

Övergångsbestämmelser

1984:351

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

2. Lagen tillämpas på totalisatorvadhållning som sker vid hästtävlingar
som påbörjas efter den 30 juni 1984.

3. Genom lagen upphävs kungörelsen (1973:717) om uppbörd m. m. av
totalisatoravgift. Kungörelsen tillämpas dock fortfarande på
totalisatorvadhållning vid hästtävlingar som påbörjats före den 1 juli
1984.

4. Vid beräkning av totalisatorskatten för år 1984 skall även ingå de
insatser som utgjort underlag för totalisatoravgift under 1984. Skatt
enligt lagen skall dock tas ut endast på den del av de sammanlagda
insatserna under år 1984, vilken är hänförlig till hästtävlingar som
påbörjats efter den 30 juni 1984.