Förordning (1984:381) om täktavgift

SFS nr
1984:381
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1984-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:940
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:289

1 § Statens kostnader för prövning och tillsyn av sådan täktverksamhet,
för vilken det krävs tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen (1964:822)
eller vartill tillstånd i stället lämnas enligt vattenlagen (1983:291),
skall täckas genom avgifter.

Första stycket gäller inte torvtäkter eller täkter för vilka tillstånd
lämnas enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln eller enligt lagen
(1966:319) om rätt till sand, grus- och stentäkt inom vissa allmänna
vattenområden.

Avgifterna skall betalas till staten av den som är innehavare av
tillståndet till täkten.

2 § För en täkt vartill tillstånd har meddelats före den 1 juli 1984
skall betalas en täktavgift med ett engångsbelopp som motsvarar 570
kronor för varje helt år, dock högst tio år, som tillståndet gäller
efter den 1 juli 1984.

Återstår mer än fyra år av tillståndstiden får beslutas att avgiften
skall fördelas på två betalningstillfällen.

3 § Avslutas en täktverksamhet före tillståndstidens utgång skall den
del av täktavgiften enligt 2 § som har erlagts för återstående
tillståndstid betalas tillbaka. Återstående tillståndstid räknas från
och med kalenderåret efter det år slutbesiktning av täkten har skett.

4 § När tillstånd till en täkt meddelas skall täktavgift betalas med ett
belopp som motsvarar

1. fyra öre per ton tillståndsgivet material vid täkt av kalksten för
cementtillverkning eller annat industriellt bruk, för jordbruksändamål
eller för kalkning av mark och vatten,

2. tjugosex öre per ton tillståndsgivet material vid annan
täktverksamhet.

Beslut får meddelas om fördelning av avgiften på två eller flera
betalningstillfällen. Förordning (1989:326).

5 § Täktavgift enligt 4 § får omprövas, om det har mött praktiska hinder
att under tillståndstiden utvinna så stor volym material som tillståndet
avser och avvikelsen är väsentlig.

6 § Beslut om täktavgift meddelas av länsstyrelsen eller, om det är
fråga om avgift vid nytt tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) till
täkt i vattenområde, av vattendomstolen.

7 § Täktavgiften får bestämmas till ett lägre belopp än det som anges i
2 § första stycket eller 4 § första stycket, om det finns särskilda
skäl.

Har en täktavgift fördelats på två eller flera betalningstillfällen,
skall ränta enligt vad som föreskrivs i fråga om statens utlåningsränta
betalas på de delbelopp för vilka betalningsuppskov har medgivits.

8 § Länsstyrelsens och vattendomstolens beslut om täktavgifter får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Länsstyrelsens avgiftsbeslut enligt denna förordning får verkställas
enligt utsökningsbalken. Förordning (1995:289).

9 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
statens naturvårdsverk.

Övergångsbestämmelser

1984:381

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.

Bestämmelserna om avgift enligt 4 § gäller inte när tillstånd meddelas
på grund av en ansökan som har anhängiggjorts före utgången av oktober
1983. För sådana täkter skall i stället bestämmas avgift enligt 2 § för
den tid tillståndet gäller, dock högst tio år.

1995:289

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.