Lag (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation

SFS nr
1984:382
Departement/myndighet
Civildepartementet KO
Utfärdad
1984-06-07

Allmänna bestämmelser

1 § Kommuner och landstingskommuner får i enlighet med föreskrifterna i
denna lag bedriva försöksverksamhet med en annan nämndorganisation än
som föreskrivs i lag eller annan författning.

Föreskrifter om vilka kommuner och landstingskommuner (försökskommuner)
som försöksverksamheten skall avse meddelas av regeringen. Lag (1988:136).

2 § Försöksverksamheten kan avse

1. nämnder med hela försökskommunen som verksamhetsområde (centrala
nämnder),

2. sådana lokala organ som avses i lagen (1979:408) om vissa lokala
organ i kommunerna (lokala organ) och

3. sådana särskilda organ som avses i lagen (1985:127) om särskilda
organ i landstingskommunerna (särskilda organ).

Med fullmäktige avses i lagen kommunfullmäktige och landstinget.
Lag (1990:1169).

2 a § Om fullmäktige beslutar det, får en nämnd i en försökskommun,
utan hinder av vad som föreskrivs i 3 kap. 12 § tredje stycket och
13 § andra stycket kommunallagen (1977:179) eller i någon annan
författning om anmälan av beslut som har fattats med stöd av uppdrag
från nämnden, besluta om i vilken utsträckning sådan anmälan skall
ske. Beslut som inte anmäls skall protokollföras särskilt, om beslutet
får överklagas enligt 7 kap. kommunallagen. Lag (1986:97).

Centrala nämnder

3 § Fullmäktige i en försökskommun får uppdra åt en eller flera nämnder
att helt eller delvis handha förvaltning och verkställighet som annars
enligt lag eller annan författning ankommer på en viss annan nämnd.
Detta gäller inte uppgifter som ankommer på kommunstyrelse,
förvaltningsutskott, folkhögskolestyrelse och valnämnd.

4 § En nämnd får inte med stöd av 3 § ges i uppgift att bestämma om
rättigheter och skyldigheter för försökskommunen i ärenden i vilka
nämnden har att företräda försökskommunen som part.

5 § När en nämnd fullgör sådant uppdrag som avses i 3 §, gäller vad som
är föreskrivet i lag eller annan författning om den nämnd på vilken
uppgifterna annars ankommer.

6 § Upphör verksamheten hos en central nämnd sedan nämndens uppgifter
efter beslut av fullmäktige enligt denna lag har tagits över av en eller
flera andra nämnder, skall ledamöterna och suppleanterna i den centrala
nämnden anses entledigade utan vidare åtgärd. */k/ Lag (1988:136).

Lokala organ

7 § Fullmäktige i en försökskommun får inrätta en institutionsstyrelse
som för en eller flera anläggningar får handha förvaltning och
verkställighet som enligt lag eller annan författning ankommer på miljö-
och hälsoskyddsnämnden, skolstyrelsen och socialnämnden. Som
förutsättning härför gäller att uppgiften på grund av sin begränsning
till anläggningen och sin beskaffenhet i övrigt lämpar sig för
handläggning i en institutionsstyrelse.

I fråga om institutionsstyrelser som inrättas med stöd av denna paragraf
skall 2 § andra stycket, 3 § andra stycket, 4 § andra stycket och 5 §
lagen (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna tillämpas.

8 § Fullmäktige i en försökskommun får lägga en uppgift på ett lokalt
organ också i sådana fall då kravet på anknytning till kommundel eller
begränsning till anläggning enligt lagen (1979:408) om vissa lokala
organ i kommunerna eller enligt 7 § inte är uppfyllt. Lag (1988:136).

9 § Fullmäktige i en försökskommun får inrätta särskilda organ för att
handha förvaltning och verkställighet under ett lokalt organ. I fråga om
sådana särskilda organ skall 4 § lagen (1979:408) om vissa lokala organ
i kommunerna tillämpas. Ett särskilt organ får dock inte väcka ärende
hos fullmäktige. Dess budgetförslag skall lämnas till det lokala organet
inom den tid som detta har bestämt. Lag (1986:97).

Särskilda organ i landstingskommunerna

10 § I stället för vad som föreskrivs i 1 kap. 6 § andra stycket sista
meningen kommunallagen (1977:179) skall i fråga om delegering till ett
särskilt organ i en försökskommun gälla att fullmäktiges uppdrag inte
får avse ärenden om viktiga finansiella åtgärder. Lag (1990:1169).

11 § I stället för 3 kap. 12 § andra stycket kommunallagen (1977:179)
skall för särskilda organ i en försökskommun följande gälla.

Ett särskilt organ får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller
suppleant eller åt en anställd att besluta på det särskilda organets
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet får inte delegeras. Detsamma gäller framställningar eller
yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att ett
beslut har överklagats. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda
får inte delegeras om de är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt. Lag (1990:1169).

12 § Om ett särskilt organ med stöd av 11 § uppdrar åt en
förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får
det särskilda organet överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur
uppdra åt en annan anställd att besluta i stället. Sådana beslut skall
anmälas till chefen. Lag (1990:1169).

13 § Om fullmäktige i en försökskommun beslutar det, får ett särskilt
organ medge att företrädare för pensionärs- och handikapporganisationer
får närvara vid det särskilda organets sammanträden och delta i
överläggningarna men inte i besluten samt få sin mening antecknad i
protokollet. Lag (1990:1169).

14 § Föreskrifterna i 3 kap. 5 § första stycket kommunallagen (1977:179)
tillämpas inte, när fullmäktige i en försökskommun första gången
inrättar särskilda organ, om det vid valet återstår kortare tid än tre
år till utgången av det år då val av fullmäktige nästa gång äger rum i
hela landet. I sådana fall skall mandattiden upphöra med utgången av
valåret. Lag (1990:1169).

15 § Upphör verksamheten hos ett särskilt organ sedan dess uppgifter
efter beslut av fullmäktige i en försökskommun har tagits över av en
eller flera andra nämnder, skall ledamöterna och suppleanterna i det
särskilda organet anses entledigade utan vidare åtgärd. Lag (1990:1169).