Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

SFS nr
1984:404
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1249

Inledande bestämmelser

1 § Stämpelskatt skall erläggas till staten enligt denna lag för förvärv
av fast egendom och tomträtter samt vid beviljande av inteckningar. Lag
(1990:598).

2 § Staten är inte skattskyldig enligt denna lag. Detta gäller
dock inte allmänna pensionsfonderna enligt lagen (2000:192) om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och lagen (2000:193) om
Sjätte AP-fonden. Lag (2000:203).

3 § Inskrivningsmyndigheten är beskattningsmyndighet.

Med inskrivningsmyndighet avses i denna lag också den i 1 kap. 2 §
sjölagen (1994:1009) angivna registermyndigheten. Lag (1994:1026).

Förvärv av fast egendom och tomträtter

Skatteplikt

4 § Förvärv av fast egendom är skattepliktiga om de sker
genom:

1) köp eller byte,

2) tillskott till bolag eller förening, utdelning eller
skifte från bolag eller förening,

3) expropriation eller annan inlösen på grund av stadgande om
rätt eller skyldighet att lösa fast egendom,

4) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2
aktiebolagslagen (2005:551) eller en åtgärd enligt utländsk
lagstiftning som motsvarar sådan delning.

Förvärv av tomträtter är skattepliktiga om de sker genom
upplåtelse, överlåtelse mot ersättning eller annat fång som
avses i första stycket. Lag (2009:1232).

5 § Om ett förvärv som har betecknats som gåva sker mot att
förvärvaren övertar ansvaret för en skuld för vilken borgenär
har säkerhet i form av pantbrev eller annars mot ersättning, är
förvärvet skattepliktigt enligt denna lag om ersättningen uppgår till
minst 85 procent av egendomens värde. Därvid skall värdet av egendomen
beräknas enligt 9–12 och 14 §§.

Undantag från skatteplikt

6 § Skatteplikt föreligger inte vid

1) förvärv från make, om förvärvet sker i syfte att för
sammanläggning åstadkomma enhetliga lagfartsförhållanden för
makarnas fasta egendom,

2) förvärv genom byte i den mån ersättningen utgörs av annan
fast egendom, om bytet sker för att åstadkomma en lämpligare
fastighetsindelning eller utgör ett led i åtgärder för
jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering,

3) sambruksförenings förvärv genom tillskott från medlem och
samfällighetsförenings förvärv enligt 5 § lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter,

4) försäkringsföretags förvärv från annat försäkringsföretag i
samband med sådant avtal om övertagande av det senare
företagets hela försäkringsbestånd, som avses i 10 kap. 1 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043),

5) förvärv av järnväg som ska inskrivas i särskild ordning,
eller av mark för sådan järnväg,

6) kommuns eller annan menighets förvärv av mark som enligt
detaljplan eller områdesbestämmelser ska användas för allmän
plats, begravningsplats eller för sådant ändamål som enligt 2
kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) medför att
byggnad för ändamålet ska anses som specialbyggnad,

7) förvärv av kronojord genom skatteköp eller annars på grund
av skattebrev,

8) förvärv av ständig besittningsrätt till ett kronohemman
eller ett krononybygge, då på grund av förvärvet inrymning
vinns i sådan rätt,

9) upplåtelse av tomträtt i en nybildad fastighet, vars mark
tidigare helt eller till övervägande del ingått i en fastighet
som varit upplåten med tomträtt till samme tomträttshavare,
och

10) förvärv som annan än den som avses under 6 gör av mark för
allmän begravningsplats eller mark för sådan specialbyggnad
enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen som är bårhus,
krematorium eller byggnad som används för skötsel av allmän
begravningsplats. Lag (2011:71).

Transportköp

7 § Överlåts ett köp av fast egendom utan något annat tillägg
till eller någon annan ändring i köpevillkoren än tiden för
tillträdet och betalningen, samt sättet för betalningen i den
mån ändrade inteckningsförhållanden påkallar det, skall
stämpelskatt betalas endast för det senaste köpet.
Skattebefrielse för tidigare köp erhålls dock endast om lagfart
för samtliga köp söks inom den tid som är stadgad för det
första köpet. Har skatten för tidigare köp redan betalats
avräknas beloppet från skatten på det sista köpet.
Bestämmelserna om återvinning i 36 § tillämpas om skatten inte
kan avräknas helt.

Skattebefrielse enligt första stycket medges inte, om

1) den som överlåtit egendomen är en juridisk person som har
köpt egendomen från en annan juridisk person, som ingår i samma
koncern, och

2) den som förvärvat egendomen är en juridisk person som är
moderföretag eller dotterföretag till den som överlåtit
egendomen till förvärvaren.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även vid
upplåtelse eller överlåtelse av tomträtt. Vad som i första
stycket sagts om lagfart gäller då inskrivning.

Begäran om tillämpning av denna paragraf skall framställas när
lagfart eller inskrivning söks. Överlåtare och förvärvare skall
därvid skriftligen samt på heder och samvete intyga

1) att ersättning för den överlåtna egendomen inte lämnats och
inte heller skall lämnas utöver vad som framgår av den ingivna
överlåtelsehandlingen,

2) att inte heller i övrigt avtal träffats om tillägg till
eller annan ändring i villkoren för tidigare förvärv än vad som
angetts i överlåtelsehandlingen samt

3) att förhållanden som avses i andra stycket inte föreligger.
Lag (1998:1610).

Skattesats

8 § tämpelskatten är femton kronor för varje fullt tusental
kronor av egendomens värde.

Förvärvas egendomen av en juridisk person är dock skatten
fyrtiotvå kronor och femtio öre för varje fullt tusental
kronor av egendomens värde utom då förvärvaren

1) skulle ha varit befriad från gåvoskatt enligt 3 eller 38 §
den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt om
egendomen hade erhållits som gåva,

2) är en bostadsrättsförening,

3) är en kreditinrättning som enligt lag, reglemente eller
bolagsordning är skyldig att åter avyttra egendomen,

4) är dödsbo.

Skatten är dock i fall som avses i första och andra styckena
alltid lägst femtio kronor. Lag (2010:774).

Skattens beräkning

9 § Vid köp av fast egendom bestäms värdet enligt 8 § genom att
köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet för året närmast
före det år då ansökan om lagfart beviljas. Det högsta av dessa
värden anses som egendomens värde.

Saknas särskilt taxeringsvärde för det i första stycket angivna
året görs jämförelsen i stället med det värde som
inskrivningsmyndigheten, med ledning av intyg av sakkunnig
eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid
tidpunkten för upprättandet av den handling på vilken förvärvet
grundas.

Ingår i egendomen sådana tillbehör till fastighet som avses i 2
kap. 3 § jordabalken skall till taxeringsvärdet läggas värdet
av dessa tillbehör.

Om det finns särskilda skäl, skall Skatteverket på begäran av
inskrivningsmyndigheten värdera egendomen i sådana fall som
avses i andra eller tredje stycket eller 11 §. Lag (2005:153).

10 § Bestämmelserna i 9 § tillämpas på motsvarande sätt även i andra
fall när fast egendom förvärvas mot ersättning.

Vid byte av fast egendom anses därvid taxeringsvärdet av den lämnade
egendomen som ersättning för den mottagna egendomen. Saknas
taxeringsvärde bestäms jämförelsevärde enligt 9 § andra stycket.

Utges vid byte av fast egendom pengar eller annan lös egendom
(mellanskillnad) ökas ersättningen enligt andra stycket med den
utgivna mellanskillnaden. Erhålls mellanskillnad minskas ersättningen
med denna.

11 § Om det visas att egendomen gått ner i värde efter den tidpunkt
som taxeringsvärdet för det i 9 § angivna året avser, men före
fångeshandlingens upprättande, och detta berott på eldsvåda,
borttagande av byggnad, skogsavverkning, väsentlig förändring av
rörelse i vilken egendomen har använts eller annan liknande anledning,
skall inskrivningsmyndigheten bestämma annat jämförelsevärde enligt
9 § andra stycket. Detsamma skall gälla om det visas att egendomen, till
följd av nybyggnad eller av annan liknande anledning, ökat i värde
efter fångeshandlingens upprättande men före den tidpunkt, som
taxeringsvärdet för det i 9 § första stycket angivna året avser.

12 § Vid upplåtelse eller överlåtelse av tomträtt utan tillhörande
byggnad skall värdet av tomträtten anses motsvara avgälden för ett
år. Om det vid överlåtelsen har utfästs en större ersättning skall
tomträttens värde dock anses motsvara ersättningen. I övrigt skall
värdet av tomträtt i tillämpliga delar bestämmas enligt
föreskrifterna i 9–11 §§. Som taxeringsvärde skall därvid gälla den
del av taxeringsvärdet som avser byggnad. Lag (1994:1916).

13 § Omfattar ett förvärv även annat än fast egendom eller tomträtt
och har fördelningen av ersättningen mellan skattepliktig och övrig
egendom inte angetts i fångeshandlingen, skall hela ersättningen anses
avse den skattepliktiga egendomen om fördelningen inte på annat sätt
tillförlitligen styrks.

14 § Om ersättning utgår i form av lös egendom, värderas denna
egendom enligt reglerna i 23 § den upphävda lagen (1941:416) om
arvsskatt och gåvoskatt. Värderingen skall ske med hänsyn till
förhållandena vid upprättande av den handling på vilken
förvärvet grundas. Lag (2004:1344).

15 § Har upphävts genom lag (1990:598).

16 § Har upphävts genom lag (1990:598).

17 § Har upphävts genom lag (1990:598).

18 § Har upphävts genom lag (1990:598).

19 § Har upphävts genom lag (1990:598).

20 § Har upphävts genom lag (1990:598).

Inteckning

Skatteplikt

21 § Om inte annat framgår av 22 och 23 §§ tas stämpelskatt ut
vid beviljande av sådan ansökan om inteckning i fast egendom
som avses i 22 kap. 2 § jordabalken, samt vid beviljande av
motsvarande ansökan beträffande tomträtt, luftfartyg eller
skepp. Detta gäller också vid beviljande av ansökan om
företagsinteckning.

Med beviljande av ansökan om inteckning i skepp jämställs att
inteckning i skeppsbygge förs över från fartygsregistrets
skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets skeppsdel.
Lag (2004:777).

Undantag från skatteplikt

22 § Sker nyinteckning och dödning på grund av samtidig
ansökan, föreligger skatteplikt endast för skillnaden mellan
det nyintecknade beloppet och beloppet av de inteckningar som
dödas. Detta gäller dock bara om inteckningarna beviljas i
egendom som helt eller delvis omfattades av de dödade
inteckningarna.

Har en näringsverksamhet tidigast sex månader före ansökan om
företagsinteckning förvärvats genom en sådan fusion eller
fission som anges i 37 kap. 3 respektive 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229) föreligger skatteplikt endast för ett belopp
motsvarande skillnaden mellan det nyintecknade beloppet och
beloppet av de inteckningar som upphörde att gälla till följd
av fusionen eller fissionen. Lag (2004:777).

23 § Om inteckningar i fast egendom, som ingår i en genom
sammanläggning nybildad fastighet, har dödats före sammanläggningen,
föreligger inte skatteplikt för de inteckningar som till högst
motsvarande belopp beviljas i den nybildade fastigheten inom ett år
från det att de tidigare inteckningarna upphörde att gälla.
Motsvarande skall tillämpas beträffande inteckningar i tomträtt i fall
som avses i 6 § 9.

Skattesats m.m.

24 § Stämpelskatten är vid inteckning i

1) fast egendom och tomträtt tjugo kronor för varje fullt
tusental kronor av det belopp som intecknas,

2) luftfartyg tio kronor för varje fullt tusental kronor av det
belopp som intecknas,

3) skepp fyra kronor för varje fullt tusental kronor av det
belopp som intecknas.

Vid företagsinteckning är stämpelskatten tio kronor för varje
fullt tusental kronor av det belopp som intecknas.

Skatten är alltid lägst femtio kronor. Lag (2004:777).

Omräkning av utländsk valuta

24 a § Värdet av utländsk valuta beräknas efter den växelkurs
som gäller vid skattskyldighetens inträde. Vid beräkning av
skatt enligt 22 § skall värdet av de tidigare inteckningarna
dock beräknas efter den växelkurs som gäller vid tidpunkten för
skattskyldighetens inträde för de nya inteckningarna.
Lag (2005:153).

Fastställande av skatt

25 § Skattskyldighet inträder i fall som avses i

a) 4 §, när ansökan om inskrivning beviljas,

b) 21 §, när inteckning beviljas eller när inteckning förs över från
fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets skeppsdel.
Lag (2001:345).

26 § Beslut om fastställande av skatten skall meddelas när
skattskyldigheten inträder eller, om något hindrar detta, så
snart hindret blivit undanröjt.

Innehåller en köpehandling i de fall som avses i 25 § a ett
villkor om tillläggsköpeskilling, skall beslutet grundas på den
köpeskilling som är angiven i köpehandlingen om annat inte
framgår av bestämmelserna i 9-–14 §§. När den slutliga
köpeskillingen är känd, skall inskrivningsmyndigheten meddela
ett nytt beslut som grundas på den sammanlagda köpeskillingen
om annat inte framgår av bestämmelserna i 9-–14 §§.
Lag (2005:153).

27 § Skattskyldig är i fråga om skatt för

a) förvärv av fast egendom eller tomträtt, båda parterna,

b) inteckning, den som har ansökt om inteckning eller, när inteckning
söks på grund av medgivande, den som medgett att inteckning fått ske.

När flera svarar för skattens betalning är de solidariskt ansvariga. Lag
(1990:598).

28 § Inskrivningsmyndigheten får förelägga den skattskyldige att lämna
de uppgifter som behövs för att fastställa skatten. Föreläggandet får
förenas med vite. Vitet skall bestämmas med hänsyn till den
skattskyldiges ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt,
dock inte till lägre belopp än femhundra kronor.

Fråga om utdömande av vite prövas av inskrivningsmyndigheten.

Efterbeskattning

29 § Om en fångeshandling som ingivits för inskrivningsändamål
innehåller oriktiga uppgifter om sådant som är av betydelse för att
fastställa stämpelskatten och har skatt till följd härav inte utgått
eller utgått med för lågt belopp skall inskrivningsmyndigheten besluta
om efterbeskattning.

Detsamma gäller om skattskyldig annars lämnat oriktiga uppgifter till
ledning för fastställande av stämpelskatten eller om den skattskyldige
lämnat oriktiga uppgifter i mål om sådan skatt.

Efterbeskattning får inte ske om det skattebelopp som avses är att
anse som ringa eller om det med hänsyn till omständigheterna framstår
som uppenbart oskäligt att efterbeskattning sker.

30 § Efterbeskattning får ej ske om inte inskrivningsmyndigheten
meddelar beslut om detta senast under sjätte året efter utgången av
det kalenderår under vilket skattskyldigheten inträdde.
Efterbeskattning på grund av en oriktig uppgift i mål om skatt får
dock ske inom ett år efter utgången av den månad då avgörande i målet
har vunnit laga kraft.

Har den skattskyldige avlidit, skall efterbeskattningen påföras hans
dödsbo. Beslut om sådan efterbeskattning får inte meddelas av
inskrivningsmyndigheten efter utgången av det andra året efter det
kalenderår under vilket bouppteckningen efter den skattskyldige har
lämnats in för registrering.

Betalning av skatt

31 § Skatten skall betalas till inskrivningsmyndigheten eller
den myndighet regeringen bestämmer inom en månad från den dag,
då beslut om skatten tillhandahålls sökanden. I de fall som
avses i 26 § andra stycket skall tidigare fastställd
stämpelskatt avräknas från det nya skattebeloppet. Innan
beslutet om skatten har meddelats får skatten inte tas emot.

Om en inskrivningsmyndighet efter omprövning eller en överrätt
efter överklagande fastställer skatten till ett högre belopp,
skall det tillkommande skattebeloppet betalas inom en månad
efter det att inskrivningsmyndighetens eller överrättens beslut
har meddelats. Lag (2005:153).

32 § Om synnerliga skäl föreligger får inskrivningsmyndigheten bevilja
anstånd med att betala skatten.

32 a § Har en juridisk person (förvärvaren) förvärvat fast
egendom eller tomträtt från en annan juridisk person som ingår
i samma koncern som förvärvaren (överlåtaren), skall
inskrivningsmyndigheten medge uppskov med betalning av skatten
om

1) moderföretaget i koncernen är ett svenskt aktiebolag, en
svensk ekonomisk förening, en svensk sparbank eller ett svenskt
ömsesidigt försäkringsföretag, och

2) överlåtaren inte ingår i en annan koncern än den i vilken
förvärvaren ingår.

Inskrivningsmyndigheten skall förklara att uppskovet inte
längre gäller om

1) förvärvaren överlåter fastigheten till annan,

2) koncernförhållandet mellan överlåtaren och förvärvaren
upphör eller

3) överlåtaren eller förvärvaren upplöses genom likvidation
eller konkurs.

Uppgår överlåtaren eller förvärvaren i ett annat företag genom
fusion enligt 37 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)
inträder det övertagande företaget i det vid fusionen
överlåtande företagets situation såvitt avser uppskovet.
Motsvarande gäller vid fission enligt 37 kap. 5 § samma lag. I
detta fall avses med övertagande företag det företag till
vilket egendomen övergått. Lag (2001:1222).

32 b § Begäran om tillämpning av reglerna om uppskov i 32 a §
skall framställas tidigast när lagfart eller inskrivning söks
och senast ett år efter den dag då den skatt som är hänförlig
till förvärvet fastställts.

Medges uppskov och är skatten betald, skall återbetalning ske
enligt reglerna i 40 §.

Förklaring om att uppskov inte längre gäller skall anses som
sådant beslut om skatten som avses i 31 §. Lag (1998:1610).

33 § En handling som ligger till grund för skattens
fastställande eller ett pantbrev får inte lämnas ut förrän
skatten har betalats. Detta gäller inte om uppskov medgetts
enligt bestämmelserna i 32 a § första stycket.

Har en inteckning förts över från fartygsregistrets
skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets skeppsdel i samband
med att ett skeppsbygge registrerats som skepp, får inte
nationalitetshandlingen för skeppet lämnas ut förrän skatten
för inteckningen har betalats. Lag (2005:153).

34 § Har den skattskyldige inte betalat skatten inom
föreskriven tid, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen
(1997:484) om dröjsmålsavgift. Dröjsmålsavgiften betalas till
inskrivningsmyndigheten eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

Inskrivningsmyndigheten får medge befrielse helt eller delvis
från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns
särskilda skäl. Lag (1997:528).

35 § Om skatten inte har betalats inom föreskriven tid, skall
skattebeloppet och i förekommande fall dröjsmålsavgift på
framställning av inskrivningsmyndigheten eller av annan
myndighet som regeringen bestämmer omedelbart lämnas för
indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte
behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får
verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Lag (2005:153).

35 a § I ärenden och mål om stämpelskatt och dröjsmålsavgift
enligt denna lag gäller bestämmelserna om betalningssäkring i
46 kap., 68 kap. 1 §, 69 kap. 13–18 §§ och 71 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1249).

Återvinning

36 § Har efter det att ett beslut meddelats om fastställande av skatt,
lagfart, inskrivning av tomträtt eller inteckning undanröjts genom dom
eller beslut som vunnit laga kraft, har den skattskyldige rätt att få
återvinning av skatten.

Detsamma gäller om erlagd skatt inte har kunnat avräknas helt i fall som
avses i 7 §.

Beslut om återvinning medför befrielse från skyldighet att betala
fastställd skatt, eller rätt att återfå skatt som har betalats. Lag
(1990:598).

37 § Beslut om återvinning meddelas av inskrivningsmyndigheten.
Ansökan om återvinning görs skriftligen hos myndigheten inom ett år
efter det att förutsättningarna för återvinning har inträtt. Ansökan
får dock alltid göras inom tre år från dagen för
inskrivningsmyndighetens beslut om skattens fastställande.

Omprövning av beslut

37 a § Ett beslut av en inskrivningsmyndighet som innefattar
prövning av en fråga om fastställande av skatt,
efterbeskattning eller återvinning skall ändras av myndigheten,
om beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya
omständigheter eller av någon annan anledning och beslutet kan
ändras snabbt och enkelt. Ett beslut får ändras till nackdel
för en enskild part endast om parten medger det.

Skyldigheten att ompröva beslutet gäller även om beslutet
överklagas. Skyldigheten gäller dock inte om
inskrivningsmyndigheten redan har överlämnat handlingarna till
högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl
mot att myndigheten ändrar sitt beslut. Lag (2005:153).

37 b § Ett överklagande av en inskrivningsmyndighets beslut
förfaller, om myndigheten själv efter omprövning enligt 37 a §
ändrar beslutet så som klaganden begär.

Ändrar inskrivningsmyndigheten beslutet på annat sätt än
klaganden begär, ska överklagandet anses omfatta det nya
beslutet, om inte överklagandet ska avvisas enligt 24 §
förvaltningslagen (1986:223). Lag (2008:160).

Överklagande

38 § Ett beslut enligt denna lag av den inskrivningsmyndighet
som avses i 19 kap. 3 § jordabalken får överklagas av den
skattskyldige och av den myndighet som har förordnats till
granskningsmyndighet enligt 41 §. Beslutet överklagas till den
tingsrätt inom vars domkrets den fastighet som beslutet avser
ligger. Skrivelsen ska ges in till inskrivningsmyndigheten. Vid
överklagande tillämpas den klagotid som anges i 19 kap. 34 §
jordabalken, om inte annat följer av 39 §. Vid handläggningen i
övrigt av ett överklagande tillämpas lagen (1996:242) om
domstolsärenden.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

Beslut om föreläggande enligt 28 § får inte överklagas.
Lag (2008:160).

38 a § Beslut enligt denna lag av inskrivningsmyndigheten
enligt 4 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek får
överklagas av den skattskyldige och av den myndighet som har
förordnats till granskningsmyndighet enligt 41 § till den
tingsrätt inom vars domkrets inskrivningsmyndigheten är
belägen. Skrivelsen ska ges in till inskrivningsmyndigheten.
Vid överklagande tillämpas den klagotid som anges i 4 kap. 24 §
lagen om företagshypotek. Vid handläggningen i övrigt av ett
överklagande tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

Beslut om föreläggande enligt 28 § får inte överklagas.
Lag (2008:992).

38 b § Beslut enligt denna lag av registermyndigheten enligt
3 § andra stycket får överklagas till Stockholms tingsrätt av den
skattskyldige och av den myndighet som har förordnats till
granskningsmyndighet enligt 41 §. Skrivelsen skall ges in till
registermyndigheten. Vid överklagande tillämpas den klagotid
som anges i 2 kap. 19 a § sjölagen (1994:1009). Vid
handläggningen i övrigt av ett överklagande tillämpas lagen
(1996:242) om domstolsärenden.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

Beslut om föreläggande enligt 28 § får inte överklagas.
Lag (2001:345).

38 c § Beslut enligt denna lag av inskrivningsmyndigheten
enligt 1 b § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till
luftfartyg får överklagas till Stockholms tingsrätt av den
skattskyldige och av den myndighet som har förordnats till
granskningsmyndighet enligt 41 §. Skrivelsen skall ges in till
inskrivningsmyndigheten. Vid överklagande tillämpas den
klagotid som anges i 49 a § lagen om inskrivning av rätt till
luftfartyg. Vid handläggningen i övrigt av ett överklagande
tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

Beslut om föreläggande enligt 28 § får inte överklagas.
Lag (2004:86).

39 § Ett beslut av den inskrivningsmyndighet som avses i 19
kap. 3 § jordabalken som innefattar prövning av en fråga om
fastställande av skatt, efterbeskattning eller återvinning får
överklagas inom tre år från dagen för beslutet. Har en part
överklagat beslutet och vill även motparten överklaga, ska
dennes skrivelse ha kommit in till den tingsrätt inom vars
domkrets den fastighet som beslutet avser ligger inom två
månader från det att tingsrätten har delgett motparten ett
föreläggande enligt 15 § lagen (1996:242) om domstolsärenden
att svara på överklagandet. Tingsrätten ska pröva frågan om
motpartens överklagande har skett inom rätt tid.

Vid överklagande av ett beslut som avses i första stycket ska
tingsrätten, om ärendet tas upp till prövning, alltid höra
motparten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.
Lag (2008:160).

39 a § Ett beslut av inskrivningsmyndigheten enligt 4 kap. 2 §
lagen (2008:990) om företagshypotek som innefattar prövning av
en fråga om fastställande av skatt, efterbeskattning eller
återvinning får överklagas inom tre år från dagen för beslutet.
Har en part överklagat beslutet och vill även motparten
överklaga, ska dennes skrivelse ha kommit in till den tingsrätt
som avses i 38 a § inom två månader från det att tingsrätten
har delgett motparten ett föreläggande enligt 15 § lagen
(1996:242) om domstolsärenden att svara på överklagandet.
Tingsrätten ska pröva frågan om motpartens överklagande har
skett inom rätt tid.

Vid överklagande av ett beslut som avses i första stycket ska
tingsrätten, om ärendet tas upp till prövning, alltid höra
motparten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.
Lag (2008:992).

39 b § Ett beslut av registermyndigheten enligt 3 § andra
stycket som innefattar prövning av en fråga om fastställande av
skatt, efterbeskattning eller återvinning får överklagas inom
tre år från dagen för beslutet. Har en part överklagat beslutet
och vill även motparten överklaga, skall dennes skrivelse ha
kommit in till Stockholms tingsrätt inom två månader från det
att tingsrätten har delgett motparten ett föreläggande enligt
15 § lagen (1996:242) om domstolsärenden att svara på
överklagandet. Tingsrätten skall pröva frågan om motpartens
överklagande har skett inom rätt tid.

Vid överklagande av ett beslut som avses i första stycket skall
tingsrätten, om ärendet tas upp till prövning, alltid höra
motparten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.
Lag (2005:153).

39 c § Ett beslut av inskrivningsmyndigheten enligt 1 b § lagen
(1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg som
innefattar prövning av en fråga om fastställande av skatt,
efterbeskattning eller återvinning får överklagas inom tre år
från dagen för beslutet. Har en part överklagat beslutet och
vill även motparten överklaga, skall dennes skrivelse ha kommit
in till Stockholms tingsrätt inom två månader från det att
tingsrätten har delgett motparten ett föreläggande enligt 15 §
lagen (1996:242) om domstolsärenden att svara på överklagandet.
Tingsrätten skall pröva frågan om motpartens överklagande har
skett inom rätt tid.

Vid överklagande av ett beslut som avses i första stycket skall
tingsrätten, om ärendet tas upp till prövning, alltid höra
motparten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.
Lag (2005:153).

Återbetalning

40 § Återbetalning av skatt på grund av ett beslut enligt denna lag görs
av inskrivningsmyndigheten eller av den myndighet som regeringen
bestämmer. Återbetalning skall ske även om beslutet inte har vunnit laga
kraft.

Ränta skall, om inte annat följer av 42 §, beräknas på återbetalad skatt
och dröjsmålsavgift från och med den dag då beloppet har betalats till
och med den dag då återbetalning görs. Räntan beräknas för visst
kalenderår efter en räntesats som motsvarar 75 procent av den
statslåneränta som gällde vid utgången av november närmast föregående
kalenderår. Räntesatsen bestäms till procenttal med högst en decimal.

Vid ränteberäkningen skall avrundning ske till närmast lägre hela
krontal. Räntebelopp under femtio kronor betalas inte ut. Lag
(1992:640).

Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

40 a § I ärenden och mål om stämpelskatt och dröjsmålsavgift
enligt denna lag gäller bestämmelserna om ersättning för
kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,
68 kap. 2 § och 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Det som sägs där om Skatteverket ska i stället gälla den
myndighet som ska betala ut ersättningen. Lag (2011:1249).

Tillsyn över beslut om skatt

41 § Inskrivningsmyndigheternas beslut i ärenden om fastställande av
stämpelskatt, efterbeskattning och återvinning skall granskas av den
myndighet som regeringen förordnar.

Granskningsmyndigheten för det allmännas talan vid domstol enligt
denna lag. Därvid får myndigheten föra talan även till den
skattskyldiges förmån.

Särskilda föreskrifter

42 § Föreligger synnerliga skäl kan regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer i särskilda fall medge nedsättning av eller
befrielse från skatt, liksom återbetalning helt eller delvis av
skatt.

Vid beslut om återbetalning av skatt som meddelas med stöd av första
stycket skall regeringen eller myndighet som där sägs besluta i vad
mån ränta skall utgå på det skattebelopp som skall återbetalas.

43 § Regeringen får meddela närmare föreskrifter om skattens
betalning. Regeringen får därvid besluta om undantag från 33 §.
Lag (2000:246).

44 § Skattskyldig skall lämna uppgift till
inskrivningsmyndigheten om omständighet som anges i 32 a §
andra stycket. Lag (1998:1610).

Övergångsbestämmelser

1984:404

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 då stämpelskattelagen
(1964:308) skall upphöra att gälla.

2. Den gamla lagen gäller fortfarande i ärenden där skatten har
fastställts före ikraftträdandet i samband med att en ansökan om
inskrivning har förklarats vilande.

3. Den gamla lagens bestämmelser om återvinning gäller för skatt som
har fastställts före ikraftträdandet.

4. Bestämmelserna i 5 § andra stycket och 15 § gamla lagen tillämpas
fortfarande när fång har överlåtits före ikraftträdandet.

5. Bestämmelserna i 12 § gamla lagen tillämpas fortfarande i fråga om
inteckningar som har dödats eller av annan anledning har upphört att
gälla före ikraftträdandet.

6. Bestämmelserna om efterbeskattning i den nya lagen skall tillämpas
endast i fall då uppgifter som avses i 29 § lämnats efter
ikraftträdandet.

7. Skattskyldighet föreligger inte vid förvärv av fast egendom genom
tillskott till bolag i enlighet med lagen (1963:583) om
avveckling av fideikommiss.

8. Den gamla lagens bestämmelser om skattefrihet gäller fortfarande i
fråga om förvärv med stöd av lagen (1925:334) om rätt i vissa fall för
nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område.

9. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en
föreskrift som har ersatts av en bestämmelse i denna lag tillämpas i
stället den nya bestämmelsen.

1986:479

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas i fråga om
ränta som belöper på tid efter ikraftträdandet.

1990:598

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

1992:640

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller
dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före
ikraftträdandet. I fråga om restavgift gäller 35 § i dess lydelse intill
den 1 januari 1993. Ränta som belöper på tid före ikraftträdandet
beräknas enligt äldre föreskrifter.

1993:671

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om förvärv som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

1996:838

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996 och skall tillämpas när
skattskyldighet inträder efter detta datum och – då fråga är om
förvärv av fast egendom och tomträtter – förvärvet skett efter
utgången av juli månad 1996.

1998:1610

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas i
fråga om förvärv som görs den dagen eller senare

2001:345

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 i fråga om 38,
38 a, 39 och 39 a §§ och i övrigt den 1 december 2001.

2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före
ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

2001:1222

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande för tid före ikraftträdandet.

2004:777

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2004 och tillämpas
från och med den 5 mars 2004 om inte annat följer av punkten 2.

2. I fråga om företagsinteckning som har beviljats enligt lagen
(1984:649) om företagshypotek skall följande gälla fram till
den 1 januari 2005. Vid tilllämpning av 22 § första stycket
skall äldre bestämmelser tillämpas vid samtidig ansökan om
dödning av företagsinteckning som beviljats enligt lagen
(1984:649) om företagshypotek och nyinteckning enligt lagen
(2003:528) om företagsinteckning. Skatteplikt skall i sådant
fall föreligga för skillnaden mellan det nyintecknade beloppet
och beloppet av de dödade inteckningarna.

3. För företagsinteckningar som beviljas under perioden 5 mars
2004-30 november 2004 skall beslut om fastställande av
stämpelskatt meddelas snarast efter den 30 november 2004.

2005:153

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005. Äldre bestämmelser
tillämpas i fråga om beslut om stämpelskatt som meddelats före
ikraftträdandet.

2008:160

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före
ikraftträdandet ska äldre föreskrifter tillämpas.

2009:1232

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i
fråga om förvärv som görs efter den 31 december 2009.

2010:774

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas i
fråga om förvärv som görs efter den 31 december 2010.

2011:1249

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas i fråga om förvärv som görs efter den 31
december 2011 och ansökningar om inteckning som beviljas efter
denna dag.

3. De nya bestämmelserna i 40 a § om ersättning för kostnader
för ombud, biträde eller utredning tillämpas i fråga om
kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.