Förordning (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande till elevantal

SFS nr
1984:41
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-02-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:743
Upphävd
1987-07-01

1 § I de kommunala och landstingskommunala gymnasieskolorna skall
det
i timplanen angivna antalet veckotimmar för eleverna i ett ämne i
vissa fall minskas enligt föreskrifterna i denna förordning.

2 § Enligt 8 kap. 18 § första stycket skolförordningen (1971:235)
skall i vissa fall en undervisningsgrupp anordnas för varje påbörjat
30-tal elever i ett ämne. Om i ett sådant fall det totala antalet
elever är lägre än 24, skall antalet veckotimmar enligt timplanen
beroende på elevantalet minskas till det veckotimtal som framgår av
bilaga till denna förordning.

Om det totala antalet elever överstiger 30, skall eleverna tänkas bli
fördelade så jämnt som möjligt på det antal grupper som skall anordnas
enligt 8 kap. 18 § första stycket skolförordningen. För varje tänkt
grupp med 15–17 eller 18–23 elever skall veckotimtal beräknas enligt
bilagan. Den faktiska fördelningen på grupper får avvika från den
tänkta. Därvid gäller att de faktiska grupperna tillsammans skall ges
samma antal veckotimmar som de tänkta. Den faktiska fördelningen får
inte leda till att någon grupps elever får för få veckotimmar i
förhållande till elevantalet. För att detta skall undvikas får
resurstimmar tas i anspråk enligt förordningen (1982:39) om
resurstimmar i gymnasieskolan.

Är ämnet latin, grekiska, finska, italienska, kinesiska, portugisiska
eller ryska, skall antalet veckotimmar minskas endast om det totala
antalet elever understiger 9.

2 a § Enligt 8 kap. 18 § första stycket tredje meningen
skolförordningen (1971:235) skall vid undervisning i arbetsteknik och
annan undervisning med samma syfte en undervisningsgrupp anordnas för
varje påbörjat 16-tal elever.

Om vissa veckotimmar i ett ämne ägnas åt arbetsteknik eller annan
undervisning med samma syfte och övriga veckotimmar i ämnet ägnas åt
undervisning där delningstalet inte är 16 utan 30, skall
föreskrifterna i 2 § om timreduktion tillämpas i fråga om de
veckotimmar för vilka delningstalet 30 gäller. Förordning (1984:739).

3 § För andra veckotimtal enligt timplanen än de i bilagan angivna
skall skolöverstyrelsen fastställa vilka veckotimtal som skall gälla.
Minskning skall göras med 20–25 procent för grupper om högst 11
elever, med omkring 15 procent för grupper med 12–17 elever och med
omkring 10 procent för grupper med 18–23 elever.

Ingen minskning skall göras om veckotimtalet enligt timplanen är under
1. För grupper med 12–17 och 18–23 elever skall ingen minskning
göras om veckotimtalet är under 1,5 respektive 2.

4 § I förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för
undervisning och statsbidrag finns för minst två terminer långa
studievägar föreskrifter om inverkan av förändringar i elevantal samt
om rapporter och avstämningsdagar. Av 9 § nämnda förordning följer att
frågan huruvida timreduktion skall göras eller ej får bestämmas på
grundval av det elevantal som vid tidpunkten för den preliminära
rapporten kan väntas föreligga avstämningsdagen, varvid dock skall
iakttas att eleverna alltid skall få så många timmar som behövs med
hänsyn till deras faktiska antal.

I fall som inte omfattas av den nämnda förordningen avgör elevantalet
den 15 september om veckotimantalet skall minskas eller inte. För
undervisning som inleds senare under läsåret är elevantalet den första
dagen avgörande. Förordning (1985:590).

5 § Timreduktion enligt denna förordning skall inte tillämpas när ett
särskilt system för tilldelning av lärarveckotimmar gäller

1. enligt förordningen (1983:505) om samordnade timplaner och resurser
i vissa kommuners gymnasieskolor eller

2. enligt särskilda bestämmelser för årskurs 4 av fyraårig teknisk
linje.

6 § När denna förordning skall tillämpas på verksamhet där
ramtimplaner gäller, skall såsom veckotimtal enligt timplanen anses
det veckotimtal för ämnet som har fastställts inom den givna ramen.

7 § Timreduktion enligt denna förordning görs även i fall där
självstudietid läggs ut i ämnet.

8 § I stället för att timreduktion genomförs helt eller delvis kan
resurstimmar tas i anspråk enligt förordningen (1982:39) om
resurstimmar i gymnasieskolan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1987:743

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

2. Genom förordningen upphävs

förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss
kommunal utbildning, såvitt gäller statsbidrag till undervisningen i den
kommunala och landstingskommunala gymnasieskolan,

förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan,

förordningen (1982:490) om extra undervisning i svenska för vissa elever
i gymnasieskolan,

förordningen (1982:897) om yrkesinriktad filialutbildning i
gymnasieskolan,

förordningen (1983:46) om kurser för invandrarungdom i gymnasieskolan,

förordningen (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i vissa
kommuners gymnasieskolor,

förordningen (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande
till elevantal,

förordningen (1984:43) om extra resurstimmar i gymnasieskolan,

förordningen (1984:571) om ramtimplaner och resurstilldelningssystem för
årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan,

förordningen (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m.m.,

förordningen (1984:622) om gymnasial lärlingsutbildning,

förordningen (1984:624) om intagning till grundskoleanknutna studievägar
i gymnasieskolan,

förordningen (1984:633) om resurser för stödinsatser i svenska på vissa
yrkesinriktade studievägar i gymnasieskolan,

förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning
och statsbidrag,

förordningen (1986:353) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering
i gymnasieskolan,

förordningen (1986:397) om resurser för påbyggnadsutbildningar i
gymnasieskolan,

förordningen (1986:578) om utbildning för döva och gravt hörselskadade i
Örebro kommuns gymnasiskola,

förordningen (1986:579) om utbildning för hörselskadade i Örebro kommuns
gymnasieskola,

3. Föreskrifterna i förordningen (1984:41) om timreduktioner i
gymnasieskolan i förhållande till elevantalet skall, för de fall det i
andra förordningar hänvisas till dessa föreskrifter, fortfarande gälla
i fråga om andra huvudmän för gymnasieskola än kommuner och
landstingskommuner.

4. Om det i en författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts
genom en bestämmelse i denna förordning tillämpas i stället den nya
bestämmelsen, om inte annat följer av punkten 3.

5. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.

6. Om skolöverstyrelsen före den 1 juli 1986 med stöd av då gällande
föreskrifter har medgett en landstingskommun att i sin gymnasieskola
anordna en studieväg som inte kan anses höra till något av de områden
som anges i 3 kap. 2 § får landstingskommunen, utan hinder av nämnda
paragraf, bedriva utbildning på studievägen så länge behov föreligger,
om regeringen inte föreskriver annat.

7. Påbyggnadsutbildningar, vilkas utformning skolöverstyrelsen eller en
länsskolnämnd har fastställt före den 1 juli 1986, får intill utgången
av juni 1989 anordnas i sin utformning vid utgången av juni 1986 utan
hinder av 5 kap. 14 § första stycket och 10 kap. 10 och 24 §§.

8. För påbyggnadsutbildningar, vilkas utformning skolöverstyrelsen eller
en länsskolnämnd har fastställt före den 1 juli 1986, får utan hinder av
17 kap. 21 § för undervisning intill utgången av juni 1989 beräknas
allmänna timresurser som motsvarar timunderlaget, inbegripet timmar för
delning av klass, enligt timplanen i dess utformning vid utgången av
juni 1986.

9. Om en årskurs av en linje eller en specialkurs som omfattar två eller
annat jämnt antal terminer eller första årskursen av en treterminskurs
har startat i början av vårtermingen 1987, skall beräkning av allmänna
timresurser för undervisning under redovisningsåret 1987/88 göras med
utgångspunkt i elevantal och andra förhållanden den 15 september 1987
enligt bilaga 9.

Om i annat fall en årskurs av en specialkurs som omfattar två eller
annat jämnt antal terminer eller första årskursen av en treterminskurs
har startat före den 1 juli 1987 och avslutas under redovisningsåret
1987/88 skall beräkning av allmänna timresurser för undervisning under
redovisningsåret göras med utgångspunkt i förhållandena den femte
undervisningsdagen under redovisningsåret enligt bilaga 9. Detsamma
gäller om tredje terminen av en treterminskurs, en specialkurs som
omfattar minst en termin men är kortare än två terminer har startat före
och avslutas efter den 1 juli 1987.

Om en specialkurs som är kortare än en termin har startat före och
avslutas efter den 1 juli 1987, skall allmänna timresurser för
undervisning under redovisningsåret 1987/88 göras med utgångspunkt i
förhållandena den femte undervisningsdagen redovisningsåret enligt
bilaga 9.

10. Om en sommarkurs för invandrarungdom startar före och avslutas efter
den 1 juli 1987, skall de vid kursens början gällande föreskrifterna om
timunderlag för undervisning och statsbidrag tillämpas på hela kursen.

11. För en LA-kurs vars timplan styrelsen för skolan har fastställt före
den 1 januari 1987 med stöd av skolöverstyrelsens föreskrifter skall för
redovisningsåret 1987/88 som allmänna timresurser beräknas så många
lärarveckotimmar som motsvarar timunderlaget, inbegripet timmar för
delning av klass, enligt timplanen i dess utformning vid utgången av år
1986, om inte länsskolnämnden bestämmer annat.

För andra LA-kurser med timplaner som fastställts av styrelsen för
skolan bestämmer länsskolnämnden hur många lärarveckotimmar som skall
beräknas för undervisning under redovisningsåret 1987/88.
Länsskolnämnden skall därvid tillämpa de grunder som gäller för
påbyggnadsutbildningar enligt 17 kap. 21 §.

Bilaga

Veckotimtal per års- Veckotimtal för grupper med
kurs enligt timplanen med elevantalen
-11 12-17 18-23

1 0,75 1 1
1,5 1,25 1,25 1,5
2 1,5 1,75 1,75
2,5 2 2,25 2,25
3 2,5 2,5 2,75
3,5 2,5 3 3,25
4 3 3,5 3,5
4,5 3,5 3,75 4
5 4 4,25 4,5
5,5 4,5 4,75 5
6 4,5 5 5,5
6,5 5 5,5 5,75
7 5,5 6 6,25
7,5 6 6,25 6,75
8 6 6,75 7,25
8,5 6,5 7,25 7,5
9 7 7,75 8
9,5 7,5 8 8,5
10 7,5 8,5 9
10,5 8 9 9,5
11 8,5 9,25 10
11,5 8,5 9,75 10,25
12 9 10,25 10,75