Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

SFS nr
1984:410
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1318

1 § Skatt (bekämpningsmedelsskatt) skall erläggas till staten
enligt denna lag vid omsättning eller ianspråktagande inom
landet av bekämpningsmedel.

Med bekämpningsmedel avses i denna lag ämnen eller beredningar
som är avsedda att användas till skydd mot egendomsskada eller
olägenhet för människors hälsa, förorsakad av växter, djur,
bakterier eller virus. Som bekämpningsmedel enligt lagen skall
dock inte anses

1. vara, avsedd att användas vid beredning av livsmedel,
läkemedel eller annan jämförbar vara,

2. färger, fernissor, tjäror och andra varor som huvudsakligen
begagnas för ett annat ändamål än som avses i första meningen,
om inte varorna genom en särskild benämning eller på något
annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel,

3. träskyddsmedel, och

4. ättika.
Lag (1998:1677).

2 § Skatt skall erläggas med 30 kronor för varje helt kilogram
verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet. Lag (2003:806).

3 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i
skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1318).

4 § Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

1. inom landet yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel,

2. från ett annat land för in eller tar emot bekämpningsmedel
för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig
användning inom landet.

Som tillverkning enligt första stycket 1 anses även blandning
av olika bekämpningsmedel och sådan märkning eller dylikt av en
vara som anges i 1 § andra stycket 2 som medför att varan anses
utgöra bekämpningsmedel.

En verksamhet är yrkesmässig, om den utgör näringsverksamhet
enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), eller om den
bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan
näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för
omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger
30 000 kronor. Lag (2006:593).

5 § Skyldighet att betala skatt inträder för

1. den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 1 när

a) ett bekämpningsmedel levereras till en köpare,

b) ett bekämpningsmedel tas i anspråk för något annat ändamål
än försäljning,

c) den skattepliktiga verksamheten upphör, varvid
skattskyldigheten omfattar bekämpningsmedel som då ingår i den
skattskyldiges lager,

2. den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 2 när ett
bekämpningsmedel förs in till Sverige. Lag (2006:593).

6 § Har upphävts genom lag (1994:1706)

7 § Har upphävts genom lag (2002:408).

8 § En skattskyldig får göra avdrag för skatt på sådana
bekämpningsmedel

1. som har förts ut ur landet,

2. för vilka skattskyldighet tidigare har inträtt,

3. som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp.
Lag (2002:408).

Övergångsbestämmelser

1995:617

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

1998:824

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet. Lag (1998:1677).

1999:1252

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före
ikraftträdandet.

2002:408

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2003:806

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2006:593

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.