Förordning (1984:437) med bemyndigande för bankinspektionen att meddela föreskrifter om fondkommissionärs provision vid vissa värdepappersaffärer

SFS nr
1984:437
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1013
Upphävd
1991-08-01

Regeringen bemyndigar bankinspektionen att om det behövs med hänsyn
till allmänhetens intresse meddela föreskrifter om den provision
(courtage) som en fondkommissionär får uppbära med anledning av ett
kommissionsuppdrag, som avser en värdepappersaffär till ett belopp av
högst 10 000 kronor.