Förordning (1984:460) om statsbidrag till lokala arbetslivsmuseer

SFS nr
1984:460
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1078
Upphävd
2001-01-01

1 § En lokal sammanslutning eller stiftelse som driver ett
arbetslivsmuseum kan få statsbidrag enligt föreskrifterna i denna
förordning.

Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet som har till syfte att
genom musealt bevarande och genom prov på yrkets utövande tillvarata
försvinnande yrkeskunskaper i en autentisk arbetsmiljö.

2 § Statsbidrag kan lämnas för investeringar vid ett arbetslivsmuseum,
om verksamheten förmedlas och levandegörs i lokaler dit allmänheten
har tillträde.

3 § Frågor om statsbidrag prövas av statens kulturråd.

4 § Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

5 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning skall
meddelas av statens kulturråd.