Förordning (1984:479) med instruktion för fideikommissnämnden

SFS nr
1984:479
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F4
Utfärdad
1984-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1117
Upphävd
1989-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1986:1101

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3, 6–10
samt 14–17 §§, tillämpas på fideikommissnämnden.

Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan nämndens
ordförande.

Uppgifter

2 § Fideikommissnämnden prövar frågor enligt lagen (1963:583) om
avveckling av fideikommiss och enligt permutationslagen (1972:205).

Organisation

3 § Nämnden består av ordförande, ledamöter och suppleanter enligt vad
som anges i 19 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss.

Regeringen förordnar en ledamot att vara vice ordförande i nämnden.

4 § Nämndens kansligöromål fullgörs av kammarkollegiet.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

5 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta
omständigheterna föranleder det.

Suppleant i nämnden får, även om någon ledamot inte är
förhindrad, kallas att närvara vid sammanträde.

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller, när denne är
förhindrad, vice ordföranden och minst två andra ledamöter är
närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt
samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1101).

7 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på den tjänsteman i
kammarkollegiet som kollegiet utser. Nämndens ordförande får överta
beredningen och föredragningen av ett ärende.

8 § har upphävts genom förordning (1986:1101).

9 § Nämndens ordförande eller den tjänsteman i kammarkollegiet som
kollegiet utser får begära in förklaringar, upplysningar eller
yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av
allmänna handlingar och frågor som uppkommer med anledning av
överklagande av nämndens beslut. Förordning (1986:1101).

10 § Nämnden eller dess ordförande får uppdra åt en eller flera av
ledamöterna, befattningshavare hos kammarkollegiet eller anlitad
expert eller sakkunnig att företa resor inom landet.