Förordning (1984:519) om introduktions- och lönebidrag

SFS nr
1984:519
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:333
Upphävd
1991-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag i form av
introduktions- och lönebidrag.

Lönebidrag finns också i form av särskilt lönebidrag.

Bidragen lämnas för att bereda anställning åt sådana
arbetshandikappade för vilka andra åtgärder inte lämpligen kan vidtas
för att underlätta en arbetsplacering.

2 § För rätt till bidrag gäller de allmänna villkoren i 4–10 §§ och
de särskilda villkor som anges för varje bidragsform.

3 § Med arbetshandikappade avses i denna förordning arbetssökande som på
grund av fysiska, psykiska, förståndsmässiga eller socialmedicinska
handikapp har nedsatt arbetsförmåga och som därför har eller kan
förväntas få svårigheter att få eller behålla en anställning på den
reguljära arbetsmarknaden.

Med statliga myndigheter avses i denna förordning inte affärsdrivande
verk.

Allmänna villkor för bidrag

4 § Bidrag får lämnas endast till arbetsgivare som nyanställer en
arbetshandikappad, om inte annat följer av vad som föreskrivs i fråga om
varje bidragsform.

Om en offentlig arbetsgivare anställer en person som har sysselsatts i
skyddat arbete hos arbetsgivaren enligt förordningen (1985:276) om
statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare, skall
anställningen anses som en nyanställning. Förordning (1985:510).

5 § Bidrag får lämnas endast om arbetstagaren anvisas till anställningen
av den offentliga arbetsförmedlingen och om förmedlingen bedömer att
arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena är lämpliga för
arbetstagaren.

6 § Bidrag får beviljas endast under förutsättning att det i
anställningen utgår lön och andra anställningsförmåner enligt
kollektivavtal eller att lönen och förmånerna är jämförbara med förmåner
enligt kollektivavtal inom branschen.

7 § Bidrag får lämnas längst till och med utgången av månaden före den
då den anställde fyller 65 år eller, om det finns särskilda skäl, till
och med utgången av den månad då den anställde fyller 66 år. Förordning
(1985:25).

8 § Bidrag får inte lämnas för dem som

1. är anställda inom stiftelseorganisationen för skyddat arbete eller

2. varaktigt sysselsätts vid en arbetsplats som är anordnad för
beredskapsarbete eller vid en annan tillfällig arbetsplats som inte
ingår i en myndighets ordinarie organisation.

9 § Bidrag får inte heller lämnas för anställda för vilka bidrag till
arbetsbiträde lämnas. Detta gäller dock inte, i den utsträckning som
regeringen i särskild ordning medger det, i fråga om gravt handikappade,
som behöver personlig hjälp på arbetsplatsen. Om lönebidrag och bidrag
till arbetsbiträde lämnas samtidigt, får bidragen tillsammans inte
överstiga lönekostnaden för den anställde.

10 § Som lönekostnader enligt denna förordning räknas också
lönebikostnader.

Som bidragsgrundande lönekostnader får endast räknas lönekostnader som
hänför sig till normal veckoarbetstid.

Den del av den anställdes månadslön vid heltidsarbete som överstiger 40
procent av det enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gällande
basbeloppet får inte läggas till grund för bidrag. Om arbetstiden är
kortare, skall den bidragsgrundande lönen minskas i motsvarande mån. Vad
som nu har sagts gäller dock inte dem som är anställda hos statliga
myndigheter.

Introduktionsbidrag

11 § Introduktionsbidrag får lämnas när arbetstagaren är i behov av en
ingående introduktion och särskilda anpassningsåtgärder behöver vidtas
på arbetsplatsen. Introduktionen och anpassningsåtgärderna skall
avpassas till arbetstagarens behov och förutsättningar.

12 § Till statliga myndigheter, allmänna försäkringskassor,
allmännyttiga organisationer och arbetsgivare som enligt 17 § femte
stycket i bidragshänseende jämställs med statliga myndigheter får
introduktionsbidrag lämnas endast om arbetstagaren efter
bidragsperiodens utgång bedöms kunna få en anställning hos arbetsgivaren
utan att lönebidrag lämnas.

13 § Introduktionsbidrag lämnas i första hand för anställningar som
gäller tills vidare. Bidraget får dock lämnas också för
provanställningar och andra tidsbegränsade anställningar.

14 § För arbetshandikappade som redan är anställda hos arbetsgivaren får
introduktionsbidrag lämnas endast om

1. arbetstagaren till följd av en längre tids frånvaro från arbetet på
grund av sjukdom är i behov av rehabilitering i form av arbetsprövning
eller arbetsträning på arbetsplatsen och

2. sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller
motsvarande ersättning enligt annan författning inte utgår.

15 § Introduktionsbidrag lämnas med 90 procent av lönekostnaden under
högst 960 timmar.

Lönebidrag

16 § För arbetshandikappade som redan är anställda hos arbetsgivaren får
lönebidrag lämnas endast om den anställde återgår till arbetet efter att
ha uppburit helt sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
och bedöms inte kunna behålla anställningen om inte bidraget lämnas.
Förordning (1985:510).

17 § Till statliga myndigheter och allmänna försäkringskassor lämnas
lönebidrag motsvarande hela lönekostnaden.

Till allmännyttiga organisationer lämnas lönebidrag med 90 procent av
lönekostnaden.

Till andra arbetsgivare lämnas lönebidrag med 50 procent av
lönekostnaden under de två första anställningsåren och med 25 procent
under de två därpå följande åren. Om bidragstiden förlängs därefter,
lämnas bidraget med 25 procent.

När lönebidrag beviljas för en arbetshandikappad som redan är anställd
hos arbetsgivaren lämnas bidraget med 25 procent av lönekostnaden under
fyra år, såvida det inte finns skäl att förlänga bidragstiden.

Enligt föreskrifter som regeringen meddelar i särskild ordning kan
lönebidrag motsvarande hela lönekostnaden lämnas också till andra
arbetsgivare än dem som avses i första stycket.

18 § Anvisning till anställningar för vilka lönebidrag lämnas enligt
17 § första, andra eller femte stycket skall främst avse svårt
arbetshandikappade.

18 a § Till en arbetsgivare som anställer någon som uppbär
förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring lämnas lönebidrag motsvarande högst 50 procent av
lönekostnaden. Bidraget lämnas under högst fyra anställningsår, såvida
det inte finns skäl att förlänga bidragstiden. Lägre bidrag får lämnas
om det är motiverat med hänsyn till den anställdes arbetsförmåga.

Bestämmelserna i 10 § tredje stycket gäller inte när lönebidrag lämnas
enligt denna paragraf. Förordning (1990:1359).

Särskilt lönebidrag

19 § Särskilt lönebidrag får lämnas vid anställning av sådana
arbetssökande som har svåra fysiska, psykiska eller socialmedicinska
arbetshandikapp eller som är psykiskt utvecklingsstörda och som annars
riskerar att bli förtidspensionerade eller måste beredas skyddat arbete.

Särskilt lönebidrag får också lämnas vid anställning av sådana
arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga och som är i behov av
fortlöpande arbetsbiträde, om biträdet åsamkar arbetsgivaren avsevärda
merkostnader.

20 § För en arbetshandikappad som redan är anställd hos arbetsgivaren
och för vilken arbetsgivaren uppbär lönebidrag får särskilt lönebidrag
lämnas om

1. den anställde har fått försämrad arbetsförmåga och bedöms inte kunna
behålla anställningen, såvida inte särskilt lönebidrag lämnas och

2. arbetsgivaren har endast ett fåtal anställda.

21 § Särskilt lönebidrag lämnas med 90 procent av lönekostnaden under
det första anställningsåret och med 50 procent under de tre därpå
följande åren. Om bidragstiden förlängs därefter, lämnas bidraget med 50
procent, såvida det inte finns skäl att lämna bidrag med den lägre
procentsatsen enligt 17 § tredje stycket.

För lönebidrag och särskilt lönebidrag gemensamma villkor

22 § Bidrag enligt 17 § första, andra och femte styckena lämnas så länge
som villkoren för bidraget är uppfyllda.

Bidrag enligt 17 § tredje och fjärde styckena samt särskilt lönebidrag
får förlängas utöver det fjärde anställningsåret, om det är motiverat
med hänsyn till den anställdes arbetsförmåga och möjligheter att övergå
till en anställning utan lönebidrag. Prövningen av om bidragstiden skall
förlängas skall göras i god tid före utgången av det fjärde året och
därefter med ett till tre års mellanrum.

Vid bestämmande av bidragstid enligt 17 och 21 §§ bortses från tid under
vilken introduktionsbidrag har lämnats.

23 § Bidrag för en arbetstagare som redan är anställd hos arbetsgivaren
får inte lämnas till statliga myndigheter, affärsdrivande verk, allmänna
försäkringskassor, allmännyttiga organisationer och arbetsgivare som
enligt 17 § femte stycket i bidragshänseende jämställs med statliga
myndigheter.

23 a § Övergår en arbetshandikappad för vilken lönebidrag eller särskilt
lönebidrag lämnas till en anställning utan sådant bidrag, får
bidragsgivningen återupptas inom tre år om den handikappades
arbetsförmåga försämras. När bidrag åter börjar lämnas skall
bidragsnivån bestämmas med hänsyn till dels handikappets svårighetsgrad,
dels den tid under vilken bidrag tidigare har lämnats. Förordning
(1985:510).

Övriga bestämmelser

24 § Bestämmelserna i 19, 21 och 22 §§ förordningen (1987:405) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning
tillämpas. Förordning (1987:414).

25 § Bidrag beräknas och betalas ut i efterskott halvårsvis eller för de
kortare perioder som arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer.

26 § Länsarbetsnämnden skall i samverkan med arbetsgivaren vidta
åtgärder för att främja att den som har en anställning för vilken bidrag
lämnas så snart som möjligt övergår till en anställning utan bidrag.
Förordning (1989:523).

27 § Innan ett ärende om bidrag avgörs, skall berörda
arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig. Förordning
(1989:158).

28 § har upphävts genom förordning (1987:414).

29 § har upphävts genom förordning (1987:414).

30 § Beslut att inte anvisa någon till en anställning för vilken
introduktions- eller lönebidrag lämnas får inte överklagas. Rätten att
överklaga beslut följer i övrigt av 50 och 51 §§ förordningen
(1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket. Förordning
(1988:1590).

31 § Arbetsmarknadsstyrelsen meddelar de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning. Föreskrifter som berör
statsförvaltningen meddelas efter samråd med statens arbetsgivarverk.
Förordning (1989:523).

Övergångsbestämmelser

1984:519

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984 då förordningen
(1980:338) om anställning med lönebidrag skall upphöra att gälla. Beslut
om lönebidrag som har meddelats enligt den upphävda förordningen gäller
dock fortfarande. De nya bestämmelserna gäller i tillämpliga delar även
på sådana beslut. 10 § tredje stycket tillämpas emellertid endast i
fråga om anställningar som tillträds efter ikraftträdandet. Tid under
vilken bidrag har lämnats enligt föreskrifterna i den upphävda
förordningen skall jämställas med bidragstid enligt de nya
bestämmelserna.

Vad regeringen i förordning eller särskilt beslut har föreskrivit om
anställning med lönebidrag skall i stället avse bidrag enligt denna
förordning. Förordning (1984:737).

1990:141

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1990. De nya bestämmelserna
skall dock tillämpas för tid från och med den 1 maj 1990.