Förordning (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet

SFS nr
1984:523
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1984-07-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1784
Upphävd
1999-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag
till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet.

Bidraget är avsett att utgöra ett tillskott till
näringsidkarens försörjning under inledningsskedet av
verksamheten.

Bidrag får inte lämnas till den som för samma tid som bidraget
avser har anvisats verksamhet för arbetslivsutveckling enligt
förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling.
Förordning (1997:1285).

Villkor för bidrag

2 § Bidrag får lämnas till den som

1. är arbetslös,

2. riskerar att bli arbetslös, eller

3. är bosatt inom ett område som betecknas som stödområde 1
eller 2 enligt 16 § förordningen (1990:642) om
regionalpolitiskt företagsstöd.

Bidrag får för de fall som anges i första stycket 1 och 2
endast lämnas till den som söker arbete genom den offentliga
arbetsförmedlingen och som inte kan få ett lämpligt arbete.

Bidrag får lämnas från och med den dag bidragstagaren fyller 20
år. Förordning (1998:572).

2 a § har upphävts genom förordning (1996:1101).

3 § Bidrag får lämnas endast till den som bedöms ha goda
förutsättningar att bedriva näringsverksamheten.

Bidrag får vidare lämnas endast om verksamheten bedöms få en
tillfredsställande lönsamhet och ge bidragstagaren en varaktig
sysselsättning.

Rätten till bidrag skall inte gå förlorad av det skälet att sökanden
vidtar förberedelser för att starta verksamheten. Förordning
(1992:1465).

Bidragets storlek m.m.

4 § Närmare bestämmelser om bidraget finns i förordningen (1996:1100)
om aktivitetsstöd. Förordning (1996:1101).

5 § har upphävts genom förordning (1996:1101).

5 a § har upphävts genom förordning (1996:1101).

6 § Innan bidrag lämnas skall yttrande över de förhållanden som nämns
i 3 § första stycket hämtas in från ett lämpligt organ, om det inte
bedöms vara obehövligt. Förordning (1996:1101).

7 § Bidrag enligt denna förordning får lämnas samtidigt som
näringshjälp enligt förordningen (1987:409) om bidrag till
arbetshjälpmedel m.m. eller något annat bidrag som är avsett att täcka
investeringskostnader lämnas för verksamheten. Förordning (1992:667).

8 § Länsarbetsnämnden beslutar i fråga om rätten till bidrag.
Förordning (1992:667).

9 § har upphävts genom förordning (1996:1101).

10 § har upphävts genom förordning (1996:1101).

Överklagande

11 § Länsarbetsnämndens beslut om rätten till bidrag får överklagas hos
Arbetsmarknadsstyrelsen. Andra beslut av länsarbetsnämnden får inte
överklagas. Förordning (1992:667).

12 § har upphävts genom förordning (1996:1101).

Övriga bestämmelser

13 § Bestämmelsen i 21 § förordningen (1987:405) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning
tillämpas. Förordning (1996:1101).

Övergångsbestämmelser

1992:667

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Den äldre bestämmelsen
i 4 § gäller fortfarande när beslut om bidrag har meddelats före
ikraftträdandet.

1998:1784

Den upphävda förordningen tillämpas fortfarande i fråga om anvisning
av länsarbetsnämnden före den 1 januari 1999.