Lag (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

SFS nr
1984:533
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1319

1 § Har upphävts genom lag (1995:609).

2 § Har upphävts genom lag (1995:609).

Arbetsställenummer

3 § De arbetsgivare som stadigvarande bedriver sin verksamhet i flera
lokaler (arbetsställen) skall av statistiska centralbyrån tilldelas ett
arbetsställenummer för varje sådant arbetsställe.

Det åligger centralbyrån att varje år före november månads utgång
underrätta berörda arbetsgivare om deras arbetsställenummer.

Uppgiftsskyldighet

4 § I 15 kap. 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns en
bestämmelse om att uppgift om arbetsställenummer i vissa fall
ska lämnas i en kontrolluppgift om utgiven ersättning och
förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst.
Lag (2011:1319).

Anmaningar

5 § Om uppgift om arbetsställenummer inte lämnas inom den tid som gäller
för avlämnande av kontrolluppgiften, får statistiska centralbyrån anmana
den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

Innan en anmaning utfärdas, bör den uppgiftsskyldige, om det kan ske
utan någon olägenhet, på lämpligt sätt erinras om sin skyldighet att
lämna uppgift om arbetsställenummer.

Viten m. m.

6 § Om den uppgiftsskyldige inte följer en anmaning enligt 5 §,
får Statistiska centralbyrån förelägga den uppgiftsskyldige
att göra detta vid vite.

Vitet bestäms till lägst 100 och högst 1 000 kronor.
Lag (2003:653).

7 § Beslut om vitesföreläggande får inte överklagas.

8 § Frågor om utdömande av förelagt vite skall på begäran av
Statistiska centralbyrån prövas av den förvaltningsrätt inom
vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.
Lag (2009:797).

9 § Har upphävts genom lag (1995:609).

Övergångsbestämmelser

1984:533

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 och skall tillämpas första
gången på de kontrolluppgifter som skall lämnas senast den 31 januari
1986.