Förordning (1984:580) med instruktion för arkivet för ljud och bild

SFS nr
1984:580
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:342
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på arkivet för ljud och bild.

Uppgifter

2 § Arkivet skall ta emot sådana exemplar av ljudradio- och
televisionsprogram, film, fonogram och videogram som enligt lagen
(1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar
skall lämnas till arkivet.

Arkivet får även som deposition eller gåva ta emot eller på annat sätt
förvärva andra ljud- eller bildupptagningar än som avses i första
stycket samt framställningar i skrift, ljud eller bild som är avsedda
att användas tillsammans med upptagningarna.

3 § Det åligger arkivet särskilt att

1. ha hand om och vårda de samlingar som förvaras hos arkivet,

2. företa de gallringar som kan behövas samt

3. hålla samlingarna tillgängliga.

Samlingarna skall förvaras på ett betryggande sätt.

Om bevarande och tillhandahållande finns bestämmelser i förordningen
(1978:779) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

Organisation

4 § Arkivet leds av en styrelse som består av sex personer. I styrelsen
ingår arkivets direktör. Bland de övriga ledamöterna utser regeringen en
ordförande. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

5 § Direktören är chef för arkivet.

6 § Hos arkivet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får arkivet anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

7 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om arkivets organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänster,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som direktören hänskjuter till styrelsen.

8 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter
är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt
samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:943).

9 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden, direktören och minst två andra ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får direktören besluta
ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.
Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

10 § Styrelsen får överlämna åt direktören att avgöra ärenden som avses
i 7 § 4 och som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma
på styrelsen.

11 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av direktören
ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver
prövas av direktören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som
anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 11 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på direktören eller på en särskilt
förordnad föredragande.

Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som
skall avgöras av styrelsen.

13 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att arkivets befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

14 § har upphävts genom förordning (1986:943).

15 § Direktören får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

16 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

17 § Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen efter anmälan av
ordföranden.

Andra tjänster tillsätts av arkivet.

18 § Andra styrelseledamöter än direktören förordnas av regeringen för
tre år.

Övriga bestämmelser

19 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på direktören.

20 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av styrelsen även i fråga om direktören.