Förordning (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för skolledare, biträdande skolledare och lärare i kommunal utbildning

SFS nr
1984:626
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1127
Upphävd
1991-08-01

Inledande bestämmelser

1 § Kommuner har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att för
grundskolor, särskolor, gymnasieskolor, skolväsendet i kommun och
vuxenutbildning (grundutbildning för vuxna och kommunal vuxenutbildning)
få statsbidrag till sina kostnader för

a. avlöningsförmåner och vissa socialavgifter för reservlärare,

b. vissa åtgärder enligt trygghetsavtalet den 12 mars 1984 för
icke-statliga lärare (Tra-L) och

c. vissa åtgärder enligt avtalet den 23 mars 1987 om avgångsförmåner
(AGF). Förordning (1988:158).

2 § I denna förordning avses med

kommun kommuner, landstingskommuner och kommunalförbund,

redovisningsår tiden den 1 juli–den 30 juni nästa kalenderår.

Statsbidrag till kostnader för reservlärare

3 § Föreskrifterna i 4–6 §§ gäller när någon har förordnats som
reservlärare med stöd av 19 § förordningen (SÖ-FS 1984:49) om vissa
åtgärder i fråga om anställningstrygghet för lärare med anställning
tills vidare.

4 § Till kostnader för lön åt en reservlärare i grundskolan lämnas
bidrag till tjänsten med ett belopp som bestäms med hänsyn till
förhållandena vid terminens början och som beräknas efter den lönegrad
och ålderstilläggsklass inom lönegraden i vilken reservläraren var
placerad. Om retroaktivt lönetillägg har betalats ut för terminen, skall
lönen i ålderstilläggsklassen ökas med detta. Lönen i
ålderstilläggsklassen skall ökas med det semesterlönetillägg som har
betalats ut.

Bidrag lämnas vidare med det belopp som har betalats ut i
kallortstillägg och finskspråktillägg.

Om en tjänst som reservlärare har varit inrättad endast under en del av
terminen, lämnas bidrag med motsvarande del av beloppet för en hel
termin.

4 a § Till kostnader för lön åt reservlärare i särskolan lämnas bidrag
till tjänsten med 95 procent av ett belopp som beräknas enligt de
grunder som anges i 4 § första stycket.

Bidrag lämnas vidare med 95 procent av det belopp som har betalats ut i
kallortstillägg. Förordning (1986:731).

5 § Bidrag lämnas för lönekostnaden för reservlärare i gymnasieskolan
och skolväsendet i kommun. Därvid tillämpas 18 kap. 24 §
gymnasieförordningen (1987:743) respektive 5 § första och fjärde
styckena förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för
viss kommunal utbildning. Förordning (1987:731).

6 § På belopp som lämnas i bidrag enligt föreskrifterna i 4–5 §§
beräknas ett särskilt bidrag till kostnader för sjukförsäkringsavgift,
folkpensionsavgift och tilläggspensionsavgift enligt lagen (1981:691) om
socialavgifter. Det särskilda bidraget lämnas efter de procentsatser som
anges i 42 § förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader
för grundskolan, m. m. Förordning (1986:731).

Statsbidrag till kostnader för vissa åtgärder enligt Tra-L och AGF

7 § Bidrag lämnas till följande kostnader för åtgärder enligt Tra-L för
rektorer, studierektorer, lärare och reservlärare på vilka Tra-L är
tillämpligt, nämligen kostnader för

a. utbildning enligt 2 kap. (omskolning),

b. ersättning vid flyttning m. m. enligt 5 kap. 13 och 14 §§,

c. särskild inkomsttrygghet enligt 5 kap. 15 § andra stycket och

d. löneutfyllnad enligt 5 kap. 16 §. Förordning (1987:731).

8 § Bidrag lämnas till kostnader för avgångsbidrag enligt AGF för
rektorer, studierektorer och lärare på vilka AGF är tillämpligt.
Förordning (1987:731).

9 § Bidrag som avses i 7 och 8 §§ lämnas till de styrkta kostnaderna.

Rekvisition och utbetalning

Statsbidrag till kostnader för reservlärare

10 § I fråga om rekvisition och utbetalning av bidrag till kostnader för
reservlärare i grundskolan tillämpas 45–47 §§ förordningen (1978:345)
om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m.

Till rekvisitionen skall fogas bestyrkt kopia av trygghetsnämndens
medgivande enligt 19 § förordningen (SÖ-FS 1984:49) om vissa åtgärder i
fråga om anställningstrygghet för lärare med anställning tills vidare.

10 a § I fråga om rekvisition och utbetalning av bidrag till kostnader
för reservlärare i särskolan tillämpas 10 § andra stycket denna
förordning samt 21–24 §§ förordningen (1986:188) om statsbidrag till
driftkostnader för särskolan m. m. Förordning (1986:731).

11 § I fråga om rekvisition och utbetalning av bidrag till lönekostnader
för reservlärare i gymnasieskolan och i skolväsendet i kommun tillämpas
10 § andra stycket denna förordning och 18 kap. 54 §
gymnasieförordningen (1987:000) respektive 19 § förordningen (1966:115)
om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning.

Det bidrag enligt 6 § som beräknas på beloppet enligt första stycket
betalas ut av skolöverstyrelsen vid slutet av varje kalenderhalvår.

Förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal
utbildning skall tillämpas på bidrag som avses i denna paragraf.
Förordning (1987:731).

12 § Bidrag som avses i 7 och 8 §§ rekvireras för varje redovisningsår
hos skolöverstyrelsen. Rekvisitionen skall ges in till skolöverstyrelsen
senast den 31 augusti efter redovisningsårets utgång.

Om det finns särskilda skäl, får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition
som inte har kommit in inom föreskriven tid.

Till rekvisitionen skall fogas bestyrkt kopia av trygghetsnämndens
beslut när det gäller bidrag till

a. omskolning som avses i 2 kap. 10 § tredje stycket Tra-L,

b. särskild inkomsttrygghet och löneutfyllnad enligt 5 kap. 15 § andra
stycket och 16 § Tra-L samt

c. avgångsbidrag enligt AGF.

13 § Skolöverstyrelsen beslutar om bidrag och betalar ut detta.

Gemensamma bestämmelser

14 § För granskning av tillämpningen av denna förordnings bestämmelser
om statsbidrag får riksrevisionsverket, skolöverstyrelsen och, såvitt
gäller bidrag till grundskolan och särskolan enligt 4, 4 a och 6 §§,
länsskolnämnden hos kommunen ta del av räkenskaper och övriga handlingar
samt göra de undersökningar som fordras i övrigt.

Länsskolnämnden och kommunen är skyldiga att på begäran av
riksrevisionsverket och skolöverstyrelsen lämna de uppgifter och det
verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning. Förordning
(1986:731).

Överklagande

15 § Länsskolnämndens beslut om statsbidrag får överklagas hos
skolöverstyrelsen. Förordning (1987:731).

16 § Beslut som skolöverstyrelsen enligt denna förordning har fattat som
första instans överklagas hos regeringen.

Beslut som skolöverstyrelsen har fattat med anledning av överklagande av
länsskolnämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1987:731).

Övriga föreskrifter

17 § Skolöverstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1984:626

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Bestämmelserna i 1 § b
och c, 2 och 7–9 §§ tillämpas dock för tid från och med den 1 april
1984.

1986:403

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1986:731

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1986. Bestämmelserna i 1,
4 a och 6 §§ i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1
juli 1986.

1987:731

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1988:158

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988. Bestämmelserna i 1 § i
sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1988.

1991:1127

Statsbidrag får dock till och med utgången av år 1991 lämnas till sådana
åtgärder enligt förordningarna som före den 1 januari 1991 vidtagits på
grund av 6 § avtalet den 10 november 1989 om trygghetsfrågor (SAV 1989
Skol 24) och avtalet den 30 mars 1990 om vissa övergångsregler till
trygghetsavtalet (SAV 1990 Skol 12).

Vad som i förordningarna eller i bestämmelser som avses i förordningarna
föreskrivs om skolöverstyrelsen och länsskolnämnden skall i stället avse
den utredare som har till uppgift att slutföra avvecklingen av dessa
myndigheter.