Förordning (1984:628) om statsbidrag till anskaffning och förnyelse av utrustning i gymnasieskolan

SFS nr
1984:628
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:708
Upphävd
1987-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Kommuner har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att i mån
av medel få statsbidrag till sina kostnader för

1. anskaffning av stadigvarande utrustning för karaktärsämnena på
studievägar inom de tekniskt-industriella, tekniskt-naturvetenskapliga
och i fall som avses i 9 § även ekonomiskt-merkantila områdena i
gymnasieskolan och

2. förnyelse av stadigvarande utrustning för karaktärsämnena på
studievägar inom de tekniskt-industriella och ekonomiskt-merkantila
områdena i gymnasieskolan.

Skolöverstyrelsen bestämmer vilka studievägar som är
bidragsberättigande, om inte något annat följer av denna förordning
eller av andra särskilda föreskrifter. Förordning (1986:581).

2 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas inte för materiel som
används i inbyggd utbildning.

3 § I denna förordning avses med kommun kommuner och kommunalförbund.

4 § Särskilda föreskrifter gäller i fråga om statsbidrag till

1. datorutrustning och programvara för datalära i gymnasieskolan,

2. utrustning för vissa försöksvis anordnade studievägar. Förordning
(1985:593).

5 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i form av

1. startbidrag då en för kommunens gymnasieskola ny studieväg införs
eller då antalet platser på en redan införd studieväg utökas,

2. kompletteringsbidrag då undervisningen på en redan införd studieväg
läggs om till följd av nya föreskrifter som medför behov av ny
utrustning,

3. förnyelsebidrag för att ersätta föråldrad och försliten utrustning.

Bidragen får utnyttjas för inköp eller förhyrning.

Utrustning som anskaffas eller förnyas med bidrag enligt denna
förordning skall ses som en samlad resurs för gymnasial utbildning och
skall i största möjliga utsträckning utnyttjas även för kommunens
vuxenutbildning. Förordning (1985:593).

Grunder för startbidrag

6 § För varje studieväg som avses i 1 § fastställer skolöverstyrelsen
ett högsta bidragsunderlag. Detta utgörs av beräknade kostnader för en
normalutrustning för en klass i studievägens karaktärsämnen.

Startbidrag lämnas med en viss andel av bidragsunderlaget enligt
föreskrifterna i 7–8 §§. I 15 § finns föreskrifter om reduktion i vissa
fall av det fastställda högsta bidragsunderlaget. Förordning (1985:593).

7 § För utrustning till följande studievägar lämnas startbidrag med 75
procent av bidragsunderlaget, nämligen

1. drift- och underhållsteknisk linje,

2. fordonsteknisk linje: årskurs 2 gren för maskinmekaniker,

3. livsmedelsteknisk linje: årskurs 1 gren för livsmedelsproduktion,
terminskurs 2 charkuteri, terminskurs 2 bageri och konditori,

4. processteknisk linje: årskurs 1,

5. verkstadsteknisk linje: årskurs 2 gren för plåt- och svetsmekaniker.
Förordning (1985:593).

7 a § För utrustning till följande studievägar lämnas startbidrag med 25
procent av bidragsunderlaget, nämligen

1. beklädnadsteknisk linje,

2. bygg- och anläggningsteknisk linje: gren för målare, gren för
byggnadsplåtslagare,

3. el-teleteknisk linje: gren för elektriker och gren för
telereparatörer,

4. fordonsteknisk linje: årskurs 1,

5. livsmedelsteknisk linje: årskurs 1 gren för storhushåll,

6. träteknisk linje. Förordning (1985:593).

8 § För utrustning till andra bidragsberättigande studievägar än som
avses i 7 och 7 a §§ lämnas startbidrag med 50 procent av 7 a §§ lämnas
startbidrag med 50 procent av bidragsunderlaget. Detsamma gäller i fråga
om utrustning till påbyggnadsutbildningar inom de tekniskt-industriella
och tekniskt-naturvetenskapliga områdena. Förordning (1985:593).

9 § För varje studieväg som är bidragsberättigande såvitt gäller
startbidrag samt för studievägar inom det ekonomiskt-merkantila området
får lämnas kompletteringsbidrag. Skolöverstyrelsen fastställer inom
ramen för tillgängliga medel det belopp som får utgå. Detsamma gäller
andra studievägar inom de tekniskt-industriella och
tekniskt-naturvetenskapliga områdena, om överstyrelsen bestämmer det.
Förordning (1986:581).

Grunder för förnyelsebidrag

10 § Förnyelsebidraget beräknas på grundval av antalet elever och
undervisningstimmar i karaktärsämnen på de studievägar som avses i 1 §.

Skolöverstyrelsen bestämmer vilka studievägar och karaktärsämnen som får
tillgodoräknas i detta sammanhang. Frågan skall dock avgöras av
länsskolnämnden om denna med stöd av särskilda bestämmelser har
fastställt tim- och kursplaner för studievägen.

Undervisningstimmar i inbyggd utbildning medräknas dock inte i
underlaget för bidrag enligt 13 och 14 §§.

11 § I elevunderlaget ingår varje elev som deltar i utbildningen i ämnet
den 15 september eller, om kursen inte pågår vid denna tidpunkt, på
utbildningens tredje undervisningsdag under höstterminen.

Endast undervisningstimmar som förekommer under höstterminen får
beaktas. Förordning (1986:581).

12 § Förnyelsebidrag lämnas med ett visst belopp per elev och
undervisningstimme enligt föreskrifterna i 13 och 14 §§.

13 § För följande studievägar lämnas förnyelsebidrag med sjuttio öre per
elev och undervisningstimme, nämligen

1. bygg- och anläggningsteknisk linje: gren för värme- och
sanitetsmontörer,

2. drift- och underhållsteknisk linje,

3. el-teleteknisk linje: gren för kontorsmaskinreparatörer samt gren för
styr- och reglermekaniker,

4. fordonsteknisk linje: årskurs 2 gren för maskinmekaniker och årskurs
2 gren för transportteknik,

5. livsmedelsteknisk linje: årskurs 1 gren för livsmedelsproduktion,

6. processteknisk linje: årskurs 1 samt årskurs 2 gren för kemiteknik
och gren för pappers- och pappersmasseteknik,

7. verkstadsteknisk linje: årskurs 1 samt årskurs 2 gren för plåt- och
svetsmekaniker och gren för verkstadsmekaniker.

14 § Förnyelsebidrag lämnas med femtio öre per elev och
undervisningstimme för

1. andra årskurser och grenar av de linjer som anges i 13 § än som sägs
där,

2. andra bidragsberättigande studievägar än som anges i 13 §.

Beslut om bidrag m.m.

Startbidrag

15 § Skolöverstyrelsen beslutar om startbidrag för utrustning till
studievägar som anordnas enligt överstyrelsens beslut.

Länsskolnämnden beslutar om startbidrag i övriga fall. Nämnden skall
underrätta skolöverstyrelsen om besluten.

Vid beslut om startbidrag skall hänsyn tas till om mer än en klass eller
grupp kan använda materielen. Vidare skall möjligheten till sambruk med
befintlig utrustning på andra studievägar och hos statliga
utbildningsanordnare beaktas.

Reduktion enligt tredje stycket sker genom minskning av det enligt 6 §
fastställda högsta bidragsunderlaget. Förordning (1985:593).

16 § Ansökan om startbidrag skall ges in till den beslutande
myndigheten.

Startbidrag söks innan den undervisning för vilken materielen är avsedd
har påbörjats.

17 § Bidraget betalas ut av den beslutande myndigheten.

Kompletteringsbidrag

18 § Skolöverstyrelsen beslutar om kompletteringsbidrag enligt 9 §.
Överstyrelsen skall underrätta länsskolnämnden om besluten.

19 § Ansökan om kompletteringsbidrag skall ges in till skolöverstyrelsen
vid den tidpunkt som överstyrelsen bestämmer. Överstyrelsen betalar ut
bidraget.

Förnyelsebidrag

20 § Länsskolnämnden beslutar om förnyelsebidrag.

21 § Ansökan om förnyelsebidrag skall ges in till länsskolnämnden.

Ansökan får göras tidigast den 1 november.

Länsskolnämnden betalar ut bidraget efter den 1 januari. Förordning
(1986:581).

Gemensamma bestämmelser

22 § Om det finns särskilda skäl, får den beslutande myndigheten pröva
en ansökan även om den inte har kommit in i föreskriven tid.

Övriga föreskrifter

23 § Länsskolnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
skolöverstyrelsen genom besvär.

24 § Beslut som skolöverstyrelsen har fattat som första instans enligt
denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär.
Överstyrelsens övriga beslut får inte överklagas.

25 § Skolöverstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1984:628

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.

2. Genom förordningen upphävs

a. förordningen (1982:589) om statsbidrag till förnyelse av
undervisningsmateriel i gymnasieskolan,

b. förordningen (1982:591) om särskilt statsbidrag till första
uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel i gymnasieskolan.

De upphävda bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.

1985:593

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1986:581

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1987:708

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:628) om statsbidrag
till anskaffning och förnyelse av utrustning i gymnasieskolan.

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.