Lag (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek

SFS nr
1984:650
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:528
Upphävd
2004-01-01

1 § Lagen (1984:649) om företagshypotek och denna lag träder i kraft den
1 januari 1986. Genom lagen om företagshypotek upphävs, med de
begränsningar som följer av denna lag, lagen (1966:454) om
företagsinteckning.

1 a § har upphävts genom lag (2001:382).
Utan hinder av vad som sägs i 1 § första meningen skall
bestämmelserna om besvärstid i 4 kap. 24 § andra stycket lagen
(1984:649) om företagshypotek tillämpas först från den dag som
regeringen bestämmer. Till dess gäller i stället följande om beslut som
avses i 4 kap. 24 § andra stycket lagen om företagshypotek och som är
att hänföra till inskrivningsdagen den 2 januari 1986 eller senare
inskrivningsdag. Besvärstiden är två veckor från den dag expeditionen i
ärendet hölls sökanden till handa, dock minst fyra veckor från den
inskrivningsdag till vilken beslutet är att hänföra. Lag (1986:6).

2 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som
har ersatts genom en bestämmelse i lagen (1984:649) om företagshypotek
eller i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

3 § Om inte något annat föreskrivs i denna lag, gäller lagen (1984:649)
om företagshypotek även i fråga om företagsinteckningar som har
meddelats eller sökts före ikraftträdandet av lagen om företagshypotek.
Vad som föreskrivs i denna lag i fråga om företagsinteckningar gäller
även förlagsinteckningar och inteckningar i jordbruksinventarier.

4 § Om det finns synnerliga skäl, får en företagsinteckning som gäller
vid ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek efter beslut
av inskrivningsmyndigheten stå kvar i inskrivningsboken utan hinder av
vad som föreskrivs om ett särskilt inskrivningsregister i 4 kap. 1 §
lagen om företagshypotek.

5 § Om egendom, i vilken en företagsinteckning som avses i 3 § gäller,
är utmätt vid ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek
eller om näringsidkaren är försatt i konkurs på grund av en ansökan som
har gjorts före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser beträffande
utmätningen eller konkursen i stället för 2 kap. 1 och 5 §§ och 3 kap. 5
§ lagen om företagshypotek.

6 § Om en intecknad verksamhet har överlåtits före ikraftträdandet av
lagen (1984:649) om företagshypotek, gäller i stället för 2 kap. 3 §
andra stycket nämnda lag motsvarande äldre bestämmelser. Detsamma
gäller, om skifte eller bodelning som avses i 2 kap. 4 § första stycket
lagen om företagshypotek har skett före ikraftträdandet av nämnda lag.

Vad som föreskrivs i 2 kap. 4 § andra stycket lagen om företagshypotek
gäller inte om köpehandlingen har upprättats före den 1 juli 1967.

7 § En företagsinteckning som har beviljats eller sökts före
ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek skall anses som
en enligt nämnda lag beviljad eller sökt inteckning på ett belopp som
motsvarar den tidigare beviljade eller sökta inteckningens
kapitalbelopp. Om inteckningen är beviljad, skall inteckningshandlingen
anses som ett företagshypoteksbrev på samma belopp.

8 § Om en företagsinteckning utgör säkerhet för fordran vid
ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek, skall
företagshypotek anses upplåtet till säkerhet för fordringen, oavsett om
denna grundar sig på särskilt fordringsbevis eller den grundar sig på
inteckningshandlingen.

Utan hinder av första stycket gäller fortfarande 9 § första stycket
lagen (1966:454) om företagsinteckning.

9 § Om en ansökan om företagsinteckning har gjorts före ikraftträdandet
av lagen (1984:649) om företagshypotek men inte blivit slutligt
behandlad vid ikraftträdandet, skall inteckning beviljas och
företagshypoteksbrev utfärdas enligt lagen om företagshypotek, om
ansökningen uppfyller villkoren för inteckning enligt äldre
bestämmelser.

Söks efter ikraftträdandet av lagen om företagshypotek inteckning på
grund av en fordringshandling på vilken det före ikraftträdandet har
tecknats ett sådant medgivande som avses i 8 § lagen (1966:454) om
företagsinteckning, skall ansökningen tas upp och prövas som en ansökan
om inteckning enligt 4 kap. 10 § lagen om företagshypotek. Ansökningen
skall därvid anses avse ett belopp som svarar mot fordringens
kapitalbelopp.

Om en inteckning beviljas enligt första eller andra stycket, gäller vad
som föreskrivs i 8 § om upplåtelser av företagshypotek.

10 § Om en borgenär har företagshypotek för sin fordran på grund av en
inteckning som har beviljats eller sökts före ikraftträdandet av lagen
(1984:649) om företagshypotek skall, i fråga om hans rätt till betalning
vid utmätning eller konkurs, äldre bestämmelser tillämpas i stället för
2 kap. 5 § första–tredje styckena lagen om företagshypotek, om det
yrkas av någon vars rätt beror därav. Detta gäller dock endast om
betalningen föranleds av en utmätning som har skett före utgången av år
1990 eller av en konkurs efter ansökan som har gjorts före samma
tidpunkt.

Första stycket gäller även i fall då efter ikraftträdandet av lagen om
företagshypotek en inteckningshandling som avses i nämnda stycke i
samband med någon inteckningsåtgärd har ersatts med
företagshypoteksbrev.

Vad som sägs i 2 kap. 5 § fjärde stycket lagen om företagshypotek gäller
inte, om hypoteksbrevet har lämnats som säkerhet till borgenären i andra
hand före ikraftträdandet av lagen om företagshypotek. Lag (1985:175).

11 § Om en borgenär har företagshypotek för en vid ikraftträdandet av
lagen (1984:649) om företagshypotek föreliggande fordran på grund av en
inteckning som har beviljats eller sökts före ikraftträdandet och
fordringens förfallodag inträffar efter utgången av år 1990, gäller
följande. Borgenären får säga upp fordringen till betalning inom sex
månader, om en tillämpning av 2 kap. 5 § första–tredje styckena lagen
om företagshypotek medför att inteckningssäkerhetens värde går ned
väsentligt och gäldenären inte efter anfordran ställer ytterligare
säkerhet som borgenären skäligen kan godta. Uppsägningen får inte ske
förrän sex månader har förflutit från det gäldenären har anmodats att
ställa ytterligare säkerhet och inte heller före utgången av år 1988
eller senare än att tiden för att fullgöra betalningen infaller före
utgången av år 1990. Lag (1985:175).

12 § Denna lag utgör inte hinder för en borgenär att göra gällande
personligt betalningsansvar på grund av en inteckningshandling.

13 § Om en företagsinteckning har beviljats eller sökts före
ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek och inteckningen
är begränsad till näringsverksamhet inom ett eller flera län eller inom
en eller flera kommuner (regional inteckning), tillämpas 3 § första
stycket och 32 § första stycket lagen (1966:454) om företagsinteckning
när det gäller att bestämma inteckningens giltighetsområde. Därvid
beaktas inte sådana ändringar i kommunal indelning eller länsindelning
som sker efter ikraftträdandet av lagen om företagshypotek.

14 § En regional inteckning, som har beviljats eller sökts före
ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek, får på ansökan
av näringsidkaren utsträckas att gälla i hela landet. Om en sådan
ansökan gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i lagen om
företagshypotek angående ansökan om inteckning. Av 3 kap. 2 § tredje
stycket lagen om företagshypotek följer att utsträckning inte får ske så
att inteckningen i fråga om den intecknade verksamhetens art eller
giltighetsområdet avviker från en annan inteckning som är beviljad eller
sökt i samma verksamhet.

15 § Vid prövningen av ansökningar om inteckning gäller — vid
tillämpningen av 3 kap. 2 § tredje stycket lagen (1984:649) om
företagshypotek i vad avser giltighetsområdet — intill utgången av år
1999 att hänsyn skall tas till regionala inteckningar, som har beviljats
eller sökts före ikraftträdandet av lagen om företagshypotek, endast om
de kan utsträckas enligt 14 §.

16 § Om ett skepp vid ikraftträdandet av lagen (1984:649) om
företagshypotek omfattas av en företagsinteckning enligt punkt 2
övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1067) om ändring i lagen
(1966:454) om företagsinteckning, skall skeppet omfattas av ett
företagshypotek på grund av inteckningen.

17 § En båt omfattas inte av företagshypotek så länge båten är upptagen
i skeppsregistret enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen
(1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1).

Övergångsbestämmelser

2001:382

Paragrafen 1 a skall dock alltjämt tillämpas på beslut som har meddelats
före den 1 juli 2001.