Förordning (1984:674) om uppbörd av vissa arbetsgivaravgifter från staten

SFS nr
1984:674
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-06-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:903
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:903

1 § Riksförsäkringsverket bestämmer avgiftsunderlagen för de
avgifter som staten skall betala enligt lagen (1981:691) om
socialavgifter och enligt lagen (1995:287) om anställningsstöd.

De statliga myndigheterna skall lämna Riksförsäkringsverket de
uppgifter som verket behöver för att beräkna avgiftsunderlagen.
Förordning (1995:319).

2 § Riksförsäkringsverket fastställer de avgifter som avses i 1 §
första stycket.

Avgifterna fastställs dels som preliminära avgifter senast den 18
februari under utgiftsåret, dels som slutliga avgifter före utgången
av april månad året efter utgiftsåret.

Finner riksförsäkringsverket att de preliminära avgifterna behöver
ändras för att bättre överensstämma med den slutliga avgiften skall
riksförsäkringsverket fastställa nya preliminära avgifter.

3 § De avgifter som avser personal vid de affärsdrivande verken eller
riksbanken och dess industrier eller avser riksdagsledamöter betalas
av verken, riksbanken respektive riksdagen till riksförsäkringsverket
genom insättning på statens checkräkning i riksbanken för
riksförsäkringsverkets räkning.

De avgifter som avser annan statlig verksamhet skall regleras av
riksförsäkringsverket.

4 § De preliminära avgifterna skall betalas med en tolftedel av
avgiftsbeloppet den 18 i varje månad med början i februari månad under
utgiftsåret t. o. m. januari månad året efter utgiftsåret.

Är den slutliga avgiften högre än den preliminära avgiften, skall så
snart som möjligt betalas ett belopp som motsvarar skillnaden mellan
den slutliga och den preliminära avgiften.

Är den slutliga avgiften lägre än den preliminära avgiften skall
riksförsäkringsverket i fråga om avgifter enligt 3 § första stycket
betala tillbaka det belopp som betalats för mycket. Beträffande
återbetalning av avgifter enligt 3 § andra stycket skall verket minska
de närmast följande betalningarna av den preliminära avgiften.

5 § Riksförsäkringsverket skall fördela influtna avgifter till
härför avsedda fonder eller inkomsttitlar på statsbudgeten.

Övergångsbestämmelser

1984:674

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985 då kungörelsen
(1969:412) om uppbörd av vissa arbetsgivaravgifter från staten skall
upphöra att gälla. Den upphävda kungörelsen skall dock fortfarande
tillämpas i fråga om avgifter som belöper på tid före
ikraftträdandet.

1995:319

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Den skall dock
tillämpas även i fråga om avdrag för arbetsgivaravgifter för
lönekostnader som avser mars månad 1995.

1995:903

Den upphävda förordningen tillämpas dock på
avgifter som avser tiden före den 1 juli 1995 med det undantaget att
de slutliga avgifterna för tiden 1 januari–30 juni 1995 skall
fastställas för utgången av oktober månad samma år.