Förordning (1984:702) om statsbidrag till turist- och rekreationsansläggningar av riksintresse, m.m.

SFS nr
1984:702
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1984-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1041
Upphävd
1993-11-01

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning kan statsbidrag lämnas till turist- och
rekreationsanläggningar av riksintresse samt till utvecklings- och
försöksverksamhet inom turist- och rekreationssektorn.

Frågor om statsbidrag prövas av en delegation som lyder under Sveriges
turistråd.

Delegationen skall även fullgöra andra uppgifter enligt denna
förordning.

Delegationens uppgifter

2 § Delegationen skall verka för en samordning av de statliga
insatserna för turism och rekreation.

Delegationen skall besluta om statsbidrag och yttra sig i
arbetsmarknads- och lokaliseringsärenden av betydelse från turist- och
rekreationssynpunkt. Delegationen yttrar sig också i övrigt i frågor
om statligt stöd som avses i 9 §.

Statsbidrag till anläggningar

3 § I mån av tillgång på medel får delegationen lämna statsbidrag till
följande anläggningar av riksintresse:

1. Till fjällanläggningar (fjällstationer, fjällstugor, vandrings- och
skoterleder samt mindre anläggningar utefter fjälleder) kan bidrag
lämnas med högst 75 procent av anläggningskostnaderna. Bidragets
storlek bestäms bl. a. med hänsyn till möjligheten till annan
finansiering.

2. Till andra anläggningar avsedda för turism och rekreation, såsom
stugbyar, campingplatser, aktivitetsanläggningar, parkeringsplatser,
anslutningsvägar och kortare anslutningsledningar för vatten och
avlopp, samt för förvärv av mark i anslutning till anläggningarna kan
bidrag lämnas med högst 50 procent av anläggnings- respektive
markförvärvskostnaderna. Bidragets storlek bestäms med hänsyn till
angelägenheten av anläggningen eller markförvärvet samt
självfinansieringsmöjligheterna. För sanitära anläggningar kan högre
bidrag utgå.

4 § Delegationen skall vid ett och samma tillfälle under varje
verksamhetsår pröva samtliga under året inkomna ansökningar om bidrag
enligt 3 § för att fördela tillgängliga medel.

Gemensamma bestämmelser om statsbidrag

5 § En ansökan om statsbidrag enligt denna förordning skall vara
skriftlig. Närmare föreskrifter om utformningen av ansökan meddelas av
delegationen.

6 § Beslut om statsbidrag skall innehålla uppgifter om
bidragsbeloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen
för utbetalning.

7 § Delegationen skall kräva att utbetalade bidrag helt eller delvis
betalas tillbaka jämte ränta, om bidraget har beviljats på grund av
oriktiga uppgifter från bidragstagaren eller denne bryter mot
villkoren för bidraget.

8 § Delegationens beslut i bidragsärenden får inte överklagas.

Särskild bestämmelse om statligt stöd i annan ordning

9 § Innan en ansökan om statligt stöd till en anläggning för turism
och rekreation ges in till en myndighet eller någon annan som har att
pröva sådana ansökningar skall delegationen ha hörts, om de
sammanlagda kostnaderna för anläggningen, inberäknat
projekteringskostnaderna, beräknas överstiga en miljon kronor eller om
frågan i övrigt kan anses ha väsentlig betydelse för utbyggnaden av
områden för turism och rekreation.