Förordning (1984:703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m.m.

SFS nr
1984:703
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1984-06-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:573
Upphävd
1990-08-01

1 § Enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas
anordningsbidrag för nybyggnad och upprustningsbidrag för ombyggnad
eller upprustning av teater-, konsert- eller museilokaler som tillhör
någon annan än staten.

Bidrag lämnas om projektet

1. är angeläget från kulturpolitisk synpunkt,

2. är av betydelse från sysselsättningssynpunkt, och

3. inte försvårar förverkligandet av projekt som avser allmänna
samlingslokaler och inte heller försämrar förutsättningarna för driften
av befintliga sådana lokaler.

2 § Ansökan om bidrag ges in till regeringen (utbildningsdepartementet)
som prövar om förutsättningarna enligt 1 § andra stycket 1 är uppfyllda.
Finner regeringen att så inte är fallet avslår regeringen ansökningen. I
annat fall överlämnar regeringen ansökningen till plan- och
bostadsverket (samlingslokaldelegationen) som, efter samråd med
arbetsmarknadsstyrelsen, prövar om övriga förutsättningar för bidrag är
uppfyllda och beslutar om bidrag.

Plan- och bostadsverketbeslutar om utbetalning av bidrag och sköter
utbetalningen. Förordning (1989:289).

3 § I fråga om förutsättningar för bidrag gäller 6 § förordningen
(1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler.

Anordningsbidragets storlek bestäms på grundval av ett bidragsunderlag,
som beräknas på samma sätt som låneunderlaget för lokaler enligt
förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för
bostadslån. Anordningsbidrag lämnas med högst 30 procent av
bidragsunderlaget. Om det finns särskilda skäl, kan bidrag lämnas med 35
procent.

Upprustningsbidrag lämnas till kostnader för nödvändiga, standardhöjande
reparationer av teaterlokaler, handikappanpassning av sådana lokaler
samt utbyte eller komplettering av inventarier i lokalerna. Bidrag
lämnas med högst 50 procent av kostnaderna. Förordning (1989:289).

4 § Plan- och bostadsverkets beslut i frågor enligt denna förordning får
överklagas hos regeringen. Förordning (1989:289).

Övergångsbestämmelser

1990:573

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990, då förordningen
(1984:703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m. m. skall upphöra
att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
beslut om bidrag som har meddelats före ikraftträdandet.

Den nya förordningen tillämpas även i ärenden i vilka ansökan om bidrag
enligt den upphävda förordningen har gjorts men inte prövats slutligt av
plan- och bostadsverket före den 1 augusti 1990.