Riksrevisionsverkets kungörelse (1984:712) om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar;

SFS nr
1984:712
Departement/myndighet
Riksrevisionsverket
Utfärdad
1984-07-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1138
Upphävd
1994-01-01

4 Enligt 6 § räntelagen skall dröjsmålsränta beräknas enligt en rörlig
räntefot som motsvarar det av riksbanken fastställda vid varje tid
gällande diskontot med tillägg av visst antal procentenheter. För
särskilt angivet fall stadgas undantag härifrån. Vid tillämpningen av
paragrafen bör observeras att, om diskontot förändrats, ränta skall
beräknas enligt en annan räntefot från och med denna dag. Uppgift om
gällande diskonto publiceras i Svensk författningssamling.

Efter samråd med riksrevisionsverket kan myndighet, som så önskar av
administrativa skäl, på grund av praxis inom viss bransch eller dylikt,
tillämpa annan räntefot eller annat förfarande för beräkningen än som
anges ovan.

För fordran som löper med ränta när den förfaller till betalning gäller
bestämmelserna i 7 § räntelagen.

Övergångsbestämmelser

1984:712

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den dag, då kungörelsen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Den ändrade lydelsen av punkten 4 gäller dock ej i
fall då ränta har börjat löpa före nämnda dag.