Förordning (1984:740) med bemyndigande för riksskatteverket enligt lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt

SFS nr
1984:740
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-08-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Regeringen bemyndigar riksskatteverket att fastställa inflationstal
och omräkningstal enligt bestämmelserna i 7 § lagen (1983:1086) om
vinstdelningsskatt.