Förordning (1984:779) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds publikation ”SPN meddelar”;

SFS nr
1984:779
Departement/myndighet
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1984-09-20

Regeringen föreskriver att nedan angivna föreskrifter m.m. som
har kungjorts i statens personalnämnds publikation ”SPN
meddelar” skall, i den mån de fortfarande gäller, upphöra att
gälla vid utgången av september 1985.

1973:7 Föreskrifter och anvisningar om personaladministrativ
informationsbehandling,
1973:9 Information om statens personalnämnds regionkontor i
Göteborg,
1975:3 Anvisningar för framställning om SPN:s tillstyrkan av
psykologbehandling enligt 46 § 2 mom. AST, m. m.,
1975:6 Regeringens förordning (1975-05-22) om tjänstledighet m. m. i
samband med omlokalisering av statlig verksamhet samt statens
personalnämnds (SPN) föreskrifter till denna,
1975:9 Information om statens personalnämnds regionkontor i
Linköping,
1975:10 Information om statens personalnämnds regionkontor i
Umeå,
1977:3 Måltidsservice för de statsanställda,
1978:1 Information om vikariatsplanering m. m. vid statliga
myndigheter,
1978:2 Jämställdhetsarbetet inom statsförvaltningen
(SPNFS 1978:3),
1978:3 Försöksverksamhet i jämställdhetssyfte m. m.,
1978:5 Information till statsanställda som har föräldraledighet,
1978:7 Jämställdhet,
1979:1 Nya möjligheter att få tjänstgöra i annat nordiskt land,
1979:2 Två nya centrala myndigheter på personalområdet från
1979-07-01.