Förordning (1984:791) om sparsamhet i fråga om statliga tjänsteresor

SFS nr
1984:791
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1984-09-20
Författningen har upphävts genom
SFS1987:1102
Upphävd
1988-01-01

1 § För att begränsa statens utgifter för resekostnader m. m. i samband
med tjänsteresor meddelas i denna förordning vissa föreskrifter för
myndigheterna under regeringen.

2 § I varje särskilt fall skall myndigheten noga undersöka, om en
tilltänkt tjänsteresa behövs eller om resans ändamål kan tillgodoses på
något annat sätt.

Särskilt bör uppmärksammas att resor och sammanträden ofta kan ersättas
av kontakter per telefon eller per brev. Myndigheterna bör sålunda bland
annat beakta den senaste utvecklingen på telekommunikationernas område.

3 § Måste en tjänsteresa företas, skall den planläggas och genomföras på
lämpligaste sätt med hänsyn främst till ändamål och kostnader.