Förordning (1984:934) om kompensation till vissa skogsägare

SFS nr
1984:934
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1984-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:231
Upphävd
1994-05-01

1 § Har en fysisk person, ett dödsbo eller ett handelsbolag gjort
förlust i Vänerskog ekonomisk förenings konkurs kan kompensation för
inkomstskatt och mervärdesskatt medges enligt denna förordning.

2 § Kompensation för inkomstskatt medges i den mån

1) förlust har uppkommit på fordringar avseende skog eller
skogsprodukter som har sålts till föreningen,

2) fordringsbeloppet har tagits upp till beskattning och intäkten
hänför sig till år 1981 och

3) avdrag för förlusten inte har medgetts vid inkomsttaxeringen.

Kompensationen är 50 procent av det belopp som avses i första stycket
till den del beloppet överstiger 4 000 kronor. Har skyldighet att
redovisa mervärdesskatt för försäljningarna inte förelegat är
kompensationen 50 procent av den del av beloppet som överstiger 5 000
kronor.

3 § Kompensation för mervärdesskatt medges i den mån

1) förlust har uppkommit på fordringar avseende skog eller
skogsprodukter som har sålts till föreningen,

2) fastställd mervärdesskatt omfattar skatt på försäljningarna och
redovisningsskyldighet för försäljningarna har inträtt under år 1981
och

3) avdrag för förlusten inte har medgetts vid redovisningen av
mervärdesskatt.

Kompensationen är 23,46 procent av det i första stycket avsedda
beloppet, mervärdesskatten oräknad, till den del beloppet överstiger
4 000 kronor.

4 § Om det finns synnerliga skäl kan kompensation enligt 2 § medges
även om intäkten hänför sig till tidigare år än 1981. Motsvarande
gäller för kompensation enligt 3 §.

5 § Riksskatteverket prövar frågor om kompensation. Ansökan om
kompensation skall göras skriftligen och skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av år 1985.

Sökanden skall skriftligen medge att riksskatteverket får granska
sökandens deklarationer och räkenskaper samt inhämta de uppgifter i
övrigt som behövs för tillämpningen av denna förordning. Lämnas inte
sådant medgivande skall ansökningen avslås.

6 § Kompensationen utbetalas till sökanden av riksskatteverket. Från
kompensationsbeloppet skall före utbetalning avräknas sådana
fordringar mot sökanden på skatt enligt uppbördslagen (1953:272) eller
lagen (1968:430) om mervärdeskatt som är överlämnade till
kronofogdemyndighet för indrivning. Belopp under 50 kronor utbetalas
inte.

7 § Har för högt belopp utbetalats till sökanden är denne skyldig att
återbetala överskjutande belopp.

8 § Riksskatteverkets beslut enligt denna förordning får överklagas
genom besvär hos regeringen.