Förordning (1984:988) med instruktion för tullverket

SFS nr
1984:988
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1524
Upphävd
1992-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Tullverket omfattar generaltullstyrelsen samt en regional och lokal
organisation.

Generaltullstyrelsen är central chefsmyndighet inom tullverket.

Verksförordningen (1987:1100) med undantag av 30 § skall tillämpas på
generaltullstyrelsen.

Verksförordningen med undantag av 2 §, 3 § andra stycket, 8, 10–13,
18–24, 26 och 30 §§ skall tillämpas på de regionala och lokala
tullmyndigheterna. Med myndighetens chef enligt verksförordningen avses
i fråga om regional tullmyndighet tulldirektören och i fråga om lokal
tullmyndighet tullförvaltaren.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning utövas av generaltullstyrelsen. Förordning (1991:811).

Uppgifter

2 § Tullverket har till uppgift att påföra och redovisa tull och vissa
andra skatter samt avgifter.

Tullverket övervakar att bestämmelser om införsel och utförsel av varor
efterlevs samt bedriver viss utrednings- och åklagarverksamhet i fråga
om brott mot dessa bestämmelser. Verket utövar i övrigt i enlighet med
särskilda föreskrifter uppsikt och kontroll över trafiken till och från
utlandet samt har även vissa andra föreskrivna övervakningsuppgifter.
Förordning (1988:451).

3 § Det åligger generaltullstyrelsen särskilt att

1. uppbära och redovisa tull och vissa andra skatter samt avgifter,

2. övervaka uppbörden och redovisningen vid de regionala och lokala
tullmyndigheterna, granska dessa myndigheters räkenskaper samt pröva de
anmärkningar som framställs vid granskningen,

3. ge råd för tolkningen och tillämpningen av tulltaxelagen (1987:1068)
samt i den utsträckning som behövs i övrigt utfärda allmänna råd inom
tullverkets verksamhetsområde.

Generaltullstyrelsen får efter samråd med riksåklagaren meddela
föreskrifter om hur den åklagarverksamhet, som ankommer på tullverket,
skall utövas.

Generaltullstyrelsen får vidare meddela föreskrifter om skyldighet för
tjänstemän att bära tjänstedräkt eller tjänstetecken under
tjänsteutövning samt om hur tjänstedräkter och tjänstetecken skall vara
beskaffade. Förordning (1987:1094).

4 § har upphävts genom förordning (1988:1210).

Organisation

Generaltullstyrelsens ledning

5 § Generaltulldirektören är chef för tullverket.

Hos generaltullstyrelsen finns en överdirektör som är
generaltulldirektörens ställföreträdare. Förordnande att vara
generaltulldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en
bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaltulldirektören.

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
generaltullstyrelsen. Förordning (1991:811).

Styrelsen

5 a § Generaltullstyrelsens styrelse består av högst nio personer,
generaltulldirektören medräknad. Generaltulldirektören är styrelsens
ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1991:811).

Organisation

6 § Inom generaltullstyrelsen finns sju byråer som ansvarar för frågor
angående juridisk verksamhet, tullbehandling, tullprocedurer,
tullkontroll, ekonomi, personal och ADB-verksamhet. Varje byrå f örestås
av en byråchef. Därutöver finns ett verkssekretariat. Förordning
(1991:811).

7 § Tullverkets regionala organisation består av fyra tullregioner —
Norra, Östra, Södra och Västra — med Haparanda, Stockholm, Malmö
respektive Göteborg som regionhuvudorter. Tullregionerna är indelade i
tulldistrikt. Förordning (1991:146).

8 § Hos tullverket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får tullverket anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 § Personalansvarsnämnden prövar frågor som anges i 19 §
verksförordningen (1987:1100) för tjänstemän inom tullverket.

Nämnden består — förutom av generaltulldirektören och
personalföreträdarna — av överdirektören, chefen för byrån för
juridiska frågor och chefen för byrån för personalfrågor.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande. Förordning (1991:811).

10 § I den mån ärenden inte är av det slag som avses i 9 § andra stycket
eller att de annars bör prövas av generaltulldirektören, får de avgöras
av annan tjänsteman hos generaltullstyrelsen enligt vad som anges i
arbetsordningen eller särskilda beslut.

I arbetsordningen, i tjänstgöringsreglementet eller genom särskilda
beslut får överlåtas åt chefen eller annan tjänsteman vid regional och
lokal tullmyndighet att avgöra ärenden som avses i första stycket och
som rör myndighetens verksamhetsområde.

11 § I den ordinarie generaltulldirektörens frånvaro får hos
generaltullstyrelsen inte fattas sådana beslut av större vikt, som kan
anstå utan olägenhet. Utan dennes medgivande får heller inte sådana
åtgärder vidtas, som är oförenliga med föreskrifter, som
generaltullstyrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

12 § Föredragande i ett ärende hos generaltullstyrelsen är chefen för
den byrå dit ärendet hör eller en särskilt utsedd föredragande.

Byråchefen har rätt att närvara då ett ärende som hör till den egna
byrån föredras av någon annan. Förordning (1988:1210).

13 § Tullråden och samtliga byråchefer bör om möjligt närvara vid den
slutliga handläggningen av viktigare författningsfrågor och viktigare
frågor som rör tullverkets organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter. Detta gäller också vid den slutliga handläggningen
av anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse samt i
andra frågor av större vikt eller allmän räckvidd. Förordning
(1989:1112).

14 § har upphävts genom förordning (1988:1210).

15 § har upphävts genom förordning (1986:1263).

16 § har upphävts genom förordning (1988:1210).

17 § Den tjänsteman inom byrån med ansvar för juridisk verksamhet som
generaltulldirektören utser är tullverkets ombudsman. Denne får själv
eller genom ombud föra statens talan enligt 2 § verksförordningen
(1987:1100), om inte generaltullstyrelsen för det särskilda fallet
bestämmer något annat. Förordning (1991:811).

Styrelsens ansvar och uppgifter

17 a § Styrelsen får överlåta till generaltulldirektören att besluta
sådana föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100) som
inte är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt. Förordning
(1991:811).

Tjänstetillsättning

18 § Generaltulldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som överdirektör, byråchef och chef för tulldirektion tillsätts
av regeringen efter anmälan av generaltulldirektören.

Andra tjänster tillsätts av generaltullstyrelsen eller efter styrelsens
bemyndigande av regional eller lokal tullmyndighet. Förordning
(1991:811).

18 a § Andra styrelseledamöter än generaltulldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid. Förordning (1991:811).

19 § När en tjänst skall kungöras ledig till ansökan får det — i
stället för i Post- och Inrikes Tidningar — ske i publikationen
Personalmeddelanden från generaltullstyrelsen, om det för behörighet
till tjänsten krävs sådan av generaltullstyrelsen anordnad utbildning
som avses i 20 §. Beslut om att tillsätta en sådan tjänst får
tillkännages på samma sätt.

När generaltullstyrelsen kungör en tjänst ledig till ansökan inom
tullverket eller beslutar att tillsätta en tjänst, skall en kopia av
kungörelsen eller beslutet snarast anslås på anslagstavlan hos de
regionala och lokala tullmyndigheterna.

Långtidsvikariat får tillsättas utan ledigkungörande. Förordning
(1989:1112).

20 § Generaltullstyrelsen får föreskriva att det för behörighet till
tjänster vid tullverket krävs sådan utbildning, som styrelsen anordnar,
eller annan utbildning, som behövs för tjänsten.

Överklagande av beslut

21 § Beslut som har meddelats av en regional och lokal tullmyndighet får
överklagas hos generaltullstyrelsen, om något annat inte är särskilt
föreskrivet.

Generaltullstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får överklagas bara
om det är särskilt föreskrivet.

Generaltullstyrelsens beslut i andra ärenden får överklagas hos
regeringen, om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter. Förordning (1989:1112).

Bisysslor

22 § En tjänsteman hos tullverket får inte mot ersättning biträda de
tullskyldiga med att upprätta tulldeklarationer eller på annat sätt mot
ersättning biträda dem i ärenden som handläggs hos verket.

23 § Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen
(1965:601) fullgörs för tullverket av generaltullstyrelsen, dock inte i
fråga om generaltulldirektören och överdirektören. Förordning
(1991:811).

Övergångsbestämmelser

1991:811

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991 utom i fråga om 6 och 17
§§, som träder i kraft den 1 januari 1992.