Lag (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

SFS nr
1984:989
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:567

Inledande bestämmelser

1 § Kommer riket i krig, skall 4–11 §§ tillämpas.

2 § Regeringen får föreskriva att 4-11 §§ helt eller delvis skall
tillämpas från den tidpunkt som regeringen bestämmer

1. om Sverige är i krigsfara,

2. om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda
av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har
varit i krig eller krigsfara.

Föreskrifter enligt första stycket skall underställas riksdagens
prövning inom en månad från det de beslutades. Sker ej underställning
eller godkänner riksdagen ej föreskrifterna inom två månader från det
underställning skedde, upphör föreskrifterna att gälla. Lag (1994:1639).

3 § Under tid då bestämmelserna i 4-11 §§ tillämpas gäller inte i lag
eller annan författning meddelade föreskrifter i den mån de strider mot
4-11 §§ eller föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa
bestämmelser.

Föreligger inte längre sådana förhållanden som avses i 1 § eller 2 §
första stycket, skall regeringen föreskriva att bestämmelserna i
4-11 §§ inte längre skall tillämpas.

Anmälan m.m. till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten

4 § Försäkringskassan får underlåta att ta ställning till om
en person skall omfattas av socialförsäkringslagen (1999:799)
till dess fråga uppkommer om rätten till en förmån.

Om Försäkringskassan beslutar om tillhörighet till
sjukpenningförsäkringen, gäller beslutet i den delen från den
tidigare tidpunkt då sådana förhållanden inträtt att den
försäkrade skulle ha varit sjukpenningförsäkrad. Lag (2004:813).

5 § Den som uppbär en förmån, som administreras av
Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, är skyldig att
utan dröjsmål anmäla förhållanden som påverkar rätten till
eller storleken av förmånen till den myndighet som
administrerar förmånen.

Om förmånstagaren är underårig, åligger
anmälningsskyldigheten förmyndaren och vårdnadshavaren. Om
den som uppbär förmånen har en god man eller förvaltare
enligt föräldrabalken, har denne motsvarande skyldighet att
göra anmälan, om det kan anses ingå i uppdraget. Sker
utbetalning eljest till någon annan än förmånstagaren,
åligger motsvarande skyldighet även den till vilken förmånen
betalas ut. Lag (2009:991).

6 § Har upphävts genom lag (2004:813).

7 § Har upphävts genom lag (2007:1002).

Utbetalning av socialförsäkringsförmåner m. m.

8 § Bestämmelserna i 9 och 10 §§ ska tillämpas på förmåner som
enligt lag eller annan författning eller regeringens
förordnande månatligen eller för längre tidsperiod ska betalas
ut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Efter överenskommelse mellan Pensionsmyndigheten och Statens
tjänstepensionsverk ska Pensionsmyndigheten svara för
utbetalningen av statliga tjänstepensioner. Motsvarande gäller
pensioner som administreras av ett för kommunerna och
landstingen gemensamt organ. Därvid tillämpas bestämmelserna i
9 och 10 §§ på sådana pensioner. Lag (2010:567).

9 § Den som är berättigad till en förmån som avses i 8 § ska
erhålla ett bevis (förmånsbevis), som anger den ersättning
som han eller hon är berättigad till.

Den som har anspråk på en förmån men inte är registrerad som
förmånsberättigad ska anmäla detta till den myndighet som
administrerar förmånen. Om den myndigheten finner att han
eller hon är berättigad till förmånen, ska förmånsbevis
utfärdas.

Om förutsättningarna för rätten till eller storleken av en
förmån ändras, ska den myndighet som administrerar förmånen,
i förekommande fall mot återlämnande av tidigare utfärdat
förmånsbevis, utfärda nytt förmånsbevis.

Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål till den
myndighet som administrerar förmånen överlämna det
förmånsbevis som tidigare utfärdats om nytt förmånsbevis
utfärdas eller om rätten att uppbära förmåner upphör. Vad som
har sagts nu gäller inte om förmånsbeviset har förkommit
eller om hinder möter mot att återlämna förmånsbeviset.
Lag (2009:991).

10 § Om datasystemet hos den myndighet som administrerar
förmånen har försatts ur funktion, får förmåner som avses i
8 § betalas ut mot uppvisande av förmånsbeviset.

Inträffar förhållande som avses i första stycket innan
förmånsbevis har utfärdats, får förmånen betalas ut mot
uppvisande av en utbetalningshandling som avser närmast
föregående utbetalningsperiod.

Om utbetalningshandlingen har förkommit, får den myndighet
som administrerar förmånen på begäran av förmånstagaren
utfärda särskilt bevis om rätten till förmån. Motsvarande
gäller om förutsättningarna för rätten till förmånen eller
storleken av förmånen har ändrats. Lag (2009:991).

Bemyndigande

11 § Regeringen får i den mån det påkallas av förhållandena
föreskriva att förmåner som administreras av
Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten inte ska betalas
ut. Regeringen får också föreskriva att sådana förmåner ska
bestämmas enligt andra grunder eller i annan ordning än som
gäller enligt lag eller annan författning. Lag (2009:991).