Lag (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt

SFS nr
1985:139
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
1985-03-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:614
Upphävd
2011-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:382

1 § Medför bestämmelserna om handredskapsfiske enligt 20 a § lagen
(1950:596) om rätt till fiske ett inkomstbortfall för den som är
innehavare av enskild fiskerätt, har han enligt denna lag rätt till
ersättning av staten för inkomstbortfallet.

En kommun eller en landstingskommun har inte rätt till ersättning
enligt denna lag. Detsamma gäller den som är fiskerättshavare till
följd av ett avtal med en kommun eller en landstingskommun.

2 § Ersättningen bestäms i pengar som ett engångsbelopp. Om det är
lämpligt och den ersättningsberättigade samtycker, får ersättningen
lämnas i form av ett engångsbidrag för fiskevård eller andra åtgärder
som främjar fritidsfisket. Under samma förutsättningar får i stället
fiskeriverket låta utföra sådana åtgärder. Lag (1991:382).

3 § Anspråk på ersättning skall framställas skriftligen hos
fiskeriverket före utgången av år 1989. Annars är rätten till
ersättning förlorad. Fiskeriverket beslutar för statens räkning om
ersättningsfrågor. Verket skall i första hand genom förhandlingar
söka träffa överenskommelse med den som framställt anspråket.

Fiskeriverkets beslut skall innehålla en upplysning om vad som
föreskrivs i 4 §. Beslutet skall delges sökanden.

Beslut av fiskeriverket i ersättningsfråga enligt denna lag får inte
överklagas. Lag (1991:382).

4 § Är den som framställt anspråk på ersättning inte nöjd med
fiskeriverkets beslut i ersättningsfråga, får han väcka talan mot
staten vid den fastighetsdomstol inom vars område fiskevattnet är
beläget. Sådan talan skall väckas inom tre månader från den dag då
verkets beslut delgavs sökanden. Annars är rätten till talan förlorad.
Lag (1991:382).

5 § Kammarkollegiet företräder staten vid talan inför domstol om
ersättning enligt denna lag.

6 § Om talan om ersättning ogillas men den som framställer
ersättningsanspråk har haft skälig anledning att få sin talan prövad
av domstol, kan domstolen förordna att staten skall ersätta honom hans
rättegångskostnader eller att vardera parten skall svara för sina
kostnader.

Övergångsbestämmelser

1985:139

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1985.

2. Inkomster som erhållits till följd av åtgärder som vidtagits efter
den 1 mars 1984 skall inte ligga till grund för beräkning av
ersättning enligt denna lag.