Förordning (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden

SFS nr
1985:145
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-03-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1343
Upphävd
1998-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:555

1 § Statsbidrag lämnas enligt denna förordning till åtgärder som
främjar fritidsfisket på enskilt vatten vid kusten av Östhammars
kommun i Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Östergötlands
län, Kalmar län, Gotlands län och Blekinge län samt i Vänern, Vättern,
Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland.

2 § Statsbidrag till andra åtgärder än bildande av fiskevårdsområden
lämnas inte, om åtgärden har påbörjats utan särskilt medgivande innan
frågan om bidrag har avgjorts.

Om det finns särskilda skäl, får undantag göras från första stycket.

3 § Statsbidrag får lämnas till

1. kostnader för bildande av fiskevårdsområden,

2. fiskevårdsåtgärder som främjar fritidsfisket,

3. serviceanläggningar för fritidsfiskets behov.

Bidrag enligt första stycket 1 får avse arvode till förrättningsman,
kostnader för fiskerättsförteckning, kungörelsekostnader och andra
kallelsekostnader. Om det finns särskilda skäl, får bidrag också
lämnas för andra kostnader.

4 § Bidrag enligt 3 § lämnas med högst 50 procent av den godkända
kostnaden för åtgärden. Om det finns särskilda skäl lämnas bidrag med
ett belopp som motsvarar högst hela den godkända kostnaden.

5 § Beslut om bidrag får upphävas och bidrag som lämnats ut får
återkrävas, om bidraget har beviljats på grund av oriktig uppgift från
bidragstagaren eller denne bryter mot villkoren för bidragen.

6 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av fiskeriverket
eller, efter bemyndigande av verket, av länsstyrelsen. Förordning
(1991:555).

7 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
fiskeriverket.

Fiskeriverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:555).

8 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
fiskeriverket. Förordning (1991:555).

Övergångsbestämmelser

1990:860

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.