Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

SFS nr
1985:146
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1985-03-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1321

1 § Avräkning enligt denna lag ska göras från belopp som
återbetalas eller annars utbetalas på grund av bestämmelse i

1. skatteförfarandelagen (2011:1244),

2. 10 kap. 1–4 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

3. lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

4. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m.
av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

5. tullagen (2000:1281), eller

6. lagen (1972:435) om överlastavgift.

Vad som sagts i första stycket 1 gäller inte utbetalning enligt
9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Avräkning ska också göras vid återbetalning av belopp som
tagits ut som förrättningskostnad vid indrivning av en sådan
fordran som avses i 2 § första meningen. Lag (2011:1321).

2 § Om någon har rätt till ett belopp som avses i 1 § och om det
allmänna mot denna person har en fordran, som är registrerad för
indrivning i utsöknings- och indrivningsdatabasen enligt lagen
(2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet och drivs in enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. skall från beloppet räknas av
så mycket som kan gå till betalning av fordringen, om inte något
annat följer av vad som nedan sägs. Med det allmännas fordran avses
också förrättningskostnader i målet enligt 17 kap. 1 §
utsökningsbalken. Endast vad som överstiger det allmännas fordran
får betalas ut. Lag (2006:702).

3 § Fråga om avräkning prövas av Kronofogdemyndigheten.
Lag (2006:702).

4 § En myndighet som har att utbetala ett belopp som avses i 1 § skall
undersöka om det allmänna har någon sådan fordran som avses i 2 §.
Undersökning får dock underlåtas, om en tillämpning av
avräkningsförfarandet inte är försvarlig med hänsyn till kostnaderna för
detta.

Visar en undersökning att det allmänna har en sådan fordran som avses i
2 §, skall kronofogdemyndigheten beredas tillfälle att göra avräkning.
Detta behövs dock inte om anstånd med betalning av fordringen beviljats
med anledning av besvär eller i avvaktan på rättelse.

5 § Kronofogdemyndigheten får underlåta avräkning

1. om anstånd med betalningen av det allmännas fordran beviljats med
anledning av besvär eller i avvaktan på rättelse,

2. om en tillämpning av avräkningsförfarandet inte är försvarlig med
hänsyn till kostnaderna för detta eller

3. om det i annat fall föreligger särskilda skäl att avstå från
avräkning.

6 § Avräkning får inte göras till betalning av en fordran som är
preskriberad.

7 § Till den mot vilken det allmänna har en fordran som avses i 2 §
skall kronofogdemyndigheten sända underrättelse om att avräkning för
betalning av fordringen efter viss angiven dag kan komma att göras från
sådana belopp som avses i 1 §. Ett beslut om avräkning får inte meddelas
innan den angivna dagen löpt ut.

Underrättelse behövs inte, om den mot vilken det allmänna har sin
fordran saknar för kronofogdemyndigheten känd adress.

8 § Om beslut som kronofogdemyndigheten meddelar enligt denna lag skall
myndigheten sända underrättelse till den som beslutet gäller.

9 § Den omständigheten att ett beslut om avräkning meddelats utan att
bestämmelserna i 7 § första stycket iakttagits är inte grund för att
upphäva beslutet.

10 § Finner Kronofogdemyndigheten att för mycket tagits i
anspråk genom avräkning på grund av att en före avräkningen
gjord betalning av det allmännas fordran inte beaktats eller
fordringen av annan orsak varit upptagen till ett för stort
belopp, ska Kronofogdemyndigheten besluta om rättelse.

Den som på grund av rättelsen ska få tillbaka ett belopp ska
även erhålla ränta från utgången av den månad då beloppet kom
Kronofogdemyndigheten till handa till och med den månad då
beloppet utbetalas. Räntan beräknas enligt samma räntesats som
gäller för beräkning av intäktsränta enligt 65 kap. 4 § tredje
stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Öretal som uppkommer
vid ränteberäkningen bortfaller. Ränta som understiger femtio
kronor ska inte utbetalas.

Utbetalning med anledning av rättelse görs av
Kronofogdemyndigheten. Lag (2011:1321).

11 § Kronofogdemyndighetens beslut får inte överklagas i den del
det innebär att avräkning inte skall ske. I övrigt tillämpas i
fråga om kronofogdemyndighetens beslut enligt denna lag
bestämmelserna om överklagande av utmätning i allmänhet, om
inte annat följer av 12 §.

I mål som avses i första stycket förs det allmännas talan av
Skatteverket. Lag (2003:690).

12 § Kronofogdemyndighetens beslut enligt denna lag gäller utan
hinder av att det inte har vunnit laga kraft. Tingsrättens och
hovrättens beslut gäller först sedan det har vunnit laga kraft.
Lag (1993:519).

13 § Bestämmelserna i 10 § andra och tredje styckena skall
tillämpas på belopp, som överförts till kronofogdemyndigheten
men på grund av beslut av kronofogdemyndigheten i andra fall än
som avses i 10 § första stycket eller av en domstol inte skall
tas i anspråk genom avräkning. Lag (1993:519).

14 § Skall ett avräknat belopp enligt beslut av
kronofogdemyndigheten eller en domstol inte tas i anspråk genom
avräkning, skall den som fått sin fordran helt eller delvis betald
genom avräkningen överföra beloppet till kronofogdemyndigheten.
Lag (1993:519).

15 § Kan för betalning av en i Kronofogdemyndighetens
utsöknings- och indrivningsdatabas, registrerad fordran
avräkning från belopp som avses i 1 § göras både enligt denna
lag och enligt annan författning, skall denna lag tillämpas.

Kan en myndighet enligt annan författning göra avräkning från
belopp, som avses i 1 §, för betalning av en fordran, som inte
är registrerad i utsöknings- och indrivningsdatabasen, får
myndigheten göra avräkningen utan hinder av att förutsättningar
föreligger för avräkning enligt denna lag. (2006:702).

Övergångsbestämmelser

1985:146

Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

Har det allmännas fordran registrerats i utsökningsregistret före lagens
ikraftträdande, skall med underrättelse som avses i 7 § första stycket
jämställas av kronofogdemyndigheten utsänd anmaning att betala
fordringen.

1991:598

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 såvitt avser ändringen i 1 §
första stycket 9 och den 1 januari 1993 såvitt avser ändringen i 1 §
första stycket 10.

1992:1188

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 såvitt avser ändringen i 1 §
första stycket 9 och den 1 januari 1993 såvitt avser ändringarna i 1 §
första stycket 10 och tredje stycket. Den nya bestämmelsen i tredje
stycket tillämpas i fråga om återbetalning eller utbetalning i annat
fall som sker efter ikraftträdandet av det stycket.

1993:519

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. I fråga om beslut som
meddelats av kronofogdemyndighet före ikraftträdandet gäller
äldre föreskrifter.

1993:909

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om fordringar som har registrerats i
utsökningsregistret före ikraftträdandet.

1994:216

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 1 §
gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som belöper på
tid före ikraftträdandet.

1994:1780

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför
sig till tiden före ikraftträdandet.

1996:686

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Äldre föreskrifter gäller
forfarande i fråga om avräkning vid återbetalning eller annan
utbetalning av skatter och avgifter enligt

1. lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen
(1981:691) om socialavgifter,

2. tullagen (1973:670),

3. tullförordningen 1973:979),

4. lagen (1973:981), om tullfrihet m.m.,

5. lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldi-
oxidskatt,

6. lagen (1982:1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande
vissa uppdragsersättningar,

7. tullagen (1987:1065),

8. lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. och

9. lagen (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel.

1996:1348

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter
gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig
till tid före utgången av år 1997. Lag (1997:549).

1998:513

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Det som sägs i 1 § om
Skattemyndigheten i Gävle skall dock intill utgången av år 1998
gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.

2000:186

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter
gäller för beräkning av ränta som avser tid före
ikraftträdandet.

2000:1433

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Den äldre bestämmelsen i 1 § första stycket 4 gäller
fortfarande i fråga om belopp som återbetalas eller annars
utbetalas på grund av en bestämmelse i tullagen (1994:1550).

3. Den äldre bestämmelsen i 1 § andra stycket gäller
fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2002:409

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2011:1321

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. I fråga om avräkning från belopp som återbetalas på grund av
bestämmelser i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister m.fl. och skattebetalningslagen
(1997:483) gäller 1 § i sin äldre lydelse.

3. Bestämmelserna om ränta i 10 § andra stycket tillämpas på
ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.
För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället
bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen
(1997:483).