Förordning (1985:167) om statligt stöd till lokal och regional kollektiv persontrafik

SFS nr
1985:167
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-03-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:99
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på anslagna
medel, statsbidrag för kollektiv persontrafik som tillgodoser allmänna
trafikbehov och som utförs för att trygga en tillfredsställande lokal
och regional trafikförsörjning.

2 § I denna förordning avses med

trafikhuvudman: sådan huvudman som anges i lagen (1978:438) om
huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik,

kompletteringstrafik: sådan trafik för personbefordran eller person-
och godsbefordran med personbil eller buss, som efter
förhandsbeställning i varje särskilt fall utförs inom visst i
trafikförsörjningsplan angivet område för att komplettera annan
linjetrafik.

3 § Bidragsgrundande trafik är

1. linjetrafik med buss eller personbil som inte utgör
kompletteringstrafik,

2. linjetrafik med buss eller personbil som ersätter indragen lokal
eller regional järnvägstrafik på sådana delar av det
ersättningsberättigade bannätet som tillhör riksnätet,

3. spårvägstrafik och tunnelbanetrafik,

4. järnvägstrafik som fyller utpräglade lokala eller regionala
trafikbehov,

5. kompletteringstrafik,

6. skärgårdstrafik som anges i 1 § förordningen (1978:446) om statligt
stöd till viss skärgårdstrafik och

7. fjällflygtrafik som anges i 1 § förordningen (1978:447) om
statligt stöd till fjällflygtrafik.

4 § Bidrag lämnas för drift av sådan kollektiv persontrafik som avses
i 3 § under förutsättning att trafikhuvudmannen ansvarar för trafiken
och att den ingår i en trafikförsörjningsplan som visar trafikens
omfattning. Om statligt stöd till skärgårdstrafik och fjällflygtrafik
som trafikhuvudman inte har påtagit sig ansvaret för finns särskilda
bestämmelser.

Bidrag till sådan trafik som avses i 3 § 2 lämnas för högst det antal
turer som motsvarar den indragna järnvägstrafiken. Bidraget utgår
undet längst fem år.

5 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas för bidragsår.
Bidragsåret omfattar tiden den 1 juli–den 30 juni. I fråga om
statsbidrag till fjällflygtrafik får transportrådet bestämma att
bidragsåret skall omfatta annan tidsperiod.

6 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
transportrådet.

Statsbidragets beräkning

7 § De bidragsmedel som är tillgängliga för ett bidragsår fördelas
mellan trafikhuvudmännen med utgångspunkt i den bidragsfördelning som
transportrådet angett för föregående bidragsår.

Vid bidragsgivningen skall hänsyn tas till förändringar i trafikens
omfattning i förhållande till föregående bidragsår, till
angelägenheten av att säkerställa en grundläggande trafikförsörjning
samt till att kollektivtrafikens utbyggnad inte har kommit lika långt
i alla län.

Transportrådet får efter medgivande av regeringen för särskilt fall
avvika från bestämmelserna i första och andra styckena.

Förfarandet i ärenden om statsbidrag

8 § Om en trafikhuvudman önskar erhålla bidrag enligt denna förordning
skall han senast den 30 april före bidragsåret till transportrådet ge
in en av honom antagen trafikförsörjningsplan. Om det finns särskilda
skäl får dock transportrådet medge att planen får ges in vid en senare
tidpunkt.

9 § Transportrådet anger senast den 30 september bidragsåret efter
överläggningar med företrädare för trafikhuvudmännen de bidrag som på
grundval av trafikförsörjningsplanerna kan påräknas.

10 § Bidraget betalas ut av transportrådet.

Hälften av det enligt 9 § angivna bidraget betalas ut senast den 31
december bidragsåret.

Efter slutligt beslut betalas resterande bidrag ut senast den 30
september efter bidragsårets utgång.

11 § Före utbetalning av det resterande bidraget enligt 10 § tredje
stycket får transportrådet begära in redovisning från
trafikhuvudmännen av den trafik som har utförts under bidragsåret. Om
det finns skäl till det får transportrådet, på grundval av den lämnade
redovisningen, genom det slutliga beslutet fördela tillgängliga medel
på annat sätt än som angetts enligt 9 §.

12 § har upphävts genom förordning (1986:622).

13 § har upphävts genom förordning (1986:622).

14 § har upphävts genom förordning (1986:622).

15 § har upphävts genom förordning (1986:622).

Övriga frågor

16 § Transportrådets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

17 § Transportrådet får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1985:167

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1985 och tillämpas första
gången för bidragsåret 1985/86.

Transportrådet får föreskriva de avvikelser som behövs i fråga om
förfarandet i bidragsärenden som gäller bidragsåret 1985/86.

Genom förordningen upphävs förordningen (1978:443) om statligt stöd
till viss kollektiv persontrafik. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tiden före bidragsåret
1985/86.

1986:622

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då
förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk
författningssamling. De upphävda paragraferna skall dock fortfarande
tillämpas i fråga om statligt stöd som avser tiden före bidragsåret
1986/87.

1987:99

Regeringen föreskriver att förordningen (1985:167) om statligt stöd till
lokal och regional kollektiv persontrafik skall upphöra att gälla vid
utgången av juni 1987. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande
i fråga om statsbidrag som avser bidragsåret 1986/87.

Transportrådet får även efter utgången av juni 1987 upphäva de
föreskrifter som rådet har meddelat med stöd av den upphävda
förordningen.