Förordning (1985:255) om undantag från skyldigheten att ledigkungöra vissa tjänster vid arbetsmarknadsverket

SFS nr
1985:255
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-05-18

1 § Denna förordning gäller sådana tjänstetillsättningar vid
arbetsmarknadsverket som sker i samband med arbetsmarknadsstyrelsens
omorganisation och avvecklingen av verkets egenregiverksamhet.
Förordning (1986:220).

2 § Bestämmelsen i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600)
om offentlig anställning att en tjänst som en myndighet tillsätter
skall kungöras ledig till ansökan gäller inte, om tjänsten tillsätts
med den som innehar en tjänst med förordnande tills vidare
utan tidsbegränsning vid arbetsmarknadsverket och tjänsten i
fråga om lönesättning motsvarar eller i det närmaste motsvarar
den nya tjänsten. Förordning (1986:220).

3 § Omplaceringsförordningen (1984:110) tillämpas inte när en
tjänst tillsätts enligt 2 §. Förordning (1986:220).

Övergångsbestämmelser

1985:255

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Sensk
författningssamling och gäller till utgången av juni 1986.

1986:220

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag då förordningen
enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling
och gäller till utgången av september 1987.