Lag (1985:295) om foder

SFS nr
1985:295
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:805
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:1078

Inledande bestämmelser

1 § Med foder avses i denna lag vara eller blandning av varor
som är avsedd att användas för utfodring av djur. Ämnen som
tillförs sådana varor eller blandningar betraktas också som
foder. Med vara avses även vatten.

Med foder avses dock inte vara på vilken läkemedelslagen
(1992:859) skall tillämpas. Lag (1998:211).

2 § Lagen gäller foder avsett för utfodring av djur.

Lagen gäller inte hanteringen i enskilda hem av foder avsett
för sällskapsdjur. Denna begränsning gäller dock inte i den mån
lagen kompletterar EG-bestämmelser. Lag (2003:100).

2 a § Bestämmelserna i denna lag kompletterar sådana
bestämmelser i EG-förordningar som gäller villkor för eller
förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, försäljning eller
annan överlåtelse, användning, bortskaffande eller hantering i
övrigt av foder. Regeringen skall i Svensk författningssamling
ge till känna vilka EG-förordningar som avses.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs som
komplettering av dessa EG-bestämmelser. Lag (2003:1078).

Foders beskaffenhet

3 § Foder får inte ha en sådan sammansättning eller
beskaffenhet i övrigt att det kan antas att det

1. är skadligt eller annars otjänligt för djuret,

2. gör livsmedel från djur som utfodrats med fodret skadligt
eller otjänligt som människoföda,

3. vid hanteringen medför hälsorisker för människor, eller

4. har skadlig inverkan på miljön. Lag (1992:1681).

3 a § I EG-förordningar som kompletteras av lagen finns
bestämmelser om förbud mot att som foder använda djur,
djurdelar eller varor som framställs av djur.

Därutöver gäller att sådana vilda djur som inte omfattas av EG-
förordningarna får användas som foder endast om djuren har
avlivats, slaktats upp och därefter veterinärbesiktigats.

Vad som sägs i andra stycket gäller också delar av sådana djur
och fodermjöl eller annan vara som framställts av djuren eller
delar av djuren. Lag (2003:1078).

3 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att djur eller delar av djur får
användas som foder i enlighet med undantagsbestämmelserna i
artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel. Lag (2003:1078).

4 § Antibiotika eller kemoterapeutiska medel eller andra
läkemedel får tillsättas foder endast för att förebygga,
påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymptom eller i
annat likartat syfte. Lag (1998:211).

5 § Har upphävts genom lag (1998:211).

Hantering m.m.

6 § Har upphävts genom lag (1998:211).

7 § Foder skall hanteras på ett sådant sätt att det inte blir
av sådan beskaffenhet som anges i 3 §.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor
för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning,
försäljning eller annan överlåtelse, användning, bortskaffande
eller hantering i övrigt av foder eller ett visst parti av
foder.

Vad som sägs i första stycket gäller inte i fråga om sådan
hantering som omfattas av de EG-förordningar som avses i 2 a §.
Lag (2003:1078).

9 § Foder får inte säljas eller på annat sätt överlåtas eller
användas

1. om det har en sådan beskaffenhet som inte är tillåten enligt
3 § eller 3 a § andra eller tredje stycket, eller

2. om det har tillförts någon vara eller något ämne i strid mot
denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Lag (2003:1078).

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om
villkor för laboratorier för foderanalyser och metoder för
sådana analyser. Lag (1998:211).

11 § Den som förvärvat en vara för vilken upplysningsskyldighet
enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av
denna lag inte fullgjorts, får inte sälja eller på annat sätt
överlåta varan utan att upplysningsskyldigheten fullgörs. Lag
(1998:211).

Tillsyn

12 § Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av
denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller
beslut. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva
viss tillsyn. Jordbruksverket får också överlåta åt andra
myndigheter än länsstyrelsen att utöva tillsyn. Om tillsyn
överlåts, skall vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gälla
även den myndighet till vilken tillsyn överlåtits.

Det som sägs i första stycket och i 13 och 14 §§ om tillsyn
över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter eller
beslut som har meddelats med stöd av lagen gäller också för
tillsyn över efterlevnaden av de EG-bestämmelser som avses i
2 a § . Förordning (2003:100).

13 § För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att få
tillträde till områden, lokaler eller andra utrymmen där foder
hanteras och får där göra undersökningar och ta prover.
Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar
och handlingar som behövs för tillsynen.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s
institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer och
experter.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för
tillsynen. Lag (1998:211).

14 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter eller
beslut som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

I beslut om föreläggande eller förbud kan tillsynsmyndigheten
sätta ut vite.

Underlåter någon att vidta en åtgärd som åligger honom enligt
denna lag eller enligt föreskrifter eller beslut som meddelats
med stöd av lagen eller enligt tillsynsmyndighetens
föreläggande, får myndigheten förordna om rät-telse på hans
bekostnad. Lag (1998:211).

15 § Tillsynsmyndigheten får ta hand om foder som uppenbart är
avsett att säljas eller på annat sätt överlåtas eller användas
i strid med 9 eller 11 § eller någon EG-bestämmelse som avses i
2 a §. Tillsynsmyndigheten får vidare ta hand om foder som
avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 14 §, om
föreläggandet eller förbudet inte följs.

Har foder tagits om hand, får ägaren under tillsynsmyndighetens
kontroll göra varan duglig till utfodring eller använda den för
något annat lovligt ändamål. I annat fall skall varan förstöras
genom tillsynsmyndighetens försorg på ägarens bekostnad.
Lag (2003:1078).

Avgifter

16 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Jordbruksverket får föreskriva att avgifter får tas ut i
ärenden som rör frågor som avses i 8 eller 10 § samt för
tillsyn som utövas enligt de EG-bestämmelser som avses i 2 a §
eller enligt denna lag eller med stöd av lagen meddelade
föreskrifter eller beslut. Förordning (2003:100).

Ansvar och besvär m.m.

17 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med
uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 4, 7, 9 eller 11 §,

2. åsidosätter förbud eller villkor som meddelats med stöd av
8 § eller som finns i sådana EG-bestämmelser som avses i 2 a §,

3. bryter mot en föreskrift som meddelats med stöd av 2 a eller
8 §, eller

4. underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 13 § första
stycket andra meningen.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Den som har överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms
inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av
föreläggandet eller förbudet.

Ansvar enligt första stycket inträder inte om ansvar för
gärningen kan ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen
(2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2003:1078).

18 § Foder som varit föremål för brott enligt denna lag eller
värdet av sådana varor samt utbyte av sådant brott skall
förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag
(1998:211).

19 § Beslut av Jordbruksverket i ärende som avses i 13 §
första stycket, 14 eller 15 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Föreskrifter om överklagande av beslut av
Jordbruksverket med stöd av ett bemyndigande enligt 8 och 10 §§
meddelas av regeringen.

Beslut av länsstyrelsen eller av annan myndighet till vilken
Jordbruksverket överlåtit att utöva tillsyn får överklagas hos
Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut i ett sådant ärende
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1998:211).

20 § En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall
gälla även om det överklagas.

Övergångsbestämmelser

1985:295

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Beslut om
förbud, föreskrift, tillstånd eller medgivande som fattats
enligt äldre bestämmelse skall anses meddelat med stöd av
motsvarande bestämmelse i denna lag om inte rege-ringen eller
myndighet som regeringen bestämmer förordnar annat.

1998:211

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

2. Beslut om tillstånd, undantag eller godkännande som har
meddelats med stöd av äldre bestämmelser får återkallas, om
beslutet är oförenligt med lagen i dess nya lydelse.

1998:1687

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Beslut om undantag som har meddelats med stöd av äldre
bestämmelser får återkallas om beslutet är oförenligt med lagen
i dess nya lydelse.