Förordning (1985:326) om bidrag till företagshälsovård

SFS nr
1985:326
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1052
Upphävd
1993-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Bidrag till anordnare av företagshälsovård lämnas enligt
bestämmelserna i denna förordning. Bidrag lämnas i form av

1. grundbidrag, som är ett allmänt stöd,

2. småföretagstillägg, som är ett stöd för de relativt sett högre
kostnader som en anordnare har för mindre företag,

3. nyanslutningstillägg, som är ett stöd för de initialkostnader som
uppstår vid nyanslutning.

2 § Med arbetsgivare jämställs vid tillämpningen av denna förordning den
som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig
verksamhet utan någon anställd samt andra som för gemensam räkning
driver sådan verksamhet. Sådana personer skall vid bestämmande av bidrag
enligt denna förordning jämställas med anställda.

Villkor för bidrag m.m.

3 § Bidrag lämnas för företagshälsovård som

1. är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,

2. arbetar förebyggande med arbetsmiljön och som medverkar i
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället,

3. aktivt medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,

4. samverkar med berörda samhällsorgan,

5. drivs med för ändamålet utbildad personal,

6. styrs av ett organ med representation av arbetsmarknadens parter,
såvida företagshälsovården inte ingår i arbetsgivarens organisation
(inbyggd företagshälsovård),

7. har en väl definierad ledningsfunktion för den operativa verksamheten
och

8. årligen upprättar dels en plan för den allmänna inriktningen av
verksamheten under det följande bidragsåret, dels en berättelse om
verksamheten under det senaste bidragsåret. Planen och berättelsen skall
ges in till yrkesinspektionen. Förordning (1991:1260).

4 § Bidrag lämnas under förutsättning att villkoren för anslutning till
företagshälsovården är utformade så att varje ansluten arbetsgivare
betalar lika stor årsavgift för varje sådan anställd som avses i 10 §.
Avgiften kan dock vara differentierad mellan olika arbetsgivare.
Årsavgiften skall avse den företagshälsovård som bedrivs enligt 3 §.

5 § Bidrag enligt denna förordning avser även sådan läkarvård eller
annan sjukvårdande behandling som, för att uppfylla villkoren i 3 §,
undantagsvis behöver utföras av företagshälsovården. Bidraget skall
också avse utfärdande av de intyg som den allmänna försäkringskassan
behöver för tillämpningen av lagen (1962:381) om allmän försäkring och
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Vård och andra här avsedda
åtgärder som utförs av företagshälsovården skall inte ersättas enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Förordning (1991:1260).

6 § Bidrag lämnas under förutsättning att patientavgift inte tas ut för
verksamhet som bedrivs enligt denna förordning. Förordning (1991:1260).

7 § Frågor om rätt till bidrag enligt denna förordning prövas av
yrkesinspektionen i det yrkesinspektionsdistrikt inom vars
verksamhetsområde anordnaren bedriver sin verksamhet.

Ett beslut om rätt till bidrag skall tidsbegränsas till högst tre år.
Yrkesinspektionen får ompröva beslutet. Förordning (1991:1260).

8 § En anordnare av företagshälsovård är skyldig att på begäran av
yrkesinspektionen lämna de uppgifter som krävs som underlag för
prövningen.

9 § Yrkesinspektionens godkännande får lämnas för företagshälsovård som
inte helt uppfyller bidragsvillkoren om yrkesinspektionen bedömer att
verksamheten i sådant avseende kommer att kompletteras utan oskäligt
dröjsmål.

Beräkning av bidraget

10 § Bidrag beräknas på det genomsnittliga antalet anställda som har
sådan inkomst av tjänst för vilken arbetsgivare är skyldig att göra
avdrag för preliminär skatt enligt 39 § uppbördslagen (1953:272) och
vilkas veckoarbetstid uppgår till i genomsnitt minst 15 timmar per
vecka. Genomsnittsantalet beräknas på det antal anställda som omfattas
av företagshälsovården den 1 april, den 1 augusti och den 1 december
bidragsåret.

11 § Ett grundbidrag betalas för varje anställd med ett av regeringen
årligen fastställt belopp.

12 § Ett småföretagstillägg som utgår med samma belopp som grundbidraget
betalas för varje anställd upp till högst 20 anställda hos varje
ansluten arbetsgivare. För arbetsgivare som tillhör samma koncern och
som är anslutna till samma företagshälsovårdsenhet betalas
småföretagstillägget för upp till högst 20 anställda inom koncernen.
Förordning (1991:1260).

13 § Nyanslutningstillägg betalas för de två första åren en arbetsgivare
ansluter sina anställda till företagshälsovård och utgår med två
grundbidrag per anställd för respektive år. Förordning (1991:1260).

14 § har upphävts genom förordning (1991:1260).

Ansökan om och utbetalning av bidrag m.m.

15 § Ansökan om utbetalning av bidrag ges in till allmän
försäkringskassa inom det verksamhetsområde där anordnaren bedriver sin
verksamhet, senast den 31 mars året efter bidragsåret.

Ett beslut om utbetalning av bidrag fattas av allmän försäkringskassa.
Bidrag betalas ut av allmän försäkringskassa till anordnare vars
verksamhet enligt beslut av yrkesinspektionen uppfyller villkoren för
rätt till bidrag. Bidraget betalas ut i efterskott för kalenderår.

Förskott, grundat på verksamheten året före bidragsåret, lämnas med en
fjärdedel i vardera april, juli och oktober under bidragsåret samt under
januari året efter bidragsåret. Slutbetalning sker tidigast i april året
efter bidragsåret.

Förskott för nyetablerad företagshälsovård får beräknas med utgångspunkt
från de uppgifter om verksamheten som legat till grund för
yrkesinspektionens prövning. Förordning (1991:1260).

16 § En anordnare av företagshälsovård är skyldig att på begäran av
allmän försäkringskassa lämna de uppgifter som utgjort underlag för
ansökan om utbetalning av bidrag.

17 § Om en anordnare av företagshälsovård har uppburit bidrag som han
inte har varit berättigad till, skall han betala tillbaka vad han har
fått för mycket. Om det finns särskilda skäl, kan anordnaren helt eller
delvis befrias från återbetalningsskyldigheten. Om anordnaren har ålagts
återbetalningsskyldighet, får ett skäligt belopp innehållas vid senare
bidragsutbetalning.

Överklaganden m.m.

18 § Yrkesinspektionens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos arbetarskyddsstyrelsen.

Beslut av allmän försäkringskassa enligt denna förordning får överklagas
hos riksförsäkringsverket.

Arbetarskyddsstyrelsens och riksförsäkringsverkets beslut får inte
överklagas. Förordning (1991:1260).

19 § Arbetarskyddsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. De föreskrifter som behövs för
försäkringskassornas utbetalning av bidrag enligt denna förordning
meddelas av riksförsäkringsverket. Förordning (1991:1260).

Övergångsbestämmelser

1985:326

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Bidrag enligt denna
förordning betalas dock först för tiden från och med den 1 januari 1986.

2. Genom förordningen upphävs bestämmelserna i Kungl. brev av den 2
december 1955 till riksförsäkringsanstalten angående tillämpning av 19 §
andra stycket lagen om allmän sjukförsäkring. Ersättning med stöd av
dessa bestämmelser skall om inte särskilda skäl föreligger vara
slutreglerad senast den 31 december 1986.

3. Nyanslutningstillägget lämnas endast för arbetsgivare som har
anslutits till företagshälsovård efter den 30 juni 1984. Sådan
arbetsgivare betraktas som nyansluten vid beräkning av bidragen för åren
1986 och 1987.

4. Förskott för år 1986 skall bestämmas med ledning av uppgifter om
verksamheten år 1985.

1991:1260

1. Denna förordning, med undantag av 14 §, träder i kraft den 1 januari
1992 utom i fråga om 6 § som träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut om rätt till
bidrag som har meddelats före ikraftträdandet.

3. Äldre förskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.