Förordning (1985:335) om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättningen av statligt reglerade tjänster

SFS nr
1985:335
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1985-05-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1748

Tillämpningsområde m.m.

1 § Denna förordning gäller tillsättningen av statligt reglerade
tjänster.

2 § I förordningen avses med

statligt reglerade tjänster: tjänster där enligt en lag eller
ett särskilt beslut av riksdagen avlöningsförmånerna fastställs under
medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

sökande: sökande eller någon annan som förklarar sig vilja
komma i fråga vid en tjänstetillsättning,

föräldraledighet: sådan tjänstledighet i samband med barns
födelse, adoption, vård eller tillsyn som har beviljats i enlighet med

— lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.,

— tjänstledighetsförordningen (1984:111),

— motsvarande äldre ordning. Förordning (1991:1748).

Tillgodoräknande

3 § Tiden för föräldraledighet från en anställning skall räknas
sökanden till godo som förtjänst.

Tid för föräldraledighet, som omfattar hela arbetstiden och som
infaller efter det att barnet har uppnått 18 månaders ålder, bör
dock räknas till godo bara med hälften.

Handläggning

4 § En sökande, som påkallar tillgodoräknande enligt denna förordning,
skall i sin ansökan ange ledighetens längd och förläggning,
ledighetens omfattning i förhållande till hel arbetstid samt barnets
eller barnens födelsetid.

Den myndighet där sökanden har varit anställd skall så långt möjligt
bistå honom eller henne med att ta fram uppgifterna om ledigheten.

Övergångsbestämmelser

1985:335

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1978:61) om
tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättning av
statligt reglerad tjänst. I ärenden där tillsättningsförfarandet har
inletts före de nya föreskrifternas ikraftträdande gäller dock äldre
föreskrifter.

3. Vid tillämpningen av denna förordning skall tillgodoräknas även tid
för föräldraledighet, som har infallit före ikraftträdandet.