Lag (1985:342) om kontroll av husdjur m. m.

SFS nr
1985:342
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:807
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:210

1 § Syftet med denna lag är att främja animalieproduktionen och djurs
lämplighet för avel i näringsverksamhet samt att förebygga sjukdomar hos
djur.

Regeringen får i det syfte som anges i första stycket meddela
föreskrifter om kontroll av husdjur och av andra djur, som människan har
i sin vård, samt ge organisationer på jordbruksnäringens område eller
andra sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll.

2 § Regeringen får i det syfte som anges i 1 § första stycket meddela
föreskrifter om seminverksamhet, överföring av befruktade ägg
mellan hondjur och om ägg för avelsändamål.

Regeringen får meddela föreskrifter om att hingstar får användas
till avel endast om de har avelsvärderats. Lag (1993:1481).

3 § Den som innehar djur av sådant slag och inom sådant område för
vilket kontroll enligt 1 § har anordnats har rätt att få djuren anslutna
till kontrollen. Fortsatt anslutning får vägras, om djurens innehavare
inte följer de föreskrifter som gäller för kontrollen.

4 § Djur som omfattas av kontrollen får enligt de föreskrifter som
meddelas av regeringen överlåtas under särskild beteckning som är
förbehållen sådana djur.

5 § Om det finns hälsokontroll anordnad för slaktsvin eller nötkreatur,
får regeringen föreskriva att en avgift får tas ut vid slakt av svin
eller nötkreatur från sådana besättningar som inte omfattas av
kontrollen och i vilka sjukdomar i särskilt hög grad förekommer.

Regeringen får överlämna åt innehavare av slakteri att uppbära avgift av
den som lämnar svinen eller nötkreaturen till slakt. Lag (1988:538).

5 a § Om det finns hälsokontroll anordnad för kronhjort och
dovhjort, får regeringen meddela föreskrifter om vad som skall
gälla för att kronhjortar och dovhjortar som inte omfattas av
kontrollen skall få flyttas till eller från ett hägn. Föreskrifterna får
avse också andra djurslag som hålls i sambete med kronhjort eller
dovhjort. Lag (1994:1705).

6 § Regeringen får överlämna åt Statens jordbruksverk att

1. meddela föreskrifter som avses i 1 § andra stycket, 2 och 4 §§, 5 §
första stycket samt 5 a §,

2. ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra
sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll som avses i 1 §,

3. besluta om sådant överlämnande som avses i 5 § andra stycket.
Lag (1993:1481).

7 § Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot en
föreskrift som har meddelats med stöd av 2, 4 eller 5 a § döms till
böter, om inte ansvar för gärningen kan ådömas enligt
brottsbalken. Lag (1993:1481).

8 § Om beslut enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade
föreskrifter har meddelats av en sådan organisation eller
sammanslutning som avses i 1 § eller av ett sådant slakteri som
avses i 5 § andra stycket, får beslutet överklagas hos
Jordbruksverket.

Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Jordbruksverket skall därvid vara
den enskildes motpart även då organisation, sammanslutning
eller slakteri först beslutat i saken.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1998:210).

Övergångsbestämmelser

1985:342

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

Genom lagen upphävs

1. lagen (1914:451) om hingstbesiktningstvång,

2. lagen (1928:196) om galtbesiktningstvång,

3. lagen (1976:300) med bemyndigande att meddela föreskrifter om
seminverksamhet för avel av vissa husdjur,

4. lagen (1978:878) om överföring av ägg mellan hondjur för avel av
husdjur,

5. lagen (1980:370) om organiserad hälsokontroll av husdjur.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, lantbruksstyrelsen får
meddela föreskrifter om att andra handjur än sådana som avses i 2 § får
användas till avel endast om de har avelsvärderats. Sådana föreskrifter
får meddelas att gälla längst till och med utgången av juni 1987. Vid
överträdelse av föreskrift om avelsvärdering gäller 7 § lagen.

1993:1481

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § den dag som regeringen
bestämmer, och i övrigt den 1 januari 1994.
(I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

1998:210

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

2. För beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.