Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

SFS nr
1985:354
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1985-05-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:248

Inledande bestämmelse

1 § Med juridiskt eller ekonomiskt biträde avses i denna lag
yrkesmässig rådgivning eller annat yrkesmässigt biträde som
lämnas åt någon annan och som är av juridiskt eller ekonomiskt
slag. Lag (2001:367).

Ansvar

2 § Den som lämnar juridiskt eller ekonomiskt biträde och
därvid av grov oaktsamhet främjar en straffbelagd gärning, döms
för vårdslöst biträde till böter eller fängelse i högst två år.
Straffet får dock inte sättas högre än vad som är föreskrivet
för den gärning som främjats. I ringa fall skall inte dömas
till ansvar.

Första stycket gäller inte, om främjandet utgör medverkan till
brott enligt 23 kap. brottsbalken. Det gäller inte heller, om
enligt särskild föreskrift straff ej kan följa på medverkan
till den gärning som har främjats. Lag (2001:367).

Åläggande av förbud

3 § Förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde får
meddelas den som när sådant biträde lämnats har gjort sig
skyldig till brott, som inte är ringa. Förbud får meddelas för
en tid av högst tio år.

Vid bedömningen av om förbud bör meddelas skall rätten särskilt
beakta brottslighetens straffvärde och om den som förbudstalan
avser tidigare har gjort sig skyldig till brott i samband med
juridiskt eller ekonomiskt biträde.

Har den som förbudstalan avser gjort sig skyldig till brott för
vilket det lägsta föreskrivna straffet är fängelse i sex
månader, skall förbud meddelas, om inte särskilda skäl talar
mot det.

Meddelas förbud, omfattar det även medverkan i juridiskt eller
ekonomiskt biträde som någon annan lämnar.

Om det finns särskilda skäl till det, får visst slag av
juridiskt eller ekonomiskt biträde eller medverkan i sådant
biträde undantas från förbudet. I ett beslut om förbud får
fastställas en senare dag från vilken förbudet skall gälla.
Lag (2001:367).

Förfarandet vid prövning av frågor om förbud

4 § Talan om förbud enligt 3 § förs av allmän åklagare vid
tingsrätt. Angående utredningen och förfarandet i sådana mål skall,
om inte annat föreskrivs i denna lag, i tillämpliga delar gälla vad
som i allmänhet är föreskrivet om mål som rör allmänt åtal för brott
för vilket är stadgat fängelse i högst ett år.

Talan mot en advokat får väckas endast efter hörande av Sveriges
advokatsamfund. Talan mot en godkänd eller auktoriserad revisor får
väckas endast efter hörande av Revisorsnämnden.

Bestämmelserna i 24 och 25 kap. rättegångsbalken skall inte
tillämpas vid förbudstalan.

Talan om förbud skall väckas inom fem år från det att brottet
begicks. Lag (1995:535).

5 § I samband med att förbud åläggs får rätten förordna att förbudet
skall gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

Överklagas ett förbud, får högre rätt omedelbart besluta att
förordnande enligt första stycket tills vidare inte skall gälla.

Frikänns den tilltalade i högre rätt för brott som ligger till grund
för en lagakraftvunnen dom om förbud, skall rätten samtidigt upphäva
förbudet. Frikänns den tilltalade endast beträffande viss del av den
förbudsgrundande brottsligheten eller hänför den högre rätten denna
under en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats, skall rätten
besluta i vilken utsträckning förbudet fortfarande skall gälla. I fall
som avses nu får den högre rätten också upphäva eller ändra ett i
samband med domen om förbud meddelat beslut om skyldighet att svara
för rättegångskostnader. Verkan av att ett förbud upphävs eller ändras
enligt detta stycke inträder utan hinder av att domen inte har vunnit
laga kraft.

Hävande av förbud

6 § Ett lagakraftvunnet beslut om förbud enligt 3 § kan på ansökan av
den som förbudet avser hävas helt eller delvis, när ändrade
förhållanden eller något annat särskilt skäl föranleder det.

Beträffande mål om hävande av förbud gäller i tillämpliga delar vad
som är föreskrivet i 4 § första och tredje styckena om talan om
förbud. Mål om hävande av förbud tas upp av den tingsrätt som tidigare
har handlagt målet om förbud eller, om det med hänsyn till utredningen
samt kostnader och andra omständigheter är lämpligt, av rätten i den
ort där sökanden har sitt hemvist.

Mål om hävande av förbud får avgöras utan huvudförhandling, om saken
är uppenbar.

Registrering och kungörande

7 § Bolagsverket skall föra ett register över förbud enligt 3 §.
Lag (2004:248).

7 a § Bolagsverket skall kungöra ett beslut om förbud enligt 3 § när
beslutet har vunnit laga kraft. Detsamma gäller om ett förbud har
upphävts, ändrats eller förlängts.

Om rätten har beslutat att förbudet skall gälla trots att domen
inte vunnit laga kraft, skall beslutet kungöras omedelbart.
Lag (2004:248).

Överträdelse av förbud m.m.

8 § Den som överträder ett förbud enligt 3 § döms till fängelse
i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Överträds ett förbud enligt 3 § skall det förlängas med högst
fem år, om inte särskilda skäl talar mot det. Sker flera
förlängningar, får den sammanlagda tiden för förlängning inte
vara mer än fem år. Talan om förlängning skall väckas innan
tiden för förbudet har gått ut. Beträffande förfarandet i mål
om förlängning av förbud och verkan av prövning i högre rätt av
fråga om ansvar för överträdelse av förbud tillämpas 4 § första
och tredje styckena samt 5 §. Lag (2001:367).

9 § Om den som har meddelats förbud åläggs ett nytt förbud medan det
gamla ännu gäller, skall rätten upphäva det tidigare meddelade
förbudet.

Övergångsbestämmelser

2001:367

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

2. Vid prövning av frågor om förbud enligt 3 § på grund av
brott som har begåtts före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.