Förordning (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

SFS nr
1985:357
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1985-05-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:352

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om registrering av
och underrättelse om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt
biträde enligt lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller
ekonomiskt biträde i vissa fall. Med biträdesförbudsregister
avses i förordningen det register som anges i 7 § nämnda lag.

Biträdesförbudsregistret förs med hjälp av automatiserad
behandling och används för

1. samordnad registrering och information om meddelade förbud
att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,

2. framställning av intyg och registerutdrag, och

3. framställning av bevis om meddelade förbud och bevis om
frihet från förbud.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för behandling av personuppgifter
i biträdesförbudsregistret.

Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer otillbörligt
intrång i de registrerades personliga integritet eller risker
från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda
fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av
personuppgifter. Förordning (2004:352).

2 § De allmänna domstolarna skall till biträdesförbudsregistret
sända uppgifter om domar och beslut i vilka rätten har

1. meddelat förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt
biträde,

2. ändrat eller upphävt förbud,

3. meddelat undantag från för förbud eller återkallat sådant
undantag,

4. förlängt tiden för förbud, eller

5. förordnat att beslut om biträdesförbud tills vidare inte
skall gälla.

När en sådan uppgift lämnas som avses i första stycket 3 skall
i förekommande fall anges vilket slag av biträde som avses med
undantaget. Förordning (2001:393).

3 § Uppgifter om domar varigenom förbud har meddelats skall
sändas in till biträdesförbudsregistret så snart domen har
vunnit laga kraft. Har i domen förordnats att förbudet skall
gälla trots att domen inte har laga kraft, skall uppgiften dock
sändas in så snart domen har meddelats. I ett sådant fall skall
domstolen, sedan tid för talan mot domen har gått ut, sända in
en uppgift om huruvida domen har överklagats.

Uppgifter om domar och beslut som avses i 2 § första stycket 2
och 5 skall sändas in till registret så snart domen eller
beslutet har meddelats. Förordning (2001:393).

4 § Meddelas en advokat förbud att lämna juridiskt eller
ekonomiskt biträde, skall domstolen sända en kopia av domen
till Sveriges advokatsamfund så snart domen har vunnit laga
kraft. Domstolen skall på samma sätt underrätta Revisors-
nämnden, om en auktoriserad eller godkänd revisor meddelas
förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde. Har i domen
förordnats att förbudet skall gälla trots att domen inte har
laga kraft, skall uppgiften dock sändas in så snart domen har
meddelats. I ett sådant fall skall domstolen, sedan tid för
talan mot domen har gått ut, sända in en uppgift om huruvida
domen har överklagats.

I fråga om domar och beslut om upphävande eller ändring av ett
förbud samt beslut som avses i 2 § första stycket 2 och 5 skall
motsvarande underrättelser lämnas så snart domen eller beslutet
har meddelats. Förordning (2001:393).

5 § Domstolsverket meddelar efter samråd med Bolagsverket närmare
föreskrifter om hur domstolarna skall fullgöra sin
uppgiftsskyldighet enligt 2, 3 och 4 §§. Förordning (2004:352).

6 § Kungörelser enligt 7 a § lagen (1985:354) om förbud mot
juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall skall ske i en
tidning som Bolagsverket ger ut. Verket meddelar närmare
föreskrifter om sådana kungörelser. Förordning (2004:352).

7 § När Bolagsverket har fått en uppgift
från en domstol om att ett förbud att lämna juridiskt eller
ekonomiskt biträde har upphört att gälla, skall uppgiften om
förbudet genast tas bort ur biträdesförbudsregistret.
Förordning (2004:352).

8 § Biträdesförbudsregistret skall innehålla uppgifter om

1. fullständigt namn, personnummer eller om sådant saknas
födelsedatum, och postadress beträffande den person som har
fått förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde,

2. den tid förbudet avser,

3. huruvida förbudet har ändrats eller förlängts,

4. undantag från förbudet, och

5. vilken domstol som har meddelat domen eller beslutet om
förbud samt målnummer.

I förekommande fall skall anges om förbudet gäller trots att
det inte har laga kraft. Förordning (2001:393).

9 § Bolagsverket meddelar närmare föreskrifter om hur utdrag
skall lämnas ur biträdesförbudsregistret. Förordning (2004:352).

10 § Om någon som i tjänsten tar befattning med ett utdrag ur
biträdesförbudsregistret finner anledning att anta att dess
innehåll är oriktigt, skall han eller hon genast anmäla det
till Bolagsverket. Förordning (2004:352).

11 § Bolagsverket skall lämna behövliga
utdrag ur biträdesförbudsregistret till rättsstatistiken enligt
de föreskrifter som Domstolsverket meddelar efter samråd med
Bolagsverket. Förordning (2004:352).

12 § Biträdesförbudsregistret skall ge offentlighet åt den
information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall biträdesförbudsregistret ha
till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan
författning och

a) som avser sådan näringsverksamhet för vilken införing sker i
registret,

b) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet, eller

c) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
information som finns i registret,

2. allmän eller enskild verksamhet där den information som
ingår i biträdesförbudsregistret utgör underlag för prövningar
eller beslut.

Personnummer och andra identitetsnummer i registret får
behandlas för de ändamål som anges i första stycket.
Förordning (2001:812).

13 § Bolagsverket får för de ändamål som
anges i 12 §, och i den utsträckning det är förenligt med
bestämmelsen i 33 § personuppgiftslagen (1998:204), medge
direktåtkomst till biträdesförbudsregistret.

Annan än myndighet får dock inte medges direktåtkomst till
personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar
i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden, om inte undantag från förbudet att behandla
sådana uppgifter har meddelats med stöd av 21 §
personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2004:352).

14 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.
Förordning (2001:812).

15 § Att beslut om rättelse och avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a §
förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:812).

Övergångsbestämmelser

2004:352

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och
registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut
före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för
fortsatt handläggning.