Förordning (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m.

SFS nr
1985:439
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:382
Upphävd
1993-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Statligt stöd får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna
förordning

1. till investeringar i fiskeföretag,

2. vid fångstbegränsning,

3. vid skada på fiskeredskap,

4. vid skrotning av fiskefartyg,

5. till investeringar i fiskberedningsföretag,

6. till fiskehamnar.

2 § Stödet lämnas i form av bidrag, lån och statlig garanti för lån
(lånegaranti).

3 § Stöd enligt 1 § 1–4 lämnas endast till den som har beviljats licens
enligt förordningen (1987:886) om licens för yrkesfiske eller
motsvarande äldre föreskrifter. Förordning (1987:887).

4 § Stöd lämnas endast till åtgärd som är önskvärd från allmän synpunkt.
Vid en bedömning av önskvärdheten från allmän synpunkt skall behovet av
en tillfredställande arbetsmiljö beaktas liksom behovet av
sysselsättning i kust- och skärgårdsområden. Förordning (1988:1002).

5 § Stöd lämnas inte till åtgärder som motverkar en ändamålsenlig
hushållning med fisktillgångarna eller en rationell beredning eller
avsättning av svenskfångad fisk.

6 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

7 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

Investeringar i fiskeföretag

8 § Lånegaranti och lån får lämnas för

1. förvärv av fiskefartyg eller av utrustning eller redskap som behövs
för ett rationellt fiske och som har en ekonomisk livslängd som kan
beräknas överstiga tre år,

2. åtgärder som kan förbättra fisket eller som kan förbättra
arbetsmiljön i ett fiskefartyg eller minska driftkostnaderna för sådant
fartyg,

3. uppförande av mindre anläggning för beredning av fisk eller för
fiskodling, om verksamheten skall bedrivas i kombination med yrkesfiske.

9 § Lånegaranti får dessutom lämnas för

1. anskaffning av rörelsekapital (driftslån), om lånet tas upp i samband
med en större investering eller i samband med konsolidering av ett
fiskeföretag,

2. ett långfristigt lån som skall ersätta ett kortfristigt lån eller som
ersättning för en borgensförbindelse, om det sker i samband med
konsolidering av ett fiskeföretag.

10 § Statsbidrag får lämnas till

1. förvärv av nytt fiskefartyg eller begagnat fartyg med hög standard,

2. åtgärd som behövs för att ett fiskeföretag skall kunna övergå till
annan mer lönsam fiskeinriktning,

3. åtgärd som minskar ett fiskefartygs bränsleförbrukning,

4. åtgärd som väsentligt förbättrar arbetsmiljön i ett fiskefartyg,

5. förvärv av livräddningsflotte, brandskyddsutrustning för fiskefartyg,
räddningsdräkt och automatisk nödpejlsändare.

Fiskeriverket får meddela föreskrifter om bidrag av prisregleringsmedel
till investeringar i kylanläggningar och liknande utrustning i
fiskefartyg för att höja kvaliteten på fisk. Förordning (1992:1008).

11 § Lånegaranti som avses i 8 och 9 §§ lämnas endast för den del av
kostnaden för åtgärden som inte täcks av lån enligt 8 § eller bidrag
enligt 10 §. Förordning (1988:1002).

12 § Lån som avses i 8 § får lämnas med högst två och en halv miljon
kronor eller, om bidrag som avses i 10 § lämnas, med högst två och en
halv miljon kronor minskat med bidragets belopp. Förordning (1991:557).

13 § Bidrag som avses i 10 § lämnas med högst ett belopp som motsvarar
följande procenttal:

10 § 1 högst 10 procent av godkänd kostnad,

10 § 2–4 högst 50 procent av godkänd kostnad,

10 § 5 högst 80 procent av anskaffnings- och installationskostnad för
utrustning som svarar mot gällande minimikrav för fiskefartyget eller
annat motsvarande utrustningskrav, dock högst 12 000 kronor.

Fångstbegränsning

14 § Lån får lämnas med högst 30 000 kronor till fiskeföretag som på
grund av förbud mot fortsatt havsfiske har fått likviditetssvårigheter.

Bidrag får av samma skäl lämnas med högst 625 kronor för fartyg och
arbetsdag.

Skada på fiskeredskap

15 § Har fast fiskeredskap som använts för lax- eller ålfiske skadats
eller förlorats i samband med storm, får lån och bidrag lämnas om
redskapet före skadan var i fullgott skick och åtgärder så långt möjligt
vidtagits för att avvärja eller begränsa skadan.

Med fast fiskeredskap avses sådant redskap som enligt 2 § tredje stycket
lagen (1950:596) om rätt till fiske är fast redskap, dock inte
fiskebyggnad.

16 § Lån som avses i 15 § får lämnas med högst 75 000 kronor eller, om
bidrag samtidigt lämnas, med högst 40 procent av skadan eller förlusten.

17 § Bidrag som avses i 15 § får lämnas med högst 60 procent av skadan
eller förlusten.

Bidrag får lämnas endast till den som, enligt föreskrifter som meddelas
av fiskeriverket, i förväg anmäler vilket eller vilka redskap som avses
omfattas av möjlighet till bidrag. När en sådan anmälan görs skall en
avgift som motsvarar två procent av redskapens värde erläggas.
Förordning (1991:557).

Skrotning av fiskefartyg

18 § Skrotningspremie får lämnas när ett äldre fiskefartyg skrotas
eller, om det finns särskilda skäl, avförs från verksamhet med fiske som
kan konkurrera med svenskt yrkesfiske.

19 § Skrotningspremie som avses i 18 § får lämnas endast för fiskefartyg
som anses som skepp enligt sjölagen (1891:35 s. 1) och som är minst 40
år eller i så dåligt skick att de inte kan anses lämpliga för
upprustning.

Skrotningspremie får lämnas med högst 2 500 kronor per bruttoton för
fartyg som är äldre än 40 år och med högst 3 500 kronor för fartyg som
är yngre än 40 år.

Investeringar i fiskberedningsföretag

20 § Lånegaranti får lämnas för åtgärd som främjar avsättningen av
svenskfångad fisk och fisk odlad i Sverige, för marknadsföring av nya
fiskprodukter baserade på sådan fisk och för annan åtgärd som ökar
effektiviteten hos ett fiskberedningsföretag.

Om det finns särskilda skäl får lånegaranti lämnas för driftslån som
behövs i samband med åtgärd som avses i första stycket.

21 § har upphävts genom förordning (1989:214).

Fiskehamnar

22 § Bidrag får lämnas till anläggning eller förbättring av hamn som
behövs för yrkesfisket.

Bidrag får lämnas endast till kommun samt om det finns särskilda skäl
till aktiebolag och ekonomisk förening.

23 § Bidrag som avses i 22 § lämnas med högst ett belopp som motsvarar
50 procent av godkänd kostnad för åtgärden eller om det finns särskilda
skäl med högst 70 procent av godkänd kostnad. I kostnaden får inte
räknas in utgifter för markförvärv.

Särskilda bestämmelser om lånegaranti

24 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

25 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

26 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

27 § I samband med att lånegarantin beviljas skall en amorteringsplan
upprättas. I denna får inte tas upp längre amorteringstid än 10 år för
driftslån enligt 9 och 20 §§ eller lån till motor eller annan utrustning
med kort användningstid och 20 år för annat lån. Amorteringstiden för
lånet får inte överstiga investeringens ekonomiska livslängd.
Amorteringen skall börja senast två år efter den första lyftningsdagen.
Förordning (1988:1002).

28 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

29 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

30 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

31 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

32 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

33 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

34 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

35 § Ett lån skall återbetalas genom regelbundna avbetalningar inom viss
tid från dagen för första utbetalningen enligt en plan som fastställs då
lånet beviljas.

För lån som avses i 8 § får amorteringstiden bestämmas till högst 20 år,
för lån som avses i 14 § till högst 10 år och för lån som avses i 15 §
till högst 8 år. Amorteringstiden för lånet får inte överstiga
investeringens ekonomiska livslängd.

För lån som avses i 8 § får låntagaren medges amorteringsfrihet i högst
två år. Förordning (1989:214).

36 § För lån som avses i 8 och 15 §§ får räntefrihet medges för högst
två år. Därefter utgår ränta med en räntesats som motsvarar två
tredjedelar av riksbankens diskonto.

För lån som avses i 14 § utgår ränta motsvarande räntan för lån mot
säkerhet av panträtt på grund av inteckning i fast egendom med bästa
företrädesrätt. Förordning (1989:214).

37 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

Särskilda bestämmelser om statsbidrag

38 § Om statsbidrag som avses i 10 § första stycket lämnas för ett eller
flera ändamål till ett och samma fiskeföretag får bidragen tillsammans
inte överstiga 300 000 kronor. Förordning (1992:1008).

39 § Bidrag som avses i 10 § 1–4 och 22 § lämnas inte om det beräknade
bidraget skulle uppgå till ett belopp lägre än 10 000 kronor eller, om
det finns särskilda skäl, 5 000 kronor.

Bidrag som avses i 10 § 5, 14 och 15 §§ lämnas inte om det beräknade
bidraget skulle uppgå till ett belopp lägre än 1 000 kronor.

40 § I beslut genom vilket bidrag beviljas skall sökanden åläggas att

1. inom viss tid utföra det arbete som avses med bidraget,

2. underkasta sig den kontroll i fråga om arbetets utförande som
bidragsmyndigheten föreskriver,

3. iaktta de villkor och föreskrifter i övrigt som bidragsmyndigheten
bestämmer.

41 § Beslut om bidrag får upphävas och bidrag som lämnats ut får
återkrävas, om bidraget beviljats på grund av oriktig uppgift från
bidragstagaren eller denne bryter mot villkoren för bidraget.

42 § Bidrag som avses i 10 § lämnas som avskrivningslån.

Avskrivningslån skall avskrivas tio år efter det lånet helt har betalats
ut, om inte annat följer av 41 eller 43 §. Annan avskrivningstid får
bestämmas om särskilda skäl föreligger.

43 § Övergår företaget till ny ägare innan avskrivningstiden gått till
ända får lånet sägas upp till betalning. Uppsägs inte lånet får det
övertas av den nye ägaren på samma villkor som gällt för den tidigare
låntagaren.

Förfarandet m. m.

44 § Frågor om stöd prövas av fiskeriverket eller, efter bemyndigande av
verket, av länsstyrelsen. Fråga om bidrag som avses i 14 § prövas av
Sveriges fiskares erkända arbetslöshetskassa och bidraget betalas ut av
kassan. Förordning (1991:557).

45 § En ansökan om stöd görs hos länsstyrelsen. En ansökan om bidrag
enligt 14 § görs hos Sveriges fiskares erkända arbetslöshetskassa.
Förordning (1991:557).

45 a § Fiskeriverket är den myndighet som bevakar statens rätt i fråga
om stöd enligt denna förordning. För stödet gäller i övrigt förordningen
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet, med undantag för 8 och 10
§§. Vid tillämpning av 19 § nämnda förordning har fiskeristyrelsen rätt
att efterge statens rätt även i fråga om kapitalbelopp som överstiger 1
000 000 kr., men som inte överstiger
3 000 000 kr. Förordning (1991:557).

46 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
fiskeriverket.

Beslut av Sveriges fiskares erkända arbetslöshetskassa om bidrag som
avses i 14 § får överklagas hos fiskeriverket.

Fiskeriverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:557).

47 § Fiskeriverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning. (1991:557).

Övergångsbestämmelser

1985:439

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

Genom förordning upphävs

1. kungörelsen (1953:242) angående statsgaranti för försöksfiske,

2. kungörelsen (1971:384) om statsbidrag till fiskehamnar,

3. förordningen (1976:448) om statligt stöd till fiskeföretag vid
fångstbegränsning,

4. förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets
rationalisering, m. m.,

5. förordningen (1979:436) om statligt stöd vid skada på fiskredskap.

Äldre föreskrifter gäller i fråga om statligt stöd som har beviljats
före ikraftträdandet.

1988:1002

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

2. Genom förordningen upphävs regeringsbesluten den 25 april 1973 och
den 12 juni 1975 om fiskeristyrelsens rätt att biträda ackord eller
annars efterge statens rätt i fråga om stöd som anges i besluten.

3. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som har beviljats
före ikraftträdandet. Bestämmelserna i 45 a § om rätten att efterge
statens rätt och 46 § tredje stycket denna förordning och i 20 §
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet skall dock
gälla även för sådant stöd. Förordning (1990:21).

1989:214

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om fiskberedningslån som har beviljats före
ikraftträdandet.

1990:862

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.