Förordning (1985:44) om frisläpp av förnyelsefonder

SFS nr
1985:44
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1985-01-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:938
Upphävd
2001-01-01

1 § Statens industriverk får efter ansökan medge att ett företag tar i
anspråk belopp, som har avsatts till förnyelsefond enligt lagen
(1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto, för utgifter för
utbildning av arbetstagare hos företaget samt för utgifter för
forskning och utvecklingsarbete.

Föreligger beträffande en ansökan någon särskild omständighet, skall
statens industriverk med eget yttrande överlämna ansökningen till
regeringen.

2 § I beslut om medgivande att ta förnyelsefond i anspråk skall anges
den dag då medel på förnyelsekonto tidigast får utbetalas från
riksbanken med stöd av beslutet.

Vid tillämpning av första stycket gäller

i fråga om omedelbart avdragsgilla omkostnader

1. att utbetalning inte får ske innan utbildningen, forskningen eller
utvecklingsarbetet har påbörjats och

2. att, om utbildningen, forskningen eller utvecklingsarbetet sträcker
sig över en längre period, högst femtio procent av medlen får betalas
ut vid starten och återstoden av medlen när halva perioden har
förflutit;

i fråga om byggnads- och markarbeten

1. att utbetalning inte får ske innan arbetet har påbörjats,

2. att högst femtio procent av de medel som får tas i anspråk enligt
beslutet får betalas ut när arbetet påbörjas och

3. att återstoden av medlen får betalas ut när halva
investeringsperioden har förflutit;

i fråga om anskaffning av inventarier

1. att utbetalning inte får ske innan leverans har skett och

2. att, om inventarierna skall levereras vid olika tidpunkter, högst
femtio procent av medlen får betalas ut vid den första leveransen och
återstoden av medlen när halva investeringsperioden har förflutit.

Statens industriverk får, om det finns särskilda skäl, medge att
utbetalning helt eller delvis får ske vid annan tidpunkt än som anges
i andra stycket.

3 § Statens industriverk får medge att en förnyelsefond helt eller
delvis i beskattningsavseende överförs från ett företag till ett annat
företag för att av sistnämnda företag tas i anspråk i samband med
medgivande enligt 1 §.

4 § Som villkor för medgivande enligt 1 § får statens industriverk
föreskriva att byggnads- eller anläggningsarbeten bedrivs på det sätt
som verket anvisar.

Övergångsbestämmelser

2000:938

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för 1997 och
tidigare års taxeringar.