Förordning (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter

SFS nr
1985:463
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1929
Upphävd
1992-01-01

1 § Enligt denna förordning får stöd lämnas till särskilda åtgärder i
bostadsområden

1. där det finns ett stort antal bostadslägenheter som inte har kunnat
hyras ut eller upplåtas med bostadsrätt och där svårigheterna att
upplåta lägenheterna kan väntas bestå eller

2. där åtgärder behövs för att motverka att sådana svårigheter
uppstår.

Stöd får lämnas till ägare av bostadshus med hyres- eller
bostadsrättslägenheter som har uppförts eller byggts om med stöd av
statliga tertiärlån eller bostadslån enligt
bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) eller motsvarande äldre
bestämmelser.

2 § På begäran av bostadshusets ägare får länsbostadsnämnden

1. medge att utrymmen i huset får användas för något annat ändamål än
det som förutsattes när lånet beviljades utan att villkoren i fråga om
ränta, räntebidrag och amortering ändras,

2. lämna bostadslån utan hinder av bestämmelserna i 17 § 2
ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) för ombyggnad som
innebär att bostäder byggs om till lokaler för boendeservice, om
kommunen går i borgen för lånet som för egen skuld. Förordning
(1986:724).

3 § På begäran av ägaren får lån också lämnas för ombyggnad som
innebär att utrymmen i huset byggs om till andra lokaler än sådana som
avses i 2 § 2. För sådana lån (särskilda lokallån) gäller
bestämmelserna i andra–femte styckena.

Lån lämnas i mån av tillgång på medel. Länsbostadsnämnden beslutar om
lån och bestämmer hur lånet skall betalas ut. Bostadsstyrelsen betalar
ut lånet.

För lån till andra än kommuner och landstingskommuner skall ställas
säkerhet i form av borgen av kommunen som för egen skuld.

Lånet löper med bunden ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen samt
tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under lånetiden
fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån utgivna av
Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Räntepåslaget för fond- och
förvaltningsbidrag får vara högst 0,25 procentenheter.

I övrigt tillämpas på lånet de bestämmelser i
ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) som gäller när
bostadslånet avser lokaler med undantag för bestämmelserna i 17 § 2.
Förordning (1986:724).

4 § I fråga om ansökan i ärenden enligt denna förordning tillämpas
bestämmelserna i 3–5 §§ förordningen (1986:694) om handläggning,
förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag. Förordning
(1986:724).

5 § Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får
överklagas hos bostadsstyrelsen genom besvär.

Bostadsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär.

Övergångsbestämmelser

1985:463

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Genom förordningen
upphävs förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m. m. till
särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter.

Bestämmelserna om ränta i 3 § gäller även i fråga om särskilda
lokallån enligt äldre bestämmelser, om lånet betalas ut efter den 30
juni 1985.

1986:665

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986. Har
ansökan om särskilt lokallån kommit in till bostadsstyrelsen
före ikraftträdandet prövas ansökningen av bostadsstyrelsen, om
styrelsen inte bestämmer något annat.

1986:724

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1986.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om ansökan har kommit in till
kommunen före den 1 november 1986.

1991:1929

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om lån eller
bidrag som har beviljats enligt förordningarna.