Förordning (1985:476) med instruktion för styrelsen för psykologiskt försvar

SFS nr
1985:476
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:853
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och
3 samt 15 §, tillämpas på styrelsen för psykologiskt försvar.

Uppgifter

2 § Myndigheten är en central förvaltningsmyndighet för det
psykologiska försvaret. Myndigheten har till uppgift att leda och
samordna planläggningen av rikets psykologiska försvar, att sprida
kunskaper om säkerhetspolitiken och totalförsvaret samt att främja och
samordna andra myndigheters information inom dessa ämnesområden.

Vid beredskapstillstånd eller krig eller annars efter särskilt beslut
av regeringen har myndigheten dessutom till uppgift att bevara och
stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda.

3 § Det åligger myndigheten särskilt att

1. efter samråd med berörda myndigheter, organisationer och företag
föreslå regeringen riktlinjer för det psykologiska försvaret,

2. samordna berörda myndigheters krigsplanläggning av
informationsberedskapen och därvid ge råd och rekommendationer,

3. ge berörda myndigheter råd och rekommendationer i syfte att skapa
en korrekt, allsidig och snabb nyhets- och upplysningstjänst under
sådana förhållanden som avses i 2 § andra stycket,

4. ge råd och vägledning om massmediaföretagens beredskapsplanering i
fråga om produktionsplatser och andra praktiska problem,

5. bedriva och medverka i utbildning av personal av betydelse för det
psykologiska försvaret på central, regional och lokal nivå,

6. följa och bedriva forskning på det psykologiska försvarets, den
psykologiska krigföringens och angränsande områden, i den mån detta
inte ankommer på någon annan myndighet,

7. följa svensk opinionsutveckling av betydelse för det psykologiska
försvaret,

8. följa utländsk informationsverksamhet som kan påverka svensk
opinionsutveckling och inverka på försvarsviljan.

4 § Under förhållanden som avses i 2 § andra stycket åligger det
myndigheten särskilt att

1. verka för en fri nyhetsförmedling,

2. motverka psykologisk krigföring,

3. föreslå regeringen åtgärder som har till syfte att minska en
angripares psykologiska motståndskraft.

5 § Myndigheten företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat
inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

Allmänna föreskrifter

6 § Myndigheten leds av en styrelse som består av nio personer. I
styrelsen ingår myndighetens överdirektör. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

För andra ledamöter än överdirektören finns ersättare till det antal
regeringen bestämmer.

7 § Överdirektören är chef för myndigheten.

När överdirektören har förhinder, utövas överdirektörens tjänst av den
tjänsteman som överdirektören bestämmer.

8 § Hos myndigheten finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får myndigheten anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

9 § Myndigheten får inrätta rådgivande organ för olika slag av
frågor.

Särskilda föreskrifter för krig m. m.

10 § Under förhållanden som avses i 2 § andra stycket skall
myndigheten organiseras enligt en krigsorganisationsplan med tre
avdelningar, nämligen informationsavdelningen, avdelningen för
presservice och avdelningen för radiobevakning, samt en administrativ
enhet. Till myndigheten är dessutom knutet ett centralt presskvarter.

Varje avdelning, den administrativa enheten och presskvarteret
förestås av en chef.

Ärendenas handläggning

Allmänna föreskrifter

11 § Av styrelsen avgörs

1. frågor om förslag till riktlinjer för det psykologiska försvaret,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinsvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som överdirektören hänskjuter till styrelsen.

12 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och överdirektören samt
minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning
(1986:904).

13 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden, överdirektören och minst tre andra ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får överdirektören
besluta ensam i närvaro av den tjänsteman som berett ärendet. Beslut
som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde
med styrelsen.

14 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
överdirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att
de behöver prövas av överdirektören får de avgöras av annan tjänsteman
enligt vad som anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut.

15 § I den ordinarie överdirektörens frånvaro får inte fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans
medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den
tillämpar.

16 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 14 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på överdirektören eller en
särskilt förordnad föredragande.

17 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta
kan vara begränsad i vissa hänseenden.

18 § har upphävts genom förordning (1986:904).

19 § Överdirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande har inställt sig.

20 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

Särskilda föreskrifter för krig m. m.

21 § När myndigheten har organiserats enligt 10 § skall 22 och 23 §§
gälla i stället för 13 § första meningen och 16 § andra stycket.

22 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden och överdirektören.

23 § Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning
eller enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad
föredragande. Överdirektören får överta beredningen och föredragningen
av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

Chefen för en avdelning har rätt att närvara när ett ärende som hör
till hans avdelning föredras av någon annan. Motsvarande rätt
tillkommer chefen för den administrativa enheten och chefen för
presskvarteret. Förordning (1986:904).

Tjänstetillsättning m. m.

24 § Överdirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänsten som chef för en avdelning tillsätts av regeringen efter
anmälan av överdirektören.

Andra tjänster tillsätts av myndigheten.

25 § Andra styrelseledamöter än överdirektören och ersättarna för
ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för
högst tre år.

Bisysslor

26 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av myndigheten även i fråga om en tjänstgörande chef
för en avdelning.