Tillkännagivande (1985:493) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;

SFS nr
1985:493
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:124
Upphävd
1988-04-08

Utländska medborgare och utländska juridiska personer är, i den
utsträckning som anges nedan, på grund av internationella
överenskommelser som avses i 5 § lagen (1980:307) om skyldighet för
utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader befriade
från skyldigheten att ställa säkerhet enligt nämnda lag och har samma
rätt att kräva säkerhet enligt den lagen som svenska medborgare och
svenska juridiska personer.

Befriade från skyldigheten att ställa säkerhet är

1. medborgare i Danmark med Färöarna och Grönland, Island eller
Japan,

2. medborgare i en stat som är ansluten till någon av
Haag-konventionerna den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954 angående
vissa till civilprocessen hörande ämnen samt juridiska personer,
bildade i en sådan stat enligt dess lag, i mål eller ärenden som inte
rör ansvar för brott, om medborgaren eller den juridiska personen har
hemvist i en stat som är ansluten till någon av de nämnda Haag-
konventionerna,

3. medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska
bosättningskonventionen den 13 december 1955,

4. medborgare i en stat som är ansluten till New York-konventionen den
20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet, i mål eller
ärenden angående underhållsbidrag som har anhängiggjorts enligt
bestämmelserna i nämnda konvention,

5. utländska medborgare och utländska juridiska personer i rättegång
som avser tillämpning av lagen (1965:723) om erkännande och
verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll
till barn eller tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och
verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet,

6. medborgare i en stat som är ansluten till Genève-konventionen den
19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
samt juridiska personer, bildade i en sådan stat enligt dess lag, i
rättegång med anledning av godsbefordran som avses i konventionen, om
medborgaren eller den juridiska personen har hemvist eller idkar
rörelse med fast driftsställe i en stat som är ansluten till
konventionen,

7. utländska medborgare och utländska juridiska personer vid talan som
grundas på fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik
(COTIF).

Franska medborgare och juridiska personer, bildade i Frankrike enligt
fransk lag och med hemvist i Frankrike, har i rättegång som inte rör
ansvar för brott samma befogenhet att kräva säkerhet som tillkommer
svenska medborgare och svenska juridiska personer enligt lagen
(1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för
rättegångskostnader.