Förordning (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287)

SFS nr
1985:53
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-01-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1060
Upphävd
1988-01-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns föreskrifter om pensioneringsperiod,
pensionsålder och tjänsteålder för de anställningar som omfattas av
statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287 — SPR) och som
är förtecknade i bilaga 2 till reglementet.

I en bilaga till denna förordning finns en förteckning över vissa
icke-statliga anställningar m.fl. och de pensioneringsperioder eller
pensionsåldrar som skall tillämpas för dessa.

Pensioneringsperiod eller pensionsålder

2 § Om en anställning inte finns upptagen i den i 1 § andra stycket
nämnda förteckningen skall statens löne- och pensionsverk tillämpa den
pensioneringsperiod eller pensionsålder som enligt allmänt
pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän eller enligt
regeringens beslut gäller för jämförlig anställning.

Finns det inte någon jämförlig anställning skall frågan om
pensioneringsperiod eller pensionsålder underställas regeringen för
prövning. I avvaktan på regeringens beslut tillämpas
pensioneringsperiod III för anställningen.

3 § Framgår det av tjänstebenämningen att det är fråga om
arbetsuppgifter från två eller flera anställningar med olika
pensioneringsperioder eller pensionsåldrar skall den
pensioneringsperiod eller pensionsålder tillämpas som gäller för den
anställning där de huvudsakliga arbetsuppgifterna normalt ingår.

Pensioneringsperiodens gränser för arbetstagare vid teater- och
musikinstitutioner m.fl.

4 § För lärare vid utlandsskolor och arbetstagare vid institutioner
som avses i punkt VIII med undantag för arbetstagare vid institutet
för rikskonserter infaller pensioneringsperiodens nedre respektive
övre gräns vid utgången av ett verksamhetsår (redovisningsår).

Pensionsålderns inträde för arbetstagare på reservstat

5 § För arbetstagare på reservstat inträder pensionsåldern

vid utgången av mars månad om arbetstagaren är född under tiden den 1
oktober–den 31 mars,

vid utgången av september månad i annat fall.

Tjänsteåldern för hel pension

6 § Det minsta antal tjänsteår (tjänsteåldern) som behövs för hel
pension utgör

25 tjänsteår för

tjänst på reservstat om innehavaren har rätt att avgå från
tjänsten med ålderspension vid 50 års ålder,

överläkare vid riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn och
Tranås kuranstalt,

balettchef,

balettmästare,

chef för Stockholms konserthusstiftelse,

chef för stiftelsen Malmö konserthus,

verkställande direktör för institutet för rikskonserter,

teaterchef.

24 tjänsteår för

dockspelare,

regissör,

skådespelare.

22 tjänsteår för

korist,

manlig sångsolist.

20 tjänsteår för

dansare,

kvinnlig sångsolist.

7 § Framgår det av tjänstebenämningen att det är fråga om
arbetsuppgifter från två eller flera anställningar med olika
tjänsteåldrar skall den tjänsteålder tillämpas som gäller för den
anställning där de huvudsakliga arbetsuppgifterna normalt ingår.

Övergångsbestämmelser

1985:53

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1985.

2. Genom förordningen upphävs Kungl. Maj:ts beslut den 15 januari 1960
om pensioneringsperioder m. m. såvitt gäller de tjänster som avses i
bilaga 2 till SPR och regeringens beslut den 9 februari 1984 om
pensioneringsperioder för vissa anställningar hos stiftelsen Gällöfsta
kurscentrum och Handikappinstitutet.

3. Den som genom denna förordning fått en ändrad pensioneringsperiod
eller pensionsålder kan få behålla den tidigare gällande
pensioneringsperioden eller pensionsåldern så länge han eller hon utan
avbrott är underkastad SPR i en anställning med i huvudsak oförändrade
arbetsuppgifter om

det återstår högst fyra år från den 1 mars 1985 till den tidigare
gällande pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern,

anmälan om detta kommit in till statens löne- och pensionsverk senast
den 30 juni 1985.

4. Görs en sådan anmälan skall också den tidigare gällande
tjänsteåldern tillämpas.

5. Arbetstagare som berörs av denna förordning skall underrättas om
innehållet av den huvudman hos vilken arbetstagaren är anställd.

1987:1060

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom förordningen upphävs

1. statens pensionslöneförordning (1959:286),

2. statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),

3. kungörelsen (1959:419) med övergångsbestämmelser till statens
allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.,

4. förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens
allmänna tjänstepensionsreglemente,

5. Kungl. Maj:ts brev den 15 januari 1960, om pensioneringsperioder
m.m.,

6. förordningen (1975:34) om tillämpning av statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287) m.m. på tjänst som omfattas av
statligt pensionsavtal,

7. förordningen (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider vid
tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),
m.m.,

8. förordningen (SAV Cirk A: 63 1977) om pensionsgrundande lönetillägg
och kompletterande delpension för vissa arbetstagare med pensionsrätt
enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),

9. regeringens beslut den 26 juli 1984 angående pensioneringsperioder
och pensionsåldrar för anställningar i vilka personlig pensionsrätt
enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) kan förekomma,

10. förordningen (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för
anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente
(1959:287).

De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om rätt till
pensionsförmån som uppkommit före utgången av december 1987. Detsamma
gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en
sådan rätt.

Bilaga

Förteckning över pensioneringsperioder och pensionsåldrar
för vissa anställningar som avses i bilaga 2 till SPR

Förvaltningsområde, anställning Pensioneringsperiod
Pensioneringsperiod resp. pensionsålder,
år

I. Hov- och slottsstaterna

Hovdam, hovfurir, hovjägare,
husgerådsmästare, kammarmästare,
slottsväbel, snickarmästare,
tapetserarmästare, trädgårdsmästare,
trädgårdsmästare förste, verkmästare,
åldfru III

Bilförare förste, drifttekniker,
fatbursföreståndare, förman, hantverksförman,
kammarjungfru, kammarvaktmästare,
kammarvaktmästare förste, kyrkovaktmästare,
parkförman, slottsförman, slottshantverkare,
slottsuppsyningsman, slottsvaktmästare,
slottsvaktmästare förste, taffeltäckare,
tapetserare, trädgårdsförman II

Beridare, bilförare, jockey, kavaljerskusk,
parkarbetare, parkbiträde, strykerska,
trädgårdsbiträde I

II. Utrikesförvaltningen, kriminalvården m. m.

Arbetstagare vid Nordiska rådets
presidiesekretariat

Expeditionsassistent i
högre lönegrad än F 5 III

Expeditionsassistent i
högst lönegrad F 5 II

Resesekreterare för den andliga vården vid
kriminalvårdsanstalt III

III. Försvaret

Officer på reservstat med placering i
försvarets intendentkårer 60 år

Annan officer på reservstat i högre
lönegrad än Rs 13 55 år

Annan officer på reservstat i högst
lönegrad Rs 13 50 år

Arbetstagare hos Centralförbundet för
befälsutbildning:

Avdelningschef, generalsekreterare,
informationschef, intendent,
kursgårdsföreståndare i högre lönegrad
än F 5 III

Kursgårdsföreståndare i högst lönegrad F 5,
utbildningschef II

Arbetstagare hos stiftelsen Gällöfsta
kurscentrum:

Receptionist III
Vaktmästare II

IV. Socialvården samt hälso- och sjukvården

Arbetstagare vid Handikappinstitutet:

Verkmästare i högre lönegrad än F 5 III

Expeditionsvakt, fastighetsskötare,
telefonist, verkmästare i högst lönegrad F 5 III

Ekonomibiträde, lokalvårdare I

Arbetstagare vid riksförsäkringsverkets
sjukhus i Nynäshamn eller Tranås
kuranstalt:

Arbetsledare och expeditionsföreståndare i
högre lönegrad än lönegraden 13 på den
kommunala löneplanen K, tvättföreståndare,
tvättföreståndare biträdande III

Arbetsledare och expeditionsföreståndare i
högst lönegrad 13 på den kommunala
löneplanen K, sådan avdelningsföreståndare
eller föreståndare som är legitimerad
sjuksköterska II

Bagare/bagerska, kallskänka, kock, kock
förste, kokerska första 63 år

V. Undervisningsväsendet, forskningsinsti-
tuitioner m.m.

Arbetstagare vid utlandsskola:

Lärare med tjänst som svarar mot tjänst
som lärare 2 och lärare 16 vid grundskola
i Sverige III

Lärare med tjänst som svarar mot tjänst
som lärare 1 vid grundskola i Sverige II

Arbetstagare vid Bergsskolan i Filipstad
och textilinstitutet i Borås:

Rektor och lärare III

Arbetstagare vid Ericastiftelsen:

Förskollärare med specialutbildning, husmor II

Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum:

Museiförvaltare III

VI. Kyrkoväsendet

Arbetstagare som är präst i svenska kyrkan III

VII. Jordbruk och skogsbruk m. m.

Arbetstagare vid Svenska jägareförbundet:

Jaktvårdsassistent, länsjaktvårdare,
länsjaktvårdskonsulent,
riksjaktvårdskonsulent, viltforskare,
viltforskningsassistent, yrkeslärare
samt viltvårdare och
viltvårdsassistent i högre lönegrad än
F 2 III

Husmor, laboratorieassistent samt viltvårdare
och viltvårdsassistent i högst lönegrad F 2 II

VIII. Teater- och musikinstitutioner

Arbetstagare som inte angivits särskilt III

Dirigent, annan kapellmästare eller musiker
än vid hovkapellet, repetitör, kvinnlig
arbetstagare för vilken kollektivavtal för
teaterteknisk personal gäller, annan kvinnlig
tjänsteman med pensionslön enligt högst
lönegrad F 1 för vilken riksavtalet för
teateranställda gäller II

Balettchef, balettmästare, chef för
Stockholms konserthusstiftelse, chef för
stiftelsen Malmö konserthus, danspedagog,
verkställande direktör för institutet för
rikskonserter, hovkapellist, kapellmästare
vid hovkapellet, koreograf, koreolog,
kormästare, teaterchef I

Dockspelare, regissör, skådespelare 59-61 år

Sångsolist

manlig 53-56 år

kvinnlig 50-53 år

Korist 52-55 år

Dansare 41-44 år